65142 ima található a honlapon, összesen 152022 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Az Ige mellett

Az Ige mellett
Naponta frissül

Lányi Gábor igemagyarázata a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István (19) „Írd meg … mindazt, amit láttál…”(Jel 1,9–20)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

„Írd meg … mindazt, amit láttál…” Jel 1,9–20

9 Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. 10 Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitáét, 11 amely ezt mondta: Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. 12 Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13 és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; 14 feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; 15 lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16 jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. 17 Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó 18 és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. 19 Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd, 20 a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István

(19) „Írd meg … mindazt, amit láttál…” (Jel 1,9–20)

A prófétai igéket (3) azok számára jegyzi fel és küldi el János, akiknek testvére és társa a szenvedésben Krisztus királyi uralmában és a béketűrésben (9); ők a Krisztus népe (6). Nem a véleményét kell leírnia, hanem azt, amit látott, tehát prófétai megbízást kap a teremtés és történelem urától (8). Pál apostol, aki szintén hét gyülekezetnek írt leveleket, kimondhatatlan beszédeket hallott, mikor elragadtatott a harmadik égig (2Kor 12,4), de mennyei tapasztalata egyedi és egyéni volt. János azonban a közös istentisztelet idején, a feltámadás napján (az Úr napján, 10) kapja a minden testvérnek és társnak szóló üzeneteket (11), mert a hét csillag titka mindenkire tartozik (20). A szenvedőt erősíti a győztes diadala, a győztest készségessé teszi a szenvedő iránt az állhatatosság parancsa, a béketűrőt bátorítja a győzelem ígérete, de csak akkor, ha mindannyian Krisztusra néznek, aki halott volt, és íme, él (18), s aki most Dániel régi látomása szerint (Dán 7) méltóságban, tisztaságban és szentségben jelenik meg, teljességet birtokol (hét csillag, hét gyertyatartó), és teljhatalommal szól (16). Ő az üdvösség és kárhozat ura (18). Neki adatott minden hatalom mennyen és földön (Mt 28,18); az idők titkai őreá mutatnak mind.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Somogyiné Ficsor Krisztina – (7–8) „Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem...Én vagyok...aki eljövendő…” (Jel 1, 1–8) Csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

„Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem... Én vagyok..., aki eljövendő…” Jel 1,1–8

1 Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. 2 Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. 3 Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van. 4 János, az Ázsiában levő hét gyülekezetnek: Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónja előtt vannak, 5 és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, 6 aki országa népévé tett minket, papokká Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 7 Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. 8 Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(7–8) „Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem... Én vagyok..., aki eljövendő…” (Jel 1, 1–8)

Bibliaolvasásunkban elkezdjük ma az utolsó időkről tanító, kijelentő könyvet olvasni. Nagyon fontos olvasmány. Mi nem a világ végét, a megsemmisülést várjuk. Jézus Krisztust várjuk, aki jön felénk, és értünk. Mi nem a felmelegedést, éghajlati változásokat, háborúkat, járványokat szemléljük pusztán, hanem tudjuk: mindezek fölött van a mi Urunk, aki nagyobb, és egyben ő az első s az utolsó. Mi tudjuk, hogy amik történnek, és bennünket is megrettentenek, azért vannak, hogy készüljünk. Nem ér váratlanul bennünket minden, mert amire szükségünk van, azt kijelentette nekünk Urunk. Csodálatos bizonyosság és erőforrás, hogy nem vagyunk egyedül a bennünk félelmet keltő eseményekben. Itt van Isten a földön az ő Lelke által, és Jézus Krisztus jön vissza testben közénk, az Atya pedig fenntartja és gondját viseli e földnek, amíg jónak tartja. Mindenki meg fogja látni, diadalmasan visszajön, aki legyőzte a halált, és igaz Bíró. Azonban nem mindegy, akkor sírnak s rettegve félnek sokan, vagy Megváltójukat fogadják, aki beteljesíti ígéreteit rajtuk. Milyen jó, hogy most meghajolhat a térdem előtte, hogy örömmel várjam majd vissza! Dicsőség neki ezért!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige Mellett (9) „…Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik,nem fogad el minket.” (3Jn)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

„…Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik, nem fogad el minket.” 3Jn

1 Én, a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. 2 Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. 3 Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz. 4 Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. 5 Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, 6 akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket Istenhez méltóan engeded útnak, 7 mert az ő nevéért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. 8 Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká legyünk az igazságban. 9 Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik, nem fogad el minket. 10 Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgyszintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. 11 Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta Istent. 12 Démétriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. 13 Sok írnivalóm volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni; 14 remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. 15 Békesség neked! Köszöntenek barátaid. Köszöntsd te is barátainkat név szerint.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(9) „…Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik, nem fogad el minket.” (3Jn)

Egy gyülekezet belső életébe tekinthetünk e levéllel. Látszólag minden rendben van. Mi van azonban belül? János ezt is ismeri. Tudja, felszínre kell hozni, hogy ne romboljon tovább. Gyógyulást lehet kapni, hogy mindenki épülésére legyen Isten népe. Két jó példáról olvashatunk, akiknek élete Krisztust hordozza, és egy rossz életről. Azonban ő, mint az egy rohadt alma a ládában, nagyon kártékonyan hat minden körülötte lévőre. Elsőségre törekszik. Aztán ebből a vágyból több további is következik: nem fogadja el a gyülekezet vezetésének a tekintélyét, pletykálkodik, emberek háta mögött terjeszt dolgokat, rágalmaz, nem vendégszerető, nem segítőkész. Vajon engem érint ebből valamelyik? Figyeljem meg, hogy ez egy lejtő. Ha nem leplezem le, hanem hagyom, akkor egyik követi a másikat. Pedig Keresztelő János más példát adott: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem” (Jn 3, 30). Jézus Krisztus is mást tanított a tanítványainak: „De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok!” (Mt 20,26).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige Mellett (4) „Nagyon örültem, hogy találtam ... olyanokat,akik igazságban járnak…” (2Jn)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

„Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak…” 2Jn

1 Én, a presbiter, a kiválasztott Úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek, és nemcsak én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot, 2 amely bennünk marad, és velünk lesz örökké. 3 Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, az Atya Fiától igazsággal és szeretettel. 4 Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsolatot kaptunk erre az Atyától. 5 Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük egymást. 6 Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsolatai szerint élünk: ez a parancsolat viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek. 7 Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus. 8 Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. 9 Aki nem marad meg Krisztus tanításában, hanem azon túllép, annak nincs Istene; aki megmarad a tanításban, azé az Atya és a Fiú. 10 Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, 11 mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. 12 Sok írnivalóm van nektek, de nem akartam papíron és tintával írni. Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. 13 Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(4) „Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak…” (2Jn)

Nagyon örülök neked. Gyönyörködöm benned. Jó látni a fejlődést az életedben! Mikor mondtunk ilyet valakinek legutóbb? Ki mondta nekünk ezt mostanában? Ma Urunk, Istenünk üzenetében olvassuk. A legnagyobb esemény a világon, ha a Mindenható Úr örül nekünk. Ha másoktól sokszor halljuk, vagy ellenkezőleg, szinte soha nem mondják, teljen meg a szívünk ennek örömével, hogy Urunk mondja nekünk! Az egyik ifjúsági ének így fogalmazza ezt meg: „Ne félj, Sion, ne lankadjon kezed. Veled van az Úr, a te Istened. Örül majd te rajtad nagy örömmel, Újjáéleszt szeretetével.” Örül nekünk az Úr, mert az ő gyermekei vagyunk. Boldog, ha ránk néz, mert igazán szeret minket, és a legfontosabb számára, hogy vele vagyunk. Örül, mert megismertük az igazságot, amely megújított, és átformált bennünket. Boldog, mert nem a hitető és az antikrisztus szavára hallgatunk, hanem a Krisztus tanításában növekszünk. Hányan vannak, akik elindultak az Úr útján, de megtorpantak vagy visszafordultak! Milyen öröm, hogy te gyermekségedtől kitartasz, vagy felnőttként hoztál érett döntést az igazság mellett! Mi pedig, akik ezen elgondolkozunk, biztosan ezt válaszoljuk: mindezt a Szentháromság Isten kegyelme, irgalma, szeretete végezte el az életemben. Milyen öröm, hogy éppen bennem!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – (20) „…és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban.Ő az igaz Isten és az örök élet.” (1Jn 5, 18–21)

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27

„…és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.” 1Jn 5,18–21

18 Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az megőrzi önmagát, és a gonosz meg sem érinti. 19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. 20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. 21 Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(20) „…és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.” (1Jn 5, 18–21)

