49308 ima található a honlapon, összesen 101346 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi Elmélkedés Jézus tüze lobbantsa lángra a szívünket!Évközi 29. hét – csütörtök, Boldog IV. Károly

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  21

  Jézus tüze lobbantsa lángra a szívünket!

  Evangélium:
  Lk 12,49-53
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!
  Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

  Bevezető ima: Atyám, a Te jelenlétedbe helyezem magam. Hiszek benned, és teljes szívemből szeretlek téged. Kérlek, hogy ajándékozzál meg kegyelmeiddel, amelyeket ma főként a családom számára kérek.

  Kérés: Uram, segíts, hogy mindenkinek közvetítsem szeretetedet!

  Elmélkedés:
  1. A szikra, amely lobogó tüzet gyújt. Jézus szenvedélyes és mérhetetlen szeretete fejeződik ki a mai evangéliumi részletben. Azt szeretné, ha az apostolok szívében is lángra lobbanna ez az isteni szikra. Jézus megkeresztelkedett az igazi keresztséggel, vállalta a Golgota fájdalmát, azért, hogy a mi keresztségünk ne pusztán csak ceremónia legyen. Azt akarta, hogy a mi keresztségünk az önajándékozó isteni élet szent szikrája legyen, amelyet óvva és táplálva az igazi keresztény megszentelődés tüzévé tehetünk. Tápláljuk tehát a lángot mindennapi cselekedeteink és imáink által, és ne engedjük, hogy a külső nyomás vagy a saját kényelemszeretetünk kioltsa azt!

  2. Béke minden áron? Jézus egy félreértést tisztáz. Néhányan kétségkívül azt várták Jézustól, hogy elhozza a messiási békét, hogy az oroszlán és a bárány együtt legeljenek. (ld. Izajás 11,6-9). Ennek a békének az ideje a történelem végezetével fog eljönni, amikor eljön Isten országa a maga teljességében. Addig viszont a kereszténység állandó küzdelemben találja magát a gonosszal, aki letaszíttatott a földre. Ezért a keresztények értékrendje és életmódja éles ellentétbe kell, hogy kerüljön a világgal. Legyen a láng, amelyet Jézus  a szívünkben meggyújtott, elég erős ahhoz, hogy bátran kiálljunk Jézus mellett! Ne engedjünk az olcsó békének, amely csak a világgal békítene ki bennünket!

  3. Hűség Jézushoz.  A Jézus iránti hűségünket mindig szeretettel és együttérzéssel törekedjünk megmutatni másoknak. Jézus itt nem az acsarkodásra, az ítélkezésre és a kritizálásra bátorít minket. Ferenc pápa emlékeztet bennünket Aquinói Szent Tamás tanítására, mely szerint az egyház erkölcsi üzenetében hierarchia van: mindennél fontosabb a „hit, amely a szeretetben teljesedik ki ... az irgalmasság a legnagyobb erény”. (Evangelii gaudium 37.) Ezért „a doktrína minden tanításának az evangéliumhirdető olyan magatartásában kell megnyilvánulnia, amely a közelséggel, a szeretettel és a tanúságtétellel felébreszti a szív ragaszkodását”. (Evangelii gaudium 42.)  Tehát mindig szeretettel és életünk tanúságtételével alátámasztva adjuk át másoknak az evangélium üzenetét! Vállaljuk a véleményünket, de tegyük ezt szelídséggel és Isten bölcsességével.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te az életem középpontja vagy. Köszönöm neked a családomat, és imádkozom azért, hogy viselkedésemmel ne legyek akadály a hitük fejlődésében. Add meg nekem a bölcsességet, hogy tudjam, mikor kell beszélnem és mikor kell hallgatnom. Segíts, hogy soha ne tagadjam meg az evangéliumot, és soha ne tartsam távol az evangéliumtól azokat, akikhez azért küldtél, hogy szolgáljak nekik!

  Elhatározás: Azért fogok küzdeni, hogy jó keresztény példát mutassak a családomban, és buzdítok másokat a szentségi életre.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Ne féljünk a nehéz feladattól!Szent Vendel remete

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  20

  Ne féljünk a nehéz feladattól!

  Evangélium:
  Lk 12,39-48.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Gondoljátok meg: Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.” Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?” Az Úr így válaszolt: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből?
  Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony, mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De ha a szolga azt mondja magában: »Uram bizonyára késni fog«, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, és megérkezik ennek a szolgának az ura olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem gondolja, bizony kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.”

  Bevezető ima: Uram, köszönöm az időt, amelyet veled tölthetek. Lemondást jelent, hogy most félretegyek minden mást. De mi lenne hozzámérhető a kegyelemhez, amelyet tőled kapok az imádság alatt. Azt kéred tőlem, hogy apostol legyek, az evangéliumod hűséges hirdetője. Szükségem van az imában eltöltött időre, hogy elmélyítsem a veled való kapcsolatomat. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!

  Kérés: Uram, segíts, hogy hűséges szolgád legyek!

  Elmélkedés:
  1. Félelem helyett öröm. Talán félelem fog el bennünket Jézus utolsó mondata hallatán: „aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon”. De ismerhetjük már jól Atyánk szeretetét:  Ő soha nem kérne számon tőlünk többet, mint amit képesek vagyunk megtenni! Egyenként ismer mindannyiunkat, tudja, hogy milyen talentumokkal és milyen korlátokkal, gyöngeségekkel rendelkezünk. Amit vár tőlünk: hogy legyünk szerető és gondoskodó gazdái a ránk bízottaknak. A szívünk odaadottságát kéri, amely nem magunk felé hajlik, hanem mások szükségletei felé. „Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál.”

  2. Isten kegyelmével. Mindannyian tudjuk, hogy sok akadállyal kell megbirkóznunk, miközben Isten hűséges intézői igyekszünk lenni. Mint az evangéliumi példában, ránk is állandóan leselkedik a veszély, hogy az élet sokféle csábításai között időről-időre megfeledkezünk az Isten által ránk bízott feladatról. De jusson eszünkbe ilyenkor Szent Pál bölcs tanítása: „A bűn ugyanis többé nem uralkodik rajtatok, mert nem az ószövetségi törvény alá vetve éltek, hanem a kegyelemben.” (Róm 6,14) Ez a mi örök kapaszkodónk ebben az élethosszig tartó küzdelemben! Isten soha nem kér lehetetlent, és minden pillanatban megsegít kegyelmével, hogy hűségesek tudjunk maradni. Bár Urunkat, akit szolgálunk, szemtől szembe csak az ítélet napján fogjuk látni, de a Szentlélek közvetítésével Ő láthatatlanul mindig jelen van azok számára, akik az életüket vele akarják leélni. Az Ő kegyelme mindig elérhető közelségben van azoknak, akik cselekedeteikkel Őt akarják szolgálni.

  3. Ismerjük fel, mi a fontosabb. Amíg a rossz szolga kielégíti vágyait, a jó szolga saját vágyait fegyelmezve szolgatársaira figyel. Gyakran elfoghat a kétely bennünket, vajon érdemes-e ezt a nehezebb utat választani? Ilyenkor gondoljunk arra, hogy ha az Úr vállalta a kereszthalált is azért, hogy megmentsen minket, mekkora lehet egyetlen lélek értéke? Az Ő példájából  erőt merítve meg kell tanulnunk félretenni a saját jelentéktelen vágyainkat, melyek össze nem mérhetők a másokat szolgáló szeretet fontosságával. Az Úr már itt a földön is megtapasztalható szeretetével (melyet gyakran más embereken keresztül mutat meg) és gondoskodásával bőségesen kárpótol a fáradalmakért, amiket érte vállalunk.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, Te nagy felelősséget róttál rám. Bocsánatot kérek azokért a pillanatokért, amikor megbántottalak, amikor nem értettem meg, hogy mekkora bizalommal vagy irántam. Ígérem, hogy elgondolkozom azon, hogy mennyire szereted azokat a lelkeket, akiket rám bíztál.

  Elhatározás: Ha próbára teszik a türelmemet, megállok egy pillanatra és megkérdezem: Mit akarsz Uram, hogyan kezeljem ezt a helyzetet? 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Lelki készenlét - De Brébeuf Szent János,Jogues Szent Izsák és társaik, vértanúk

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  19
  Lelki készenlét

  Evangélium:
  Lk 12,35-38
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.

  Bevezető ima: Uram, töltsd el lelkemet kegyelmeddel! Az előttem álló nap tele lesz kihívásokkal és nehézségekkel. Szükségem lesz a segítségedre. Tőled függök, és bízom szeretetedben és gondviselésedben. Te számon tartod minden cselekedetemet, ismered minden gondolatomat, és vezeted minden lépésemet. Szeretem akaratodat, és bízom abban. Add meg nekem, hogy ez az imádságban eltöltött idő töltsön el lelki erővel, s így a mai napon rád szegezzem tekintetemet, és bízzam abban, hogy Te mindig mellettem állsz.

  Kérés: Uram, segíts, hogy mindig készen legyek észrevenni mások szükségleteit, és a lehetőségeket, amikor megdicsőíthetem nevedet!

  Elmélkedés:
  1. Éberen várakozva ajtót nyitni. Mennyire fontos Jézus figyelmeztetése mindannyiunk számára! Istent szemeinkkel nem láthatjuk, ezért hasonlítja Őt Jézus a távollévő úrhoz. Mivel fizikailag láthatatlan, ezért a mindennapi élet hangos lüktetésében nagyon hajlamosak vagyunk rá, hogy elfeledkezünk arról: vajon ki is a mi valódi gazdánk. Rövidlátóságunkban gyakran azt gondoljuk, mi magunk vagyunk életünk urai, és azt tehetünk, ami nekünk tetszik. Nagy a kísértés, hogy kialudjon éberségünk aziránt, vajon mit is szeretne látni az életünkben a mi Gazdánk. Milyen cselekedeteket? Milyen gondolatokat? Ezért amikor az örök életünkről van szó, nem lehetünk eltompultak, és utólag nem hibáztathatunk senkit, egyedül csak saját magunkat, ha elmulasztunk Urunk kedvében járni. Ügyeljünk arra, hogy sem a halál, sem az Ő dicsőséges eljövetele – amikor megítéli az emberiséget – ne érjen bennünket váratlanul! Az állandó készültség kulcsa, amint Jézus apostolait is figyelmezteti rá: „Virrasszatok és imádkozzatok!” (Mt 26,41).

  2. Mester és szolga. Képzeljük el Jézus örömét, amint üdvözli egyik hűséges szolgáját a mennyországban. Azt mondta, hogy asztalhoz ültet és felszolgál majd nekünk. Ez egy gyönyörű kép, amelyből megérthetjük, hogy a kemény munka és a hűség nem marad jutalom nélkül. Jézus háláját minden másnál jobban tükrözi az, hogy a mester a hűséges apostol szolgája lesz. Végül is mi mást adhatnánk mi az Úrnak, mint amit Ő ad nekünk: a hűségünket és a szolgálatunkat.

  3. Nehéz munka. Jézus arról beszél, hogy a ház ura akár az éjszaka második vagy a harmadik órájában is megérkezhet. Hűségesnek lenni hosszú időn keresztül nem könnyű. Tudjuk, hogy lesznek „mélységek és magaslatok,” pillanatok, amikor kettőt előre lépünk, majd egyet vissza. Amikor kitartunk Isten mellett a kudarcokban és nehézségekben is, az mindig egy-egy lépéssel közelebb visz minket a mennyországhoz. Isten együttérző Gazdánk, ezért nem is kell jutalmaira az örök életig várakoznunk, mert már itt a földön is megtapasztaljuk az Istenhez való hűség örömét. A szolgálat gyümölcseként kapott béke és lelki öröm táplálnak és megerősítenek bennünket, hogy mindvégig ki tudjunk tartani a szeretetben földi zarándokutunkon. Urunk megerősit bennünket minden olyan pillanatban is, amikor szívünk-lelkünk "tükör által homályosan" érzékeli jelenlétének különféle finoman megtapasztalható jeleit és ajándékait. S mindezek az ajándékok messze felülmúlják azokat a nehézségeket, amelyekkel szembe kell néznünk virrasztásunk idején!

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, add, hogy mindig készen álljak arra, amit a Te isteni terved kér tőlem! Szeretnék kitartó lenni, de gyakran a szeretetemnél erősebbek a félelmeim és a gyengeségeim. Kérlek, add meg nekem az erőt, amelyre szükségem van!

  Elhatározás: Megújítom az elhatározásaimat, hogy biztosan és állhatatos kitartsak azokban az ígéretekben, amelyeket az Úrnak tettem.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Mit jelent Krisztus apostolának lenni?Szent Lukács evangélista

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  18

  Mit jelent Krisztus apostolának lenni?

  Evangélium:
  Lk 10,1-9
  Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: »Békesség e háznak!« Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: »Elérkezett hozzátok az Isten országa!«”

  Bevezető ima: Uram, hiszek benned; adj több hitet, hogy Országod hatékonyabb apostolává legyek! Uram, remélek benned; add, hogy törekvéseim által tanúságot tegyek rólad, és reményt sugározzak mások felé! Uram, szeretlek téged; add, hogy a szeretet legyen a mozgató erő, amellyel világgá kiáltom a Te igazságodat! Mint mindig, most is köszönöm a kegyelmeket és ajándékokat, amelyeket nekem adtál, és hogy vigyáztál rám eddigi életem során.

  Kérés: Uram, Istenem! Adj nekem kegyelmet, hogy félelem nélkül hirdessem a világban Szent Fiad Országának értékeit és igazságát. Segíts, hogy ezt ne csak szóval, de egyre inkább saját példám által tegyem!

  Elmélkedés:
  1. Az aratnivaló sok. A valódi kereszténység Krisztusról való nyilvános tanúságtételt jelent. A keresztényi küldetés feltételezi a tudatos vállalását annak, hogy a hit nem magánügy. A vetés, az „aratnivaló" a világban lévő lelkeket jelképezi, akik szomjazzák Krisztus szeretet-üzenetét; és feltételezi, hogy vannak kezek, lábak, ajkak, akik elviszik nekik ezt az üzenetet. Az aratnivaló sok, mert az emberiség óceánja, amely az Örömhírre és a hitre vár, nagyon mély és sok lelket számlál. A keresztségben kapott új életem egész egyszerűen nem lenne teljes, ha magamnak akarnám megtartani a hitet és az Evangélium örömhírét. Akkor válik a keresztény életem valóban igazzá és gyümölcsözővé, ha mindezt Isten követeként hirdetem, személyesen mindenkinek, aki körülöttem él.

  2. Bárányok a farkasok között. Bár Krisztus üzenete és a hit határozott állásfoglalásra késztetnek, mégis ezeknek a továbbadása kedves és szeretetteli kell, hogy legyen. A szelídség vonzó, míg a kíméletlenség taszít. Ez része a „bárányi létnek" a farkasok között. A „bárány a farkasok között" metafora jelenti ugyanakkor a világ ellentétes és támadó viselkedését is a keresztény értékekkel szemben, és ez jelenti a saját gyengeségünket is, ha Krisztus nincs mellettünk. Ezért amikor az evangéliumot hirdetjük, ébernek és körültekintőnek kell lennünk. Amikor az örömhírt visszük el a világba, imádkoznunk és virrasztanunk kell, nehogy a világ hazugságának és értékeinek prédájává váljunk: materializmus, hedonizmus vagy önző gyönyör, lelki közöny stb. Ezek azok a farkasok, amik körüljárnak a világban, és keresik, hogy kit nyeljenek el. Egységben Krisztussal azonban, mi keresztények, apostolok lehetünk úgy, hogy miközben a világban maradunk, mégsem leszünk a világéi.

  3. Közel van a Mennyek Országa. Amikor Krisztus „Isten Országáról" beszél, önmagáról beszél, és arról a kegyelmi életről, amely benne kezdődik el. Amikor Krisztusról teszünk tanúságot a világban szavainkkal és életünkkel, akkor is közel van az Isten Országa. Az Ő országa kezdődhet nagyon kicsiben, de egyre nagyobb lesz az állhatatos és meggyőződéssel teli tanúságtételünk által. Ahogyan másokat Krisztushoz vezetünk, úgy ők is magukkal hoznak újabb követőket, így megtöbbszöröződik azok száma, akik hinni fognak benne. Ezért olyan az Isten Országa, mint egy mustármag, amely a legkisebb a magok között, de amikor kikel és megnő, sűrű bokor lesz, amelynek ágain madarak fészkelnek (ld. Mt 13,32).

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Küldj munkásokat a gyarapodó vetésedbe! Hadd lehessek én az egyik munkás, aki felismeri, hogy a tanúságtétele mennyire fontos és pótolhatatlan, hogy másokat hozzád vezessen. Segíts, hogy ne legyenek kételyek bennem, amikor azt hirdetem, hogy közel van az Isten Országa.

  Elhatározás: Legalább egy embert meghívok a következő lelki programra, amin részt fogok venni.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Az alázat hatalmaÉvközi huszonkilencedik vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  17

  Az alázat hatalma

  Evangélium:
  Mk 10,35-45
  Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.
  Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

  Bevezető ima: Uram, Jézus! Apostolaid vágytak arra, hogy kövessenek téged. Te a földi és a mennyei dicsőség közti különbséget mutatod meg nekem. Nem az számít neked, hogy a jobbodon vagy balodon ül-e valaki, hanem az, hogy részt vesz-e a megváltás művében. Ma úgy térdelek le eléd, hogy barátságom és szeretetem jeléül neked akarom ajánlani magamat, és a mai napom minden küzdelmét és fáradozását.

  Kérés: Uram, Jézus, segíts, hogy szeretettel öleljem át a keresztet!

  Elmélkedés:
  1. Bátorság az imában. „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” – mondja a két tanítvány, és Jézus őszinte figyelemmel fordul feléjük. Szabadságunkban áll nekünk is bármilyen gondolatunkkal és vágyunkkal megszólítanunk Istent, mint Jakab és János. Mily nagy tisztelettel és alázattal viselkedik  velünk Jézus! Szinte felfoghatatlan az emberi teremtmény ilyen nagy méltósága! Bármikor, bármivel megszólíthatom Istent, és ő nem ítél el, ha butaságot mondok neki. Mindenképpen figyel rám! Ha igazán tudatosulna bennem ez a csodálatos atyai figyelem Isten részéről, talán egész álló nap csevegnék vele, minden szégyenkezés nélkül... Próbáljam csak meg, és biztosan nagy örömöt fogok szerezni neki! Nem kell tehát szégyenkeznem tudatlanságom vagy gyöngeségem és bűnösségem miatt Mennyei Atyám előtt! Ha kéréseim nem helyesek, Ő majd kiigazítja, ahogyan ezt Jézus is teszi szeretett tanítványaival. Csak legyek nyitott, alázatosan figyelmes, hogy meghalljam Isten szelíd szavait a szívemben!

  2. Ha nem az egész kelyhet, legalább egy-egy kortyot. Jakab és János számára az volt Krisztus követésének a feltétele, hogy „kiigyák a kelyhet", amelyet Jézusnak is ki kellett innia. Mit is jelent ez a kehely? Pillantsunk a Getszemáni-kertre: „Atyám, ha lehetséges kerüljön el ez a kehely" (Lk 22,42). Jézus emberi természete küzdött az Isten tervével való teljes azonosulással. Végül kiitta a kelyhet, a keserű szenvedés kelyhét az utolsó cseppig. Jakabot és Jánost is meghívta, hogy kövessék a példáját. Minket is meghív. De ne ijedjünk meg ettől, mert ezen az úton is atyai szeretettel vezet bennünket. Kis „kortyokat" kínál a kehelyből, amelyekkel a nagyobb lelki érettség felé vezet. A mindennapi élet kisebb-nagyobb szenvedései egyre jobban megtisztítják lelkünket, miközben Ő mindig ott áll mellettünk, hogy segítségünkre siessen a megpróbáltatásokban. Míg végül éretté nem válunk arra, hogy megkapjuk Istentől a létező legnagyobb ajándékot hűséges életünkért.

  3. Szolgálva vezetni.  Jézus itt az evangélium egyik legnagyobb titkát osztja meg tanítványaival. Emberi értelmünk mennyire távol áll Istennek ettől a tanításától: még az apostolok sem képesek a hatalom kérdésében helyesen gondolkodni. Jézus mégsem haragszik meg rájuk, nem űzi el őket magától, hanem végtelen türelemmel tanít. Tudja jól, hogy bűnre hajló emberi természetünk egyik legnagyobb kísértése a hatalom és elismerés utáni vágy. Ettől a bűnös vágyunktól csak Isten kegyelme segítségével lehetséges megszabadulni. A tanítványok is csak akkor lesznek képesek a szolgáló szeretet misztériumát felfogni és megélni, miután a Szentlélek betölti a szívüket. Nekem is ugyanerre van szükségem! Ha nehézségem támad a családtagjaimmal vagy munkatársaimmal való kapcsolatomban, hogy például indulatos erőfitogtatás helyett inkább csöndben maradjak, és alkalmazkodjak mások korlátaihoz, kérjem erősen a Szentlélek segítségét, és Isten nem fog cserben hagyni. Segíteni fog abban, hogy képes legyek az Ő alázatos és irgalmas szeretete szerint cselekedni.

  Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Uram, az imádságban veled töltött időt. Láthattam, hogy hogyan tanítod Jakabot és Jánost. Az embertársaim iránti alázatos szolgálat által segíts, hogy napról-napra közelebb kerüljek Hozzád!

  Elhatározás: Türelmes, megértő és elfogadó leszek valakivel, akit bosszantónak találok. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Hűség a Szentlélek sugallataihozSzent Hedvig szerzetesnő

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  16

  Hűség a Szentlélek sugallataihoz

  Evangélium:
  Lk 12,8-12
  Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz: Mondom nektek, hogy mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt. Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Amikor a zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok, hogy miképpen és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok! A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.

  Bevezető ima: Hozzád jövök, Úr Jézus, Barátom és Mesterem, hogy az imában jobban megismerjelek téged, és tanuljak tőled. Segíts, hogy képes legyek a Szentlélek sugallataival összhangban élni.

  Kérés: Uram, adj kegyelmet, hogy a mai napon szavaimmal és cselekedeteimmel ki tudjak állni a hitemért!

  Elmélkedés:
  1. Jézus megvallása az emberek előtt. Néha nagyon nehéz mások előtt kiállni Jézus mellett. Talán azt gondolom magamról, hogy a mindennapi életben egészen jól boldogulok ebben, de valóban így van ez? Esetleg tiltakozás nélkül hallgatok meg Jézus és az Egyház elleni támadásokat. Néha talán még bólintok vagy mosolygok is egyet, mintha egyetértenék. Én persze soha nem mondanék ilyesmit, de nem is állok ki igazán Jézus mellett, még akkor sem, ha nem kellene vértanúvá lennem miatta. Milyen sokaknak esik szörnyen nehezére, hogy akárcsak keresztet vessenek nyilvános helyen! Otthon mindig megteszem, ha asztalhoz ülök, de egy étteremben valahogy olyan szörnyen nehezemre esik, pedig az egyetlen baj vele az, hogy „az emberek látnák, hogy katolikus vagyok”.

  2. „Aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot”. „Isten irgalmasságának nincsenek határai, de aki szándékosan megtagadja, hogy a bűnbánatban elfogadja, az visszautasítja bűnei bocsánatát és a Szentlélek által fölajánlott üdvösséget. Egy ilyen megkeményedés elvezethet a végső bánattalansághoz és az örök kárhozathoz.” – tanítja a Szentlélek elleni káromlásról a Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK 1864) Vagyis Isten irgalmasságának szándékos elutasításáról van szó ebben az esetben. Azaz Isten határokat nem ismerő, végtelen szeretetének elvetéséről. E bűn elleni legjobb orvosság, ha őszintén hiszünk Isten irgalmasságában, s ezáltal biztosan megóvjuk magunkat ettől a megbocsáthatatlan bűntől. „Hirdesd a világnak irgalmasságomat, ismerje meg az egész emberiség kifürkészhetetlen irgalmamat.” – kéri Jézus mindannyiunktól Szent Fausztina nővéren keresztül (Napló 848).

  3. Életemmel kell tanúságot tennem. Talán nem kell félnünk attól, hogy kereszténységünk miatt bíróság elé idéznek minket, mégis mindennap tanúságot kell tennünk hitünkről. Nem az számít, hová megyünk, vagy mit csinálunk, minden helyzetben Krisztusba vetett hitünk tanúi lehetünk. A görög mártír szó „tanú”-t jelent. Hagynom kellene, hogy a Szentlélek beszéljen általam, ha másokkal szemben állok. Sokan vannak, akik tudják rólam, hogy keresztény vagyok. Nemcsak engem, hanem minden keresztényt az én cselekedeteim alapján fognak megítélni. Ezért a szeretetet úgy kell megélnem, mint az igazi keresztény ember ismertetőjelét. Ha megélem a szeretetet, akkor az mindenki számára egy jel lesz, hogy Jézus tanítása az Igazság. A szeretet gyakorlása úgy lehetséges, ha Isten, a mi Atyánk nagyságára és szentségére tekintek, és a Szentlélektől erőt és vezetést kérve engedelmeskedek neki. Felismerem saját kicsinységemet és bűnösségemet, és emiatt alázattal szolgálok másokat. 

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, Te szorosabb kapcsolatra hívsz engem. Közelebb szeretnék kerülni hozzád, néha mégis tétovázom. Segíts gyenge akaratomnak! Gyújtsd szívemet nagyobb szeretetre irántad, hogy valóban mártír lehessek, hűséges szereteted tanúja! Nyisd ki szívemet a Szentlélek számára, hogy igazi keresztényként élhessek!

  Elhatározás: Mindig tudatában akarok lenni annak, hogy Isten szeretetének és igazságának tanúja vagyok mások előtt. Vágyom és törekszem arra, hogy a Szentlélek tetteimen keresztül szólaljon meg.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Ne féljetek!Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  15
   
   

  Ne féljetek!

  Evangélium:
  Lk 12,1-7
  Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek – azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár? Isten mégsem feledkezik meg egyetlen egyről sem. Sőt, számon tartja fejetek minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek.”

  Bevezető ima: Uram, hiszek benned; segíts, hogy növekedjek az állhatatos és bátor hitben. Uram, mélységesen bízom benned; segíts, hogy megingathatatlan legyen a bizalmam, amely tőled származik. Köszönöm, Uram, a kegyelmeket és ajándékokat, amelyekkel elhalmoztál életem során és különösen az utóbbi napok ajándékait. Irgalmazz nekem, bűnösnek; add meg, hogy benned maradjak, és így állhatatos és gyümölcsöt termő ág legyek.

  Kérés: Szentlélek Isten, lelkem kedves vendége, adj nekem szilárd meggyőződést, hogy bátor tanúja legyek Krisztusnak és evangéliumának!

  1. Óvakodjatok a farizeusok kovászától! Krisztus ismét arra figyelmeztet bennünket, hogy egy keresztény életében nincs helye a képmutatásnak. Keresztényként szívből törekednünk kell arra, hogy Isten kegyelméből lépésről-lépésre olyanokká váljunk, aminek valljuk magunkat. Ha a hibáinkkal szembenézve – azok ellenére is! – törekszünk a jóra, ez egy egészséges, gőgtől és kicsinyhitűségtől is mentes helyes önbecsüléshez vezet. Ekkor nem szorulunk rá a képmutatásra, hogy magunkat jobbnak mutassuk, mint a valóság.  Nem az a baj, hogyha hibáink vannak, hiszen az apostolok sem voltak mentesek a gyöngeségektől. Az igazi baj az, hogyha elvész belőlünk a jóra való törekvés! Ne látszat-vallásosságot gyakoroljunk, mert a képmutatás Isten előtt elkerülhetetlenül napfényre kerül. Krisztus és a hitem iránti odaadásom a bensőmből kell, hogy fakadjon, amelyet a Jézussal töltött imában nyerhetek el.

  2. Ne féljek a nehézségektől és a megpróbáltatásoktól. Jézus bátorít bennünket, hogy ha Őt bizalommal követve Istenben maradunk, akkor semmi nincs, amitől félnünk kellene. A legbensőbb félelmeink sokfélék lehetnek. Félhetünk az üldöztetéstől, mások véleményétől, hogy elveszítjük jó hírünket, hogy elveszítjük munkahelyünket, félhetünk testi és lelki veszélyektől, a szenvedéstől és folytathatnánk. Krisztus itt arról biztosít bennünket, hogy Isten még a hajunk minden egyes szálát is számon tartja, hogyan feledkezne meg  tehát arról, hogy támogasson bennünket mind jó mind rossz időkben. Ha a Szentlélektől kérek erőt az állhatatossághoz, egyre nőni fog bennem a meggyőződés, hogy semmi nincs, amit az Úrral együtt véghez ne tudnék vinni minden egyes új napon.

  3. „Ne féljetek!” Ismételte Krisztus szavait Szent II. János Pál pápa 1978. október 22-én a római Szent Péter téren mondott székfoglaló homíliájában. Majd kifejtette, hogy azért nincsen okunk a félelemre, mert az ember az élő Isten fia”. Hogyan ne gondoskodna rólunk Mennyei Atyánk a lehető legjobban? Krisztus azért jött, hogy kegyelmei és a szentségek segítségével mi, akik az Ő segítségét kérjük, mindig az Úr hatalma alatt maradjunk! Jézus azért jött közénk, hogy II. János Pál szavaival élve: valamennyiünkből „papi népet” alkosson. ... Ne féljetek Krisztus körül összegyűlni és elfogadni az ő hatalmát!” Majd így folytatja buzdítását a pápa: Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy „mi lakik az emberben”. De egyedül Ő tudja ezt! Manapság az emberek nagyon sokszor nem tudják, hogy mit hordoznak magukban, lelkük mélyén, a szívükben. Sokszor olyan bizonytalanná válik a földi élet értelme. Kételyek árasztják el az embert, és kétségbe is tud esni. Engedjétek tehát – kérlek benneteket, alázattal és bizalommal kérlek –, hagyjátok, hogy Krisztus beszéljen az emberekhez. Egyedül nála vannak az élet, az örök élet igéi! ... Életet adó szavait úgy hallgassák az emberek, mint a remény, az üdvösség és a teljes szabadulás üzenetét.”

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, te vagy a szőlőtő és én egy a szőlővesszők közül. Segíts, hogy a te igazságod hírnökeként mindig elkötelezett és hűséges maradjak hozzád! Erősíts meg Szentlelked által, hogy az irántad való bizalmam legyőzze minden félelmemet!

  Elhatározás: Határozottan, de tapintatosan fogom megvédeni az Egyház és a Szentatya tanítását a következő alkalommal, amikor valakitől kritikát hallok. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Síremlék a prófétáknakSzent I. Kallixtusz pápa és vértanú

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  14

  Síremlék a prófétáknak

  Evangélium:
  Lk 11,47-54
  Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: „Jaj, nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek! Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj, nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok.” Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel vádolhatják.

  Bevezető ima: Uram, Jézus! Költözz a szívembe a mai imában, és erősítsd meg hozzád való hűségemet! Kérlek, hogy legyél velem egész nap, akkor is, amikor szavaimmal és gondolataimmal éppen nem is szólítalak. Járd át szereteteddel minden cselekedetemet, hogy azok is hozzád szálló imáimmá váljanak!

  Kérés: Uram Jézus, arra hívtál, hogy szeretetedben éljek, és másokat is erre bátorítsak. Add, hogy kegyelmed által ma teljesen erre törekedjek, függetlenül bármilyen akadálytól!

  Elmélkedés:
  1. Akik elvetik a prófétákat. Helyes-e síremléket állítani valakinek? Úgy tűnk, mintha Jézus elítélné a farizeusokat, pedig csak méltó emléket akarnak állítani prófétáiknak. De Jézus itt képszerűen érti a síremlék építését: a farizeusok csak ennyire méltatják prófétáikat, hogy jó mélyre eltemetik őket. Vagyis nem tanultak történelmük során azokból a prófétai szavakból és figyelmeztetésekből, melyeket küldöttein keresztül magától Istentől kaptak. Pedig e tanításoknak mindig élő, eleven igének kellene lennie számukra. De ők inkább jó mélyre süllyesztették, hogy a próféták sírhantjai felett zavartalanul élhessék  megszokott önző életüket. Ez a probléma mai korunkban is élő: csak a hagyományokhoz ragaszkodunk, vagy nyitottak vagyunk a Szentlélek saját korunknak szóló újdonságait befogadni? Kérem-e a Szentlelket imáimban, hogy vezessen ki a hitemmel és az életemmel kapcsolatos megszokásokból? Merek vele új, szokatlan, személyre szóló utakon haladni?

  2. Számot kell adni Isten tanításáról. Jézus itt nem csak a farizeusokhoz beszél, hanem intelme minden idők keresztényeinek is szól. Figyelmeztet saját személyes felelősségemre abban, hogy valóban megfogadom-e a próféták és legnagyobb mesterünk: Jézus tanításait. Jézus nem arról beszél, hogy Isten bosszúálló, és az atyák bűnei miatt az utódokat vonja felelősségre. Ez nyilvánvalóan nem illene az irgalmas Istenhez. Amit Jézus elítél, az az egész népben elterjedt Istentől való elfordulás. Ennek legkirívóbb példái voltak azok, amikor tettlegesen is kezet emeltek a prófétákra. Ezzel előre figyelmezteti kortársait felelősségükre az egyszülött Fiú meggyilkolásában. De vádjai igazak mindenkire, akik ismerik Őt, életükkel azonban mégis újra és újra keresztre feszítik. Merjük vállalni akár a próféták áldozatát is, csakhogy hűségesek legyünk Mesterünkhöz! A hiteles élethez vezető küzdelmek nagyon gyakran nem is külső, hanem a lelkünk mélyén dúló harcok. A legsúlyosabb akadályok általában a büszkeség, hiúság, kényelemszeretet. Talán nekünk nem fizikai értelemben kell az életünket áldoznunk Istenért, de belső áldozatokat mindenképpen vállalnunk kell: meg kell halnunk önzőségeinknek, ha az Úr melletti hűséget választjuk.

  3. Példánkkal hatni a világra. Jézus felszólít, hogy ne kövessük azok példáját, akik megkapták ugyan a tudás kulcsát, de szívük keménysége miatt másokat is elzárnak Isten megismerésétől.  Minden keresztényt meghívott arra, hogy mindennapi életünk legyen mások számára a tanúságtétel: szükségem van szüntelenül Istenre, aki szeretetem nélkülözhetetlen forrása. Jó példa erre Európa társvédőszentjének, a zsidó származású Szent Edith Stein-nek a megtérése. Edith katolikus hitre való áttérésének egyik kulcspillanata egy hétköznap délután történt. Elment egy katolikus templomba, hogy megnézze, milyen belülről. Amint ott üldögélt, meglátott egy idős nénit, aki betért pár percre az Oltáriszentség elé. Szatyorral a kezében láthatóan éppen hazafelé tartott, hogy elkészítse a vacsorát. Az Isten-hitével küzdő Edith számára ez egyértelmű bizonyíték volt arra, hogy a katolikus hit lényege, hogy Isten jelenléte átjárja hétköznapi életünk miden mozzanatát. Az asszony példája megnyitotta Edith szívét és értelmét a hit ajándéka előtt. Vélhetően ez a hiteles, hívő asszony soha nem szerzett tudomást arról, milyen nagy szerepet játszott csendes tanúságtétele e nagy szentünk megtérésében. Az övéhez hasonlóan a mi személyes tanúságtételünk is életbevágóan fontos a körülöttünk élők számára, akár látjuk, akár nem ennek következményeit. 

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, tudom, hogy elengedhetetlen része vagyok a lelkeket megmentő tervednek. Bízol bennem, és gyöngéden hívsz, hogy mondjak igent arra, hogy jóságodat közvetítsem a körülöttem élők felé. Növeld bennem kegyelmeddel a szeretet erényeit!

  Elhatározás: Kérem Istