55570 ima található a honlapon, összesen 121749 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kilenced - NOVENA

Kilenced - NOVENA
Naponta frissül

Amikor kilencedet imádkozunk, azt mély és az adott Szent vagy Isteni személy közbejárásának erejébe vetett nagy bizalommal tegyük! Végezzük el szentgyónásunkat, lehetőleg minden nap vegyünk részt szentmisén, és ha lehetséges járuljunk szentáldozáshoz! Ezekben a napokban gondosan őrizkedjünk minden bűntől! Napi munkánkat, minden cselekedetünket, örömünket és nehézségeinket ajánljuk fel Istennek, aki annál inkább meghallgatja imádságunkat, minél nagyobb bizalommal és minél állhatatosabban imádkozunk.

KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért ÖTÖDIK NAPImádság igazságosságért

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért ÖTÖDIK NAP Imádság igazságosságért

Készüljünk Bosco Szent János égi születésnapjára közbenjárását kérve kilenc napon át!

ÖTÖDIK NAP - Imádság igazságosságért

Bosco Szent János! Te valóban az igazságosság hőse voltál. Mindig megadtad mindenkinek azt, ami megilleti: Istennek a hódoló imádatot, gyermeki szeretetet; egyházi és világi elöljáróidnak a tiszteletet, engedelmességet, éspedig nemcsak látszatra, mások előtt, de otthon, bizalmas körben, lelked mélyén is. Engedelmesen meghajoltál a törvényes hatóságok intézkedései előtt, akkor is, ha azok felfogásoddal ellenkeztek s intézményeidnek kárára voltak. Alárendeltjeidet illető tetteidnek sohasem az elfogultság, de mindig az igazságosság volt az irányítója.
Bosco Szent János Atyánk, segíts meg, hogy én is mindig és mindenki iránt igazságos legyek. Isten iránt: hogy imádjam és szeressem őt s megtartsam parancsolatait; elöljáróim iránt: hogy engedelmeskedjem nekik és tiszteljem őket; felebarátaim iránt: hogy sohasem a külső látszat szerint, de a szeretet parancsa alapján ítéljem meg őket, s olyan módon védjem meg érdekeiket, mint a magaméit. Légy segítségemre, hogy soha ne csaljak, meg ne károsítsak mást, hanem mindenkinek megadjam, ami őt megilleti, sőt, tehetségemhez képest még jót is tegyek másokkal.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével4. nap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével 4. nap

NEGYEDIK NAP

„Ma hozd elém a pogányokat, és mindazokat, akik még nem ismernek Engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket Irgalmam tengerébe!”

„Imádkozom azért, ki nem tud kérni Téged,
Mert szívében a gyűlölet hitetlenséget kelt.”

Ó, Uram, Hazánk történelme sok lelket megrendített,
s megcsappant a Hit ott, hol nem értettek Téged.
Mély fájdalom támadt a szívekben, s üresség a fejekben,
De éppen így szerepelt minden a „sötétség” elképzelésében.
Ó, Jézus! Irgalmad legyen az, mi Fényt áraszt szívünkbe, elménkbe
Te Urunk, s az Irgalmasság Anyja vezessen minket győzelemre!

 

Legkegyelmesebb Jézus! Világ Világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok, és megtévedtek lelkét, akik még nem, vagy nem jól ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világosítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék Irgalmasságod csodáit.
Ne engedd őket soha eltávozni Irgalmas Szívedből! Jó Urunk, add nekünk Szentlelked Erejét, és Biztonságát, hogy szeretettel tudjuk megsegíteni bizonytalankodó embertársainkat a Te Tanításodban és dicsőségedre.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok, a megtévedtek és megtévesztettek, valamint a kiüresedett emberek lelkére, akik helytelen istenképpel léteznek, de akiket Jézus Irgalmas Szíve minden Szeretetével Magához ölelni kíván! Töltsd be őket az Evangélium Világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni! Add, hogy ők is örökké dicsérjék bőkezű Irgalmadat. Ámen.”

„Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás4. nap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás 4. nap

4. nap

 „A többiek a nép közül: papok, leviták, kapuőrök, énekesek, templomszolgák, és mindenki, aki az országok népeitől elkülönült, és az Isten törvényéhez szegődött, feleségestől, fiastól és lányostól, mindnyájan, akikben megvolt a kellő értelem, megfogadták, ahogy a testvéreik a vezetők, megfogadták és megesküdtek, hogy teljesítik Isten törvényét, amelyet Isten szolgája, Mózes által adott.” - Nehemiás 10, 29-30a

 

Kérdések elmélkedéshez
Képzem-e magam világi és egyházi területen egyaránt?
Keresem-e azt a szolgálati területet, és elkötelezettségi szintet, amely képességeimhez leginkább közel áll?
Annyit vállalok-e, amelynek a megtartására biztosan meghívást, kegyelmet és erőt érzek?
Nyitott vagyok-e az Úr magasabb szinten való követésére, ha még van előrelépési lehetőség?

Ima
Erősíts meg, Uram minden kegyelmi forrásod által, hogy rátaláljak igazi szolgálatomra, feladataimat a legjobb tudásom szerint végezzem és megtartsam parancsaid. Segíts felismerni, milyen útra hívtál és add meg kegyelmedet Akaratod szerinti mind elkötelezettebb követésedre. Ámen.

 

Ki negyven nap előtt

Kit, midőn a kellő napok elmúltak,
Bemutat Szűzanyád e nap az Úrnak,
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Ki értünk véredet bőven ontottad,
Érted egy galambpár lett az áldozat.
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Hozsanna 163. sz. ének 7.-8. vers

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért NEGYEDIK NAPImádság okosságért

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért NEGYEDIK NAP Imádság okosságért

Készüljünk Bosco Szent János égi születésnapjára közbenjárását kérve kilenc napon át!

NEGYEDIK NAP - Imádság okosságért

Bosco Szent János, bölcs okosságod csodálatosan megőrizte lelked egyensúlyát. Mindig derűs, mindig vidám voltál, önuralmadat a legsúlyosabb csapások idején sem vesztetted el. Az események hullámzásai nem nyugtalanítottak, mert mindenben csak Isten tetszését kerested, tekinteted a kitűzött célon függött s feléje igyekeztél, akár tűzön-vizen keresztül is. Isten és a Szent szűz volt mindenben irányítód. Imádságos lelked mindenben őhozzájuk fordult tanácsért, azért nem tévesztetted el soha az utat, amelyen haladnod kellett.
Bosco Szent János Atyánk, szerezd meg nekem is a keresztény okosság erényét. Segíts, hogy minden munkámat nyugodt megfontolással kezdjem, véghezvitelében állhatatos legyek, kislelkű csüggedés soha el ne bátortalanítson s a nehézségek közepette is csak a célra: Isten akaratára irányítsam tekintetemet. Tartsd tőlem távol a világ okosságát, amely önző módon csak a saját előnyét keresi, s add meg helyette azt az okosságot, amelynek fényénél megértsem ezt az igazságot:
"Mit használ, ha valaki az egész világot megnyeri, lelkének azonban kárát vallja?"

Miatyánk.. Üdvözlégy... Dicsőség...
Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével3. nap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével 3. nap

HARMADIK NAP

„Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess Hozzám, s merítsd őket Irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak Részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”

„Nézd az igazakat, kik Éretted kiállnak,
Hogy hűséget valljanak Istennek, s Hazának…”

Irgalom Istene nézz le ránk! Lásad szenvedő, megtépett Hazánk!
Lássad, hogy e nép: Hitet, s Hazát védve hányszor kiáltott Hozzád!
Ó, Jézus, add, hogy Igaz harcaink vére folyjon Irgalmad Tengerébe,
Hogy e Nemzet, s az egyén a múltat immár végképp letehesse!
Áldj meg minket Irgalmas Istenünk,
Hogy ahogy nehéz történelmünkben tettük,
Úgy ma is, a „végidőkben” is,
Neked ajánlhassuk minden gondolatunk, s a szívünk!

 

Legirgalmasabb Jézus, Aki bőven juttatod Irgalmasságod kimeríthetetlen kincsestárából mindenkinek Kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat, végy fel minden igaz magyar embert Szent Szíved hajlékába, s tarts ott bennünket, hogy folyamatos Isteni Vezetésed, és Szűzanyánk lelki nevelése, a „Kettős Szív” lángoló Szeretete vezessen minket a Te dicsőségedre, igaz győzelemre! Add, kérünk, hogy visszaemlékezzünk lélekben vállalt sorsunkra, és elménk és szívünk készen álljon minden feladatra!