A levél zárásaként az apostol a legfontosabb igazságokat foglalja össze. Ezeket már korábban kifejtette. Mindegyik így kezdődik: tudjuk! Vagyis nem az a kérdés, hogy érzem-e, hanem Krisztusban való hit által biztos lehetek benne. Tudom, aki Jézus által új életet kapott, afölött nem kell a bűnnek uralkodnia. Tudjuk, a mi életünk elválasztott a gonosz hatalmától. Tudjuk, hogy felismerhetjük az igazságot, és nem kell a bálványoknak élnünk. Mindennek pedig a szíve, lelke az a biztos tudás, hogy az Igazban, Jézus Krisztusban, Isten Fiában vagyunk. Gyönyörűséges ez a kép. Mint amikor egy édesapa a felé szaladó gyermekét betakarja a nagykabátjába. Ott felmelegszik, megnyugszik, és védelmet talál! Ugyanilyen személyes kapcsolatot jelentsen az én számomra is, hogy Jézus Krisztusban hiszek. Ez nem elmélet. Nemcsak egy megtanult ismeret. Személyes, meleg, naponkénti együttlét a világmindenség Urával, akivel nekem bensőséges kapcsolatom lehet! Nemcsak az lehet, hogy ő él bennem, hanem még csodálatosabb azt tudni, hogy én élek benne. A legnagyobb védelemben, a legteljesebb igazságban, és a tökéletes szeretetben. Ennél melegebb ölelés nincs a világon. Éppen ezért nincs okom a bizonytalanságra! Tudom, kinek hiszek!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina (15) „…akkor tudjuk, hogy már megkaptuk,amit kértünk tőle.” (1Jn 5, 13–17)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26

„…akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” 1Jn 5,13–17

13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. 14 Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. 15 Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. 16 Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn: nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. 17 Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(15) „…akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” (1Jn 5, 13–17)

Az első levele végén János apostol az imádságról is tanít. Akik kapcsolatba kerültek Krisztussal, beszélgetnek vele. Minden gondjukat elmondhatják neki. Lehet, hogy sok mindent még nem értenek, vagy nem tudta nekik megtanítani János sem, de imádságban naponta vezetést, segítséget kap minden hívő. De tudunk-e ilyen hittel imádkozni, mint ebben a kiemelt versben van? Elhiszem, vagy tudom, hogy ha Isten akarata szerint kértem, akkor már megkaptam? Pedig lehet, hogy még nem látom. Még nem tapasztalom. Lehet, hogy pontosan az ellenkezőjét veszem észre. Aggaszt és gyötör, hogy nem úgy alakulnak a dolgok. Mégis nyugalomban lehetek. Letettem imádságban Atyám kezébe, és az a legjobb helyen van. Ha úgy imádkoztam, ahogyan Jézus Krisztus tanította nekem: „Legyen meg a te akaratod”, akkor ő vezeti a kéréseimet is. Mindezek után pedig tudhatom, hogy már megkaptam, még akkor is, ha ezen a napon még nem tapasztalom. Imádkozol a gyermekeidért, a hitre jutásukért? Tudod-e, hogy minden esemény az imádságodat munkálja? Elhiszed, hogy az Atya éppen azon dolgozik? Már megkaptad, mert a leghatalmasabb Úr kezébe tetted az ügyedet!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina (7) „Mert hárman vannak,akik bizonyságot tesznek…” (1Jn 5,6–12)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

„Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek…” 1Jn 5,6–12

6 Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság. 7 Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: 8 a Lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. 9 Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot. 10 És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. 11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. 12 Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(7) „Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek…” (1Jn 5,6–12)

A tegnapi szakaszban arról ír János, hogy tartsuk meg az Úr parancsolatait, itt pedig Jézus Krisztusra irányítja a figyelmünket. Mennyire figyelt Urunk a földi élete során az Atyának minden rendelkezésére! A mózesi törvény szerint (5Móz 17,6) két vagy három tanú vallomása volt elfogadható. Íme, három különleges pecsét is van Isten Fia szolgálatán. A 7. vers későbbi kéziratokban hosszabb: „Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben: az Atya, az Ige, a Szentlélek, és az a három egy, és hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön: a Lélek, a víz és a vér, és e három egy.” Csodálatos elemezni, hogy az evangéliumi történetekben hányszor ott van a három tanú pecsétje! A vízről Jézus megkeresztelkedése jut eszünkbe. Ott az Atya, Keresztelő János, és a Lélek tanúságtételét olvassuk. Amikor minket kereszteltek, ott volt a víz, amely Jézus Krisztus vérét jelképezi, és elpecsételt a Lélek. Víz és vér jött ki Jézus oldalából, amikor dárdával megszúrták, így teljesítette be a próféciát, hogy nem törik meg a lábszárcsontját. Milyen nagy hatással volt ez János apostolra, amikor a keresztnél mindennek szemtanúja lehetett! Maga Jézus még a földi életében megmondta, hogy az Atya elküldi a Lelket, aki majd róla fog bizonyságot tenni. János legfőbb célja bizonyítani: Jézus a Krisztus, mert megváltoztatta az életét. Aki nincs őbenne, az élet sincs meg benne.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina (3) „Mert az az Isten iránti szeretet,hogy parancsolatait megtartjuk, ...” (1Jn 5,1–5)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24

„Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.” 1Jn 5,1–5

1 Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. 2 Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. 3 Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. 4 Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?

