65142 ima található a honlapon, összesen 152022 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
Hetente frissül

Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

Egyetemes könyörgések (Lk 10,1-12.17-20)Évközi 14. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Évközi 14. vasárnap

 

(Lk 10,1-12.17-20)

 

Bevezető

A mai evangéliumban az Úr Jézus Isten országának hirdetésére küldi tanítványait. Ennek a feladatnak a teljesítése magában foglalja a béke megteremtését. A békéhez első lépés a kölcsönös megbocsátás és a kiengesztelődés. Isten akarja és segíti ezt a folyamatot, mert Ő a harmónia, az egyetértés, és nem a békétlenség, nem a gyűlölet, nem a jogtiprás Istene. Ha békét akarok, ki kell vetnem magamból a bosszút, a gyűlölködést és minden jogtalanságot. Aki létrehozza magában a békét, az szeretetet áraszt maga körül, értékeli a nap melegét, a levegő tisztaságát, és boldognak érzi magát. A béke Isten országának tartozéka. Ezért kaptak az apostolok küldetést Isten országának terjesztésére. Mi is vegyük ki részünket a béke megteremtéséből és megőrzéséből.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, aki békét ajánl nekünk, és úgy figyel reánk, mint anya a gyermekére!

1.   Istenünk, erősítsd kegyelmeddel a misszionáriusokat, hogy bátran hirdessék az evangéliumot a pogány népek között.

2.   Tedd fogékonnyá híveidet az evangélium befogadására és az üdvösséget eredményező parancsaid teljesítésére.

3.   Add, hogy mindenkivel békében éljünk, és senkinek se fizessünk rosszal a rosszért.

4.   Adj lelki erőt azoknak, akik a háborúk és üldözések miatt szenvednek.

5.   Bátorítsd híveidet, hogy a békéért következetesen munkálkodjanak a társadalmi életben.

Úristen, Te ismered gondjainkat, szükségeinket, kívánságainkat. Add meg nekünk mindazt, amire szükségünk van. Mi hálát adunk minden adományodért ma, holnap és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 16,13-19)Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

 

(Mt 16,13-19)

 

Bevezető

Ma két apostolfejedelemre emlékezünk: Szent Péterre és Szent Pálra. A róluk szóló ének így kapcsolja őket egybe: Két oszlopa igazságnak. Az apostolfejedelem cím küldetésük nagyságát hangsúlyozza. Mindketten felelősek voltak a fiatal Egyház szervezéséért, vezetéséért. Péter a legfőbb tanítói hivatalt képviselte, Pál pedig a pogány népeknek vitte el az evangéliumot. Mindketten egy napon haltak vértanúhalált az Úr Jézusért. Mindkettőjüket jellemezte a Krisztus iránti szeretet, a hivatásukhoz való odaadó hűség és a példamutató keresztény élet. Ezek a jellembeli értékek ma is figyelemre méltók és iránymutatók a szolgáló Egyház számára.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal kéréseinkkel az Úr Jézushoz, aki Egyházát az apostolok és a próféták sziklaalapjára építette!

1.   Urunk! Te Péterért imádkoztál, hogy meg ne fogyatkozzék hite. Erősítsd meg ma is Egyházad hitét!

2.   Te, aki Rómában erőt adtál Péternek a vértanúsághoz, tedd erőssé a mi hűségünket mindenkori utódjához, földi helytartódhoz, a római pápához.

3.   Te, aki Péter tagadását irgalmasan megbocsátottad, engedd el nekünk is minden bűnünket, amelyeket szentgyónásainkban feltárunk.

4.   Urunk, aki Pált apostoloddá választottad, hogy hirdesse nevedet a nemzetek között, tégy bennünket evangéliumod igaz és lelkes hírnökévé.