Örök Atya! Tekints Irgalmas Szemeddel a Magyar Nép hűséges lelkeire, kik múltban és jelenben munkát vállaltak Szőlődben, és tekints ránk úgy, mint Szent Fiad, és Szűzanyánk örökségére. Jézus fájdalmas szenvedéséért, és Szűzanyánk minden Könnyéért áldj meg minket, egész népünket, s végy Örök Oltalmadba minket! Kérünk Jó Atyánk, vezesd úgy egyéni, és nemzeti sorsunkat, hogy „dolgunk végeztével”, egy Örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt dicsérhessük Irgalmadat. Ámen.”

„Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás3. nap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás 3. nap

3. nap

„Ti pedig gyűjtsétek be a bort, a gyümölcsöt és az olajat, tegyétek edényeitekbe, és lakjatok városaitokban, melyeket elfoglaltatok!” Jeremiás 40, 10b

 

Kérdések elmélkedéshez
Melyek azok a ragaszkodások, amelyek még nem engedik, hogy szabadon az Úr útján járhassak?
Körültekintően utánajárok-e a megszentelt élet különböző formáinak megismerése során, milyen bort és gyümölcsöt tudok az Úr edényébe helyezni?
Igyekszem-e időt tölteni a hasonló karizmákkal rendelkező testvérek társaságában vagy közösségében?
Felmérem-e a lehetőségeim felelősen, imádkozom e világosságért, mielőtt elköteleződöm egy megszentelt útra vagy közösségbe?

Ima
Jézusom, hálát adok minden meglevő és hiányzó adományért életemben. Segíts, hogy a Szentlélek ereje által felismerhessem az Atya Akaratát és ezek meglétében, vagy hiányában felelősséggel kamatoztathassam ajándékaim az egész Egyház javára. Ámen.

 

Ó Sion, templomod

Ó Sion, templomod, Ékesítsd csarnokod.
Így fogadd Krisztusod. Királyod, pásztorod.
Íme, itt jön Szűz Mária, Karján lelkünk vigassága.
Úristen szent Fia!

A törvényt megtartja, Mint az Úr meghagyta,
Fiát bemutatja, Simeon fogadja.
A szentséges Szűz Mária, Karján lelkünk vigassága.
Úristen szent Fia!

Hozsanna 164. sz. ének 1.- 2. vers

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért HARMADIK NAPImádság Isten és felebarát iránt való szeretetért

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért HARMADIK NAP Imádság Isten és felebarát iránt való szeretetért

Készüljünk Bosco Szent János égi születésnapjára közbenjárását kérve kilenc napon át!

HARMADIK NAP - Imádság Isten és a felebarát iránt való szeretetért

Bosco Szent János, a te szívedet zsenge gyermekkorod óta Isten és a felebarát iránt való szeretet tüze hevítette. Ez a szeretet ösztönzött téged arra, hogy már gyermekkorodban játszótársaid apostola légy, hogy emberfölötti fáradalmak árán egész életedet a lelkek szolgálatába állítsd, intézményeket létesíts csak azért, hogy Isten jóságát világszerte hirdethesd, és a lelkek beláthatatlan sokaságát vezethesd az Ő nagyobb dicsőségének szolgálatára.
Bosco Szent János Atyánk, segíts meg, hogy én is mindennél jobban szeressem Istent, a lehető legtökéletesebben megtartsam parancsait, minden gondolatommal, szavammal és áldozatos cselekedetemmel nagyobb dicsőségét keressem. Bár elérhetném azt, hogy gyermeki szeretetemmel örömet szerezhetnék atyai szívének!
Légy segítségemre továbbá, hogy felebarátomat úgy szeressem, mint saját magamat: nem szóval és érzelmekkel, de akarattal és cselekedetekkel. Hogy kész legyek akár áldozatok árán is őt imával, vigasztaló, bátorító szóval és munkával segíteni, elsősorban persze mindkettőnk lelki üdvét tartva szem előtt.

Miatyánk.. Üdvözlégy... Dicsőség...
Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével2. nap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével 2. nap

 

MÁSODIK NAP

„Ma vezesd Hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, és vezesd őket mérhetetlen Irgalmam tengerébe. Ők adtak Nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad Irgalmam az emberiségre.”