 

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(3) „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.” (1Jn 5,1–5)

Ma az emberek többsége, amikor elgondolkozik rajta, hogy valamit megtegyen, az érzései szerint dönt. Nekem mi a jó. Mire vágyom, mit szeretnék. Sokszor az sem fontos, hogy azzal másoknak, a mellettem élőknek mit okozok. Az érzelmi hullámverések miatt nagy viharok lehetnek életünk tengerén. Világítótorony, amelyhez lehet igazodni, vagy bója, amelyhez ki lehet kötni a hajót, ennek látom az Isten parancsolatait. Főleg életünk viharaiban, a mindennapok hajózásában egyik parttól a másikig, és életünk érzelmi hullámveréseiben. Van biztos pont. Ezt Urunk határozta meg, mely már a világ teremtése óta kiállta a próbákat. Isten parancsolatai. Naponta lehet döntést hozni, hogy ehhez igazodom. Azonban nekem olyan lehetetlen! – állapítjuk meg néha. Igen, egyedül nekünk az. Azonban nem teljesítménytúrára hív Isten minket. Egyedül Jézus Krisztus tudta tökéletesen, teljesen betölteni a törvényt. Ha Krisztusban van az életem, és ő én bennem, akkor Lelke által lehetséges lesz a lehetetlen. Ha az édesapa felemeli a kisgyermekkel a csomagot, akkor az nem nehéz a számára. Uram, tölts be önmagaddal engem!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina (7) „…a szeretet Istentől van, és aki szeret,az Istentől született…” (1Jn 4,7–21)

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

„…a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született…” 1Jn 4,7–21

7 Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; 8 aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. 9 Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. 10 Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. 11 Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. 12 Istent soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. 13 Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. 14 És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. 15 Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben; 16 és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. 17 Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. 18 A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. 19 Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. 20 Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. 21 Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(7) „…a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született…” (1Jn 4,7–21)

János visszatér a legfontosabb témához, amelyről felismerik Krisztus tanítványait. Ha jól megfigyeljük, kedvence. Azonban ebben a szakaszban nem csak a szeretetről van hangsúlyosan szó, szerintem az egész Bibliában itt olvassuk a legtöbbször: Isten a Szeretet. A nagybetűs szeretet forrása. A valódi szeretet bemutatása. Milyen csodálatos, hogy bennünk, közöttünk végzi bemutató tanítását a Szentháromság Isten a szeretetről! Mi vagyunk szeretetének élvezői. Nem tudunk magunkból többet kihozni, vagy a magunk lehetőségein túllépni, csak ha egyre mélyebben megismerjük Atyánkat, aki Lelke által megújít, betölt a szeretetével. Urunk nemcsak beszél a szeretetről, hanem kinyilvánítja. Kifejezi. Ad, ajándékoz nekünk. Mégpedig a legnagyobbat, az egyszülött Fiát! Olyan ajándékot ad benne, amelyre éppen szükségünk van. Mert Urunk ismer minket, és úgy szeret. Éppen abban segít, amiben a szükségünk van. Nemcsak Jézus Krisztust adja oda nekünk, és értünk, hanem a Lelkét is. A lehető legközelebb akar hozzánk lenni, minket önmagával betölteni. Ismerjük és hisszük mindezt?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige Mellett (1) „… vizsgáljátok meg a lelkeket, hogyIstentől valók-e, ...” (1Jn 4, 1–6)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22

„Szeretteim,… vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.” 1Jn 4,1–6

1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. 2 Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. 3 Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. 4 Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. 5 Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. 6 Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(1) „Szeretteim,… vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.” (1Jn 4, 1–6)