5.   Végül engedd, hogy elhunyt testvéreink az apostolok boldog társaságának örvendezhessenek országodban.

Urunk, Istenünk! Hallgasd meg hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 9,51-62)Évközi 13. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

Évközi 13. vasárnap

 

(Lk 9,51-62)

 

Bevezető

Aki az Úr Jézus által kijelölt úton halad, annak poggyászából nem hiányozhat három kellék: a szeretet, az igazságosság és a szabadság. Csak az jár a keresztény úton, aki a szeretet parancsát minden más fölé helyezi, és igazságos akar lenni magánéletében és a közéletben egyaránt. Igaz, hogy ilyen csomaggal menetelni nagy erőfeszítést kíván, de biztosítja számunkra a jó lelkiismeret békéjét és örömét. Érdemes tehát a keresztény élet kockázatát vállalni, mert hosszú távon erkölcsi haszon van belőle.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Könyörögjünk Istenünkhöz, aki minket Jézus Krisztus által megszabadított a bűntől!

1.   Urunk! Add meg Egyházadnak a teljes szabadságot a hit szerinti élethez és a szeretet gyakorlásához.

2.   Adj békét és egyetértést azon népek között, akik ellenségesen éreznek egymás iránt.

3.   Urunk! Add, hogy a keresztények hite és élete mindig összhangban legyen, és így követésre méltó legyen a világ számára.

4.   Adj reményt és vigasztalást a haldoklóknak, őrizd meg őket a kétségbeeséstől utolsó óráikban.

Istenünk! Szentlelked vezessen minket, hogy jócselekedeteinkkel kedvedben járjunk, és bölcs irányításoddal eljussunk az örök életre, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 19,31-37)Jézus Szent Szívének ünnepe

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24

Jézus Szent Szívének ünnepe

 

(Jn 19,31-37)

 

Bevezető

Ma Istennek azt a túláradó szeretetét ünnepeljük, amely az Úr Jézus Szent Szívén keresztül jutott el hozzánk. A szív jelképe mindannak, ami számunkra szeretetet, melegséget, egymás megbecsülését, irgalmat és jóságot jelent. Isten, aki a szívek és vesék vizsgálója, Szent Fia szívében találta meg azt a helyet, amellyel kifejezheti a szívtől szívig terjedő kapcsolatot, az Ő szívétől a miénkig. Vizsgáljuk meg magunkat, hol zárkóztunk el Isten szeretete elől, hol szakítottuk el a szeretet szálát, hol vonakodtunk attól, hogy mások is részesüljenek a szeretetből.

 

Hívek könyörgése

Az Úr Jézusnak irántunk való szeretete oly nagy volt, hogy elvállalta értünk a kereszten a kínhalált. Irgalmas szeretetébe ajánljuk most kéréseinket!

1.   Add Urunk, hogy Egyházad pásztorai, N. pápánk, püspökeink és papjaink megmaradjanak az irántad való szeretetben.

2.   Erősítsd a szeretetben híveidet, hogy segítőkész szívvel álljanak az üldözöttek, a nyomorgók és betegek mellé.

3.   Add, hogy mindenkor nyitottak legyünk a világ felé, és ne zárkózzunk el önzésünk falai közé.

4.   Bátorítsd a keresztényeket, hogy irgalmas szívvel tudjanak megbocsátani ellenségeiknek.

5.   Nyisd meg minden meghalt testvérünk előtt az örök szeretet kapuját, hogy országodban érezzék Szent Szíved szeretetének melegét.

Urunk, árassz el bennünket Szent Szíved áldásával, mert tiéd az ország, a hatalom, és te adsz nekünk üdvösséget ma és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 9,11-17)Úrnapja, Krisztus Testének és Vérének ünnepe

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
18

Úrnapja, Krisztus Testének és Vérének ünnepe

 

(Lk 9,11-17)

 