„Áldd meg az anyákat, kik gyermeket nevelnek fel,
És az apákat, kik létért küzdenek bölcs szeretettel!”

Irgalmas Istenem, Rád figyel a lelkem!
Mutasd meg, hogy mit, s hogyan kell tennem!
Eléd hozom testvéreimet, kiknek lelke munkát vállalt a Te szőlődben,
De értjük-e Uram, a nekünk rendelt feladatot valamennyien?
Vannak gyermekeid, kiket közvetlen, „fogadalmas munkásodnak” hívtál,
S vannak mások, kiket csak szívük által, - de világban élve – szólítottál.
Ó, Jézus, mutass utat mindegyikünknek, Irgalmad által vezesd a lelkünket,
hogy szívünk szeretete enyhítse fájdalmas, Szent Sebeidet! 

 

Legirgalmasabb Jézus, Akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk Kegyelmedet, és növeld a Szentlélek erejét, hogy minden választottad az Irgalmasság méltó cselekedeteit vigye végbe, s mindazok, akik hallják, és látják az Igaz munkásaidban működő Szeretetedet, dicsérjék, és áldják az Irgalmasság Mennyei Atyját! Add meg Urunk nekünk az Isteni Irgalmasság hatékony szeretet-munkáját!

Örök Atya, tekints Irgalmas szemmel szőlőskerted választott seregére, a Hozzád szívből fordulók sokszor meggyötört lelkére! Áldásod Ereje emelje fel, - ha szükséges, - erősítse, és gazdagítsa őket, s valamennyiünket. Add meg, kérünk, mindannyiunknak Világosságod Erejét, hogy az Üdvösség biztos útján haladjunk, és vezessünk másokat, hogy mindörökké együtt dicsérhessük majd kikutathatatlan Irgalmadat. Ámen.”

„Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás2. nap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás 2. nap

2. nap

„Mert Isten ezt a nevet adja neked mindörökre: ’Igazság békéje’ és ’Jámborság dicsősége’.” Báruk 5, 4

Kérdések elmélkedéshez
Rá merem-e bízni az életem az Úrra, ha megszentelt életre hív?
Mi az akadály bennem, hogy teljes szívvel Rá hagyatkozzam?
Hiszem-e, hogy az új élet áldás és kegyelem forrása magam és testvéreim életében?
Hálát adok-e a meghívásomért?

Ima
Szentháromságos Mennyei Atyám! Te tudod, hogy miért választasz ki egyeseket a világból, hogy Országodért szenteljék életüket. Segítsd, hogy felismerhessem, milyen módon hívsz engem és legyen bátorságom kimondani a választ: „Itt vagyok Uram, engem küldj!”. Ámen

 

Ki negyven nap előtt

Ki negyven nap előtt üdvösségünkre
Eljöttél az égből bűnös földünkre,
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Ki a Szűz méhében testbe öltöztél
Hogy megmentsd az embert, emberré lettél,
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

 

Hozsanna 163. sz. ének 1.- 2. vers

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért MÁSODIK NAPImádság reményért

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24
KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért MÁSODIK NAP Imádság reményért

Készüljünk Bosco Szent János égi születésnapjára közbenjárását kérve kilenc napon át!

MÁSODIK NAP - Imádság reményért

Bosco Szent János, te mindenben határtalan gyermeki bizalommal hagyatkoztál Isten akaratára. Mindent az Ő végtelen jóságára és irgalmasságára, akadályokat nem ismerő mindenhatóságára bíztál. Üdvözítő Jézusunk érdemeiben bízva remélted lelked üdvösségét és azt a kegyelmet, hogy jócselekedeteid által arra érdemeket is szerezhetsz. Saját és mások lelkének megmentéséért magadra vállaltad egy hosszú emberélet minden küzdelmét, fáradalmát, áldozatos lélekkel lemondtál a világ javairól, minden kényelméről.
Bosco Szent János, kérlek, eszközöld ki számomra azt a kegyelmet, hogy életem végcéljáról, a Mennyországról s az annak megszerzésére irányuló küzdelemről soha meg ne feledkezzem. Hogy minden imámat, áldozatomat s jócselekedetemet azzal a szándékkal végezzem, hogy azáltal Isten dicsőségét szolgáljam s lelkem üdvösségét munkáljam, nem tévesztve szem elől, hogy minderre Isten kegyelme nélkül képtelen lennék.
Eszközöld ki számomra, hogy a szerencsében alázatos, a viszontagságokban erős maradjak, hogy Isten atyai szeretetében és irgalmasságában soha ne kételkedjem és tökéletes gyermeki bizalommal hagyatkozzam az isteni Gondviselésre.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével1. nap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével 1. nap

ELSŐ NAP

„Ma az egész emberiséget vezesd Hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket Irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.”