Ma már az emberek többsége megvizsgálja, mennyire egészséges, amit eszik. Meggondolja, hogyan élhet tudatosan és tarthatja karban a testét, mi a jó óvodai, iskolai, program a gyermekei számára. Ugyanígy legyünk tudatosak a különböző tanításokkal kapcsolatban. Hatalmas a kínálat a könyvesboltokban, interneten elérhető előadásokban. Vizsgáljuk meg, mielőtt rááldozzuk a drága időnket, és befolyása alá kerülünk! A mi Urunk személy. Atya, Fiú, Szentlélek. Személyes Szentlélek. Aki személyes kapcsolatban tud és akar lenni velünk. Nem személytelen erő tehát. Annyi tanítás indul ki ebből, hogy a világban egy személytelen erő munkálkodik! Nem tudjuk, ki az, bárhogy nevezhetjük. A mi Urunk mindig bemutatkozik, megnevezi magát. A legnagyobb név pedig, aki által közel jött hozzánk: Jézus Krisztus. Aki őt Urának vallja, követi, azt a Szentlélek tanítja a helyes útra. Különben pedig tele van a világunk magukat istenítő utakkal, és tanításokkal, melyek Krisztus nélkül és helyett megváltást akarnak kínálni, megoldásokat adni. Azonban Krisztusnál nincs nagyobb, és Jézus elég. Az Atyának a legtöbb volt, ezért mondta: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm” (Mt 3,17).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina (20) „hogy bár a szívünk elítél,Isten mégis nagyobb ...” (1Jn 3,18–24)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
21

„hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.”
1Jn 3,18–24

18 Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. 19 Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, 20 hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. 21 Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt; 22 és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves őelőtte. 23 Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. 24 Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az őbenne marad, és ő is abban; és hogy ő bennünk marad, azt a Lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(20) „hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.” (1Jn 3,18–24)

Nagy kérdés: akarunk-e tanulni a mi Urunktól igazán szeretni? Vagy úgy gondoljuk, hogy tudjuk, hiszen szeretünk. Aztán kapunk a szívünkben apró jelzéseket. Talán én mondtam rosszul? Talán én tettem rosszul? Talán az én hatásomra szomorú most a másik ember arca? Mi történhet ezután? Elnyomom ezt az a halk és szelíd hangot. Különben is annyi zaj van körülöttem, amely sokkal erősebb! Vagy hallgatok rá, és imádságban Isten elé viszem. Uram, hogyan látod? Jogosan jelez a szívem, vagy hamis önvád szól bennem? Ha Urunk akar figyelmeztetni, nevelni, akkor olyan csodálatos átélni, hogy ő nem elítél, hanem megújít. Az ő kegyelme, szeretete, szabadítása nagyobb a mi szívünknél, bűneinknél, indulatainknál. Ő ad új szívet, új utakat nekünk, ha kérjük. Megújít a szeretetével. Jobban ismer bennünket, mint mi magunk! Jézus Krisztus halála által legyőzte a bennünk uralkodó bűnt, haragot, szeretetlenséget. Nélküle csak odáig jutunk el, hogy beszélünk a szeretetről. Vele a cselekedeteink és a szavaink is erről tesznek bizonyságot. A Szentlélek munkája által nem válogat a szeretetem. Vele tudok akkor is jót adni, ha nem azt kaptam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina (14) „Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból ...mert szeretjük testvéreinket…” (1Jn 3,13–17)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

„Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket…”
1Jn 3,13–17

13 Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. 14 Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. 15 Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. 16 Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. 17 Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete?

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(14) „Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket…” (1Jn 3,13–17)

A tegnapi Igében olvashattunk arról, hogy keresztyén embernek lenni nemcsak annyit jelent, hogy elfogadom, amivel megajándékoz Isten, hanem hogy én is odaszánom magam a neki engedelmes életre! A krisztusi ember ismertetőjele a szeretet. „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” (Jn 13,35). A világban is használják a szeretet szavát, de csak emberi módokon. Szeretem azt, aki engem is szeret. Szeretem, amíg nem tesz nekem rosszat. Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – tartja a közmondás. Teljesen más az a szeretet, amelyről itt szó van. Jézus akkor szeretett minket, amikor mi ellenségei voltunk. Krisztus adott először, hogy mi arra válaszolhassunk. És még a válaszban is segítségünkre van. A Szentháromság Isten mindent odaadott, hogy felépüljön a híd Isten és ember, ember és ember között. Ezért mehettünk mi is át a halálból az életbe, és mentő szeretettel lehet fordulni a sokszor taszító állapotú felebarátaink felé. Mi olyan sokat kaptunk Urunktól, hogy a tartozásunkat soha neki nem adhatjuk meg, de a mellettünk élők részére törleszthetjük. Adhatjuk a lelki odafordulásunkat és az anyagi segítségünket is. Hiszen kitől kaptuk, ha több van nekünk?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."