Bevezető

Ma az Oltáriszentség ünnepe van. Azt a nagy távolságot, ami Isten és ember között van, három híd köti össze. Az első híd akkor létesült, amikor Isten az embert saját képmására teremtette. A második híd akkor jött létre, amikor a Fiúisten emberré lett, és a bűnt kivéve mindenben azonosult velünk. A harmadik híd pedig az Oltáriszentség, amit ma ünneplünk. Az Oltáriszentség az Úr Jézus húsvéti nagy ajándéka, és szeretetének jele. Ahogyan az ószövetségi népet Isten mannával táplálta, ugyanúgy gondoskodik az újszövetség népéről, amikor saját testét adja lelki táplálékul a kenyér és a bor színében. Aki Istenre éhes, e nagy szentségben rátalál. „Vegyétek és egyétek”, és élni fogtok. Vizsgáljuk meg magunkat, mi akadályoz bennünket, hogy magunkhoz vegyük az élet kenyerét? Gyónom...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Könyörögjünk Urunkhoz, Istenünkhöz, aki Fiának testét és vérét adja lelkünk erősítésére!

1.   Urunk! Add, hogy hívő néped mindig örömmel ünnepelje a szentmisét!

2.   Kérünk, óvj meg minket a méltatlan szentáldozástól, és a templomban való tiszteletlen viselkedéstől.

3.   Urunk! Add, hogy életünk végén Szent Tested legyen útravalónk az örökkévalóság felé.

4.   Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet.

Istenünk! Köszönjük, hogy szeretetből önmagadat adtad nekünk az Oltáriszentségben. Legyen áldott érte szent neved, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 16,12-15)Szentháromság vasárnapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
11

Szentháromság vasárnapja

 

(Jn 16,12-15)

 

Bevezető

Isten három személyét a szeretet köti össze. Az Atya szereti a Fiút, a Fiú szereti az Atyát, és kettőjük egymás iránti szeretete maga a Szentlélek. Isten lényege a szeretet. Ez a szeretet sugárzik felénk is, és legfeltűnőbben azáltal nyilatkozik meg, hogy Isten gondoskodik rólunk, és irgalmasan megbocsátja bűneinket. Ebben a szentmisében is szeretetből jelenik meg köztünk, készítsünk neki helyet a szívünkben bűnbánattal.

 

Hívek könyörgése

Istenünk, égi Atyánk! Szent Fiadat azért küldted a világba, hogy az isteni élet titkait kinyilatkoztasd nekünk. Mi, akik a Szentháromság titkát igaz hittel valljuk, és a három személy egységét szívből magasztaljuk, bizalommal fordulunk hozzád!

1.   Add Urunk, hogy az Egyházon belül készek legyünk az egymással való kapcsolat megteremtésére.

2.   Add, hogy a tevékeny felebaráti szeretet hasson át mindenkit, aki csak országunk sorsát irányítja.

3.   Könyörgünk kegyelmedért, hogy annak erejével nyitottak legyünk egymás iránt, és életvitelünket hassa át a szeretet.

4.   Mutasd meg szeretetedet a haldoklóknak. Add, hogy az üdvösség reményében távozzanak e földi életből.

5.   Add kegyelmedet jóbarátainknak és ismerőseinknek, hogy segítségeddel ők is sugározzák Krisztus fényét.

Szentháromságú egy Isten! Segíts felfedeznünk szereteted jeleit a világban, és hogy szereteted nyomán köszönetet mondjunk neked, Fiad Jézus Krisztus által, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 14,15-16.23-26)Pünkösdvasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04

Pünkösdvasárnap

 

(Jn 14,15-16.23-26)

 

Bevezető

Mindig megrendült az emberekbe vetett bizalmunk, amikor azt tapasztaltuk, hogy valami hazugságnak lettünk áldozatai, akár anyagilag, akár; erkölcsileg. Még rosszabb a helyzet, ha mi hazudtunk másnak. Mindenképpen nagy lelki károsodást szenvedtünk el. Vigasztalásunkra szolgál, hogy az Úr Jézus megígérte nekünk az igazság Lelkét, amely mindenkor igazmondásra késztet minket. A mai pünkösd erősitse bennünk az igazság utáni vágyat, hogy eltűnjön belőlünk és körülöttünk a hazugágnak az a sötétsége, amelyben utat tévesztünk, és a gonoszság ösvényére lépünk. Az igazság győzelme tudja megújítani a világot, az igazság biztosítja számunkra az Isten felé vezető jó utat. Bánjuk meg hazugságainkat. Gyónom...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus megígérte nekünk az igazság Lelkét, ezért fordulhatunk hozzá bizalommal!