„Imádkozom azért, aki szenved, s léte tehetetlen,
Kérek az helyett is, kinek szíve lett kegyetlen!”

Ó, Jézus, bocsáss meg a testi-lelki nyomorban szenvedőknek,
Főleg kiket nem Neked, hanem Nélküled, vagy Ellened neveltek!
Légy irgalmas Uram azokkal, akik szeretetlenségben nőttek fel,
Ó, Jézus, irgalmazz! Hogyan nyújtsanak azok tiszta szívet szeretettel?

 

Legirgalmasabb Jézus, Aki Szíved vonzásával nézel minden bűnösre, lássad kérlek azt a tengernyi szenvedést, amit a szellemi sötétség elnyomottsága okozott a magyar népben. Irgalom Istene! Egyedül Te tudod megtenni azt, hogy különválasztod a Veled való szembefordulás „tudatos bűnét” a sötétségben tartott lélek tudatlanságából fakadó bűnöktől! Megváltó Jézusunk, füröszd meg Édesanyád népének minden emberlelkét Irgalmad Tengerében, hogy megszabadulva a tehetetlenség béklyóitól, egy akarattal álljunk Vezetésed alá!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény, lelki nyomorban szenvedő bűnösökre, akiket Jézus Legirgalmasabb Szíve most ébredésre szólít! Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy Irgalmad Mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.”

„Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás1. nap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás 1. nap

(A kilenced elsősorban a hivatásban való tisztánlátásért és az abban való megerősödésért végzendő. Feltételei ugyanúgy, mint más kilencedeknél, hogy a kegyelem állapotában legyünk: ha lehet, napi szentmise és szentáldozás, egyszeri szentgyónás a kilenced alatt. A napi elmélkedés és ima mellett minden nap elimádkozható legalább egy tized rózsafüzér „Akit Te Szent Szűz, a templomban bemutattál” titokkal, vagy a teljes Gyertyaszentelő Boldogasszony rózsafüzér. Emellett bármilyen szabadon választható ima, szentségimádás és önmegtagadás is végezhető.)

1. nap

„Nyissátok ki a kapukat, hadd vonuljon be az igaz nemzet, mely megtartja a hűséget!” Izajás 26, 2

Kérdések elmélkedéshez
Nyitott vagyok-e az Úr hívó szavára?
Mennyire ragaszkodom saját terveimhez, céljaimhoz életemben?
Megteszem-e a legtöbbet, amely az Ő Terveinek ismeretéhez elvezet?
Kész vagyok-e akár a legnagyobb áldozatot is meghozni Azért, Aki életét adta értem, ha Ő kéri?

Ima
Add kegyelmedet Uram, hogy nyitott szívvel be tudjam fogadni kegyelmeidet, át tudjam adni teljesen az életem, hogy egész valómmal hűségesen szolgálhassalak, és Veled élhessek életemnek minden napján. Ámen

 

Gyertyaláng

Gyertyaláng, tiszta fény,
csonkig égő áldozás,
áldozatban pusztulás
Isten oltárainál.

Gyertyaláng, tiszta fény,
embert hívó lángolás,
végső percig lobogás
áldozatunk asztalán!

Gyertyaláng, tiszta fény,
önpusztító lobogás,
nem is akar lenni más,
nem is kíván semmi mást,
nem is lehet soha más!
 

Szelíden, könnyesen,
minden új dal győzelem
ezer gyötrődésemen,
minden gyöngeségemen.

Gyertyaláng-életem
könnyű széltől megremeg,
de amit lehet, megteszek,
áldozattá így leszek!

Gyertyaláng, tiszta fény,
önpusztító lobogás,
nem is akar lenni más,
nem is kíván semmi mást,
nem is lehet soha más!

Sillye Jenő

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."