1.   Urunk! Világosíts meg minden népet a Szentlélek fényével, hogy megtalálják a hozzád vezető utat.

2.   Erősítsd Egyházadat az igazság szolgálatában püspökeid és papjaid által.

3.   Urunk! Te azt akartad, hogy a Szentlélek betöltse a földkerekséget. Engedd, hogy minden ember igazságban és békében építse a világot.

4.   Gyógyítsd meg a betegeket, hogy visszatérve munkájukhoz egészségben szolgáljanak neked, és elnyerjék az üdvösséget.

5.   Urunk! Te a keresztség által egyesíteni akarsz minden keresztényt. Engedd, hogy a Szentlélekben híveid nagyszámú serege egy szív és egy lélek legyen.

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az igazság és az élet. Áraszd Szentlelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket bátran megvalljuk, és hitünk szerint éljünk, és életünkkel dicsérjünk téged most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 24,46-53)Urunk mennybemenetele

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
28

Urunk mennybemenetele

 

(Lk 24,46-53)

 

Bevezető

Urunk mennybemenetelének ünnepe az Úr Jézus megváltói működésének a koronája. Az ünnep elnevezése abból a leírásból adódik, amellyel az evangélista tudósít: „Az apostolok szeme láttára felment a mennybe.” Ez a fogalmazás azt akarja érzékeltetni, hogy az Úr Jézus eltávozott a földről, az Atya dicsőségébe ment tőlünk. De úgy távozott el, hogy ugyanakkor velünk is maradt. Ez a velünk való maradása nemcsak a róla való emlékezést jelenti, hanem azt is, hogy velünk van az Egyházban, amely az Ő titokzatos teste. Velünk van tanításával és szentségeivel is, főleg az Oltáriszentség által. Így valósul meg ígérete: „Veletek maradok mindennap a világ végéig”. A mai szentmisében is velünk lesz, és figyel minket. Jelenlétében mondjuk: Gyónom...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk örömmel Istenünkhöz, mert az Úr Jézus elfoglalta trónját az Atya jobbján, mi pedig várjuk dicsőséges, második eljövetelét!

1.   Dicsőség Királya! Te gyarló emberségünket mennybemeneteleddel égi dicsőségbe emelted. Vedd le rólunk régi bűneink terhét, és add vissza életünk eredeti szépségét.

2.   Te a szeretet útján jöttél közénk. Engedd, hogy mi is ezen az úton járva eljussunk hozzád.

3.   Urunk! Te megígérted, hogy mindenkit magadhoz vonzol. Ne engedd, hogy közülünk egy is elszakadjon tőled, és a kárhozatra jusson.

4.   Add, hogy téged halálunk után a megholtakkal együtt, mint irgalmas Urunkat láthassunk az örök dicsőségben.

Jóságos Istenünk és Atyánk! Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban közel vagyunk hozzád. Te meghallgatod kéréseinket, amit köszönünk neked most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 14,23-29)Húsvét 6. vasárnapja

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21

Húsvét 6. vasárnapja

 

(Jn 14,23-29)

 

Bevezető

Egyházunknak már kétezer éves múltja van, mégsem egy megmerevedett intézmény. Az évszázadok során minden időszak új feladatok, új kihívások elé állította Egyházunkat. Ahol ugyanis élet van, ott mozgás, változás van. Gondoljunk arra a nagy változásra, amelyet a II. vatikáni zsinat hozott magával, amikor liturgiánk nyelve a latin helyett saját anyanyelvünk lett. Már az apostolok idejében is előállt egy új helyzet azáltal, hogy a pogányok közül egyre többen tértek a keresztény hitre, és dönteni kellett arról, hogy nekik meg kell-e tartani a mózesi törvényeket, amelyeket a zsidókból lett keresztények többnyire megtartottak. Azonban a változások ellenére a krisztusi szellem és az evangéliumi feladatok változatlanul megmaradtak az Egyházban, és ma is ugyanazok, mint az elmúlt évszázadokban voltak. Erre hívja fel figyelmünket a mai szentmise tanító része.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Lépjünk az örök igazságokat hirdető Jézus nyomába, és kérjük az Atyát, aki feltámasztotta őt a halálból!

1.   Mennyei Atyánk, aki Fiadat a halál sötétjéből átvezetted dicsőséged fényébe, add, hogy mi is eljussunk csodálatos világosságodra.

2.   Aki a hit által üdvözíthetsz minket, add, hogy napjainkat keresztségünk szellemében töltsük.

3.   Urunk, add, hogy a Krisztusban benned elrejtett életünk úgy világosodjék a világban, hogy előre jelezze az új eget és az új földet.

4.   Istenünk, aki a szentáldozásban a megdicsőült Krisztus testét nyújtottad elhunyt testvéreinknek, támaszd fel majd őket új életre az utolsó napon.

Mennyei Atyánk, mi a Szent Fiad által nyújtott szeretetnek a gyümölcsét az örökkévalóságban is szeretnénk megköszönni. Segíts odajutnunk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 13,31-35)Húsvét 5. vasárnapja

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
14

Húsvét 5. vasárnapja

 

(Jn 13,31-35)

 

Bevezető

Már kétezer év óta hirdeti az Egyház Jézus evangéliumát, terjeszti a keresztény kultúrát, neveli az egymást követő generációkat. De vajon az emberek jobbak lettek-e ezáltal? Boldogabbak lettek-e? Látszik-e rajtunk keresztényeken a megváltottság ereje, újjászületésünk ténye? Sok kortársunk bizonyára azt feleli, hogy nem. Ők két dologról felejtkeznek el: 1. Az evangélium hirdetését minden generációval újra kell kezdeni, mint ahogy kertünkben is minden évben újra kell ásózni, ültetni, gyomlálni. 2. Az Úr Jézus evangéliuma nincs korlátozva a történelemnek egy időszakára, még ha egyes korok nem is fogadták be. Ugyanakkor a kereszténységnek van olyan gyökere, olyan fája, amely mindig jó gyümölcsöt terem, aminek neve: szeretet. Mert örökre érvényes marad az Úr Jézus programja: „Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” Erre hívja fel a figyelmünket a mai szentmise is.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus mondotta: „Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadom nektek.” Ezért hozzuk eléje kéréseinket bizalommal!

1.   Urunk, mutasd meg a helyes életcélt, és a biztos utat a fiataloknak, akik helyüket keresik a világban.

2.   Adj világos látást és bátorságot azoknak, akik döntéseikkel és életvitelükkel a közvéleményt formálják.

3.   Segítsd az öregeket annak felismerésében, hogy az ő életük is értékes, és jó szolgálatot tehetnek családjuknak és az Egyháznak.

4.   Segítsd az édesanyákat, hogy bölcsen, helyes szeretettel neveljék gyermekeiket, és jutalmazd meg fáradozásaikat bő áldásoddal.

Urunk! A Te igéd legyen számunkra iránytű és erőforrás egész életutunkon. Hálát adunk neked mindenért, és dicsőítünk az Atyával és Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 10,27-30)Húsvét 4. vasárnapja

Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
07

Húsvét 4. vasárnapja

 

(Jn 10,27-30)

 

Bevezető

Ma hivatások vasárnapja van, amikor azokért imádkozunk, akik a papi hivatás kegyelmét kapták. A mai evangéliumban az Úr Jézus úgy áll elénk, mint jó pásztor. Valóban Ő a jó pásztor és Egyházunkban csak őrá hallgatunk, hiszen Ő áldozta fel magát az Egyházért. Ez a jó pásztor azonban utódokat, helyetteseket is állított szolgálatába, és róluk mondja: „Aki titeket hallgat, engem hallgat.” Ők Egyházunk püspökei, papjai, diakónusai. Ma sok helyen nincs senki, aki elvinné az embereknek Krisztus üzenetét. Kevés a papi és szerzetesi hivatás. Pedig az Úr Jézus ma is hívja és várja azokat a fiatalokat, akik az oltárnál szolgálnak Isten dicsőségére és a lelkek javára. A mai szentmisében közösen imádkozzunk értük. Tartsunk bűnbánatot...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus nem azért jött közénk, hogy neki szolgáljunk, hanem hogy Ő szolgáljon nekünk. Kérjük őt bizalommal!

1.   Imádkozzunk szentatyánkért, N. pápáért, hogy bátran és következetesen hirdesse Jézus evangéliumát.

2.   Imádkozzunk a püspökökért, hogy Jézus Krisztus szellemében és a pápával egyetértésben töltsék be hivatásukat a földkerekség minden egyházmegyéjében.

3.   Imádkozzunk az áldozópapokért és a szerzetesekért, akik a hívek szolgálatában töltik életüket. Erősítsd őket, ha lankadnak, és add meg nekik jócselekedeteik örömét.

4.   Áldd meg azokat, akik papi szolgálatra készülnek, szítsd fel bennük a lelkesedést, és tedd szilárddá hitüket.

5.   Add meg az örök élet jutalmát mindazoknak, akik földi életükben Isten országáért áldozták fel magukat.

Urunk, Jézusunk! Te ma is az emberek üdvösségét akarod, és papjaid által segíted is. Hálát adunk ezért neked az Atyával és a Szentlélekkel, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 21,1-19)Húsvét 3. vasárnapja

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
30

Húsvét 3. vasárnapja

 

(Jn 21,1-19)

 

Bevezető

Az Úr Jézus a gazdag halfogás után újból megjelenik apostolainak. Megvendégeli őket a tó partján sült hallal. Mint ahogy minket is vendégül lát minden szentmisében, amikor táplálja lelkünket igéjével és az Oltáriszentséggel. Feltámadása után ez volt a harmadik megjelenése, amivel tanítványai hitét akarta erősíteni. Ugyanis nem volt magától értetődő úgy hinni a feltámadt Jézusban, mint egyetlen Üdvözítőben. Ennek ellenére mindig voltak, akik elkötelezték magukat az Úr Jézusnak, és ma is vannak nagy számmal olyanok, akik egész életüket neki szentelik, mert egyszer döntő módon találkoztak vele. Pedig elkötelezett kereszténynek lenni soha nem volt könnyű, mint ahogy ma sem az. Csak 1996-ban 41 misszionáriust öltek meg. De ez csak a jéghegy csúcsa, mert nincs statisztika arról, hányan szenvedtek börtönben, üldöztetésben, hátrányos megkülönböztetésben krisztusi hitük miatt. Legyen számunkra élmény az Úr Jézussal való találkozás a mai szentmisében.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Csodálatosan szép, magasztos az Úr Jézus élete és tanítása. Ennek tudatában szívesen terjeszthetjük eléje kéréseinket!

1.   Istenünk! Mi egészségesek vagyunk, megvan a mindennapi kenyerünk. Add, hogy gondunk legyen a betegekre és az öregekre is.

2.   Mi békében élünk, de sokan földrengés és háborús borzalmak miatt szenvednek. Adj nekik lelki erőt a bajok elviselésére.

3.   Könyörgünk hozzád azokért is, akik tévútra tértek. Nyerjék el bocsánatodat, és a megújult élet örömét.

4.   Te Istenünk országának papjaivá tettél bennünket. Add, hogy mindig örömmel mutassuk be neked a dicséret áldozatát.

Istenünk, Te beléptél életünkbe, és kegyelmeiddel állandóan segítesz bennünket. Add, hogy mindig hű útitársaid lehessünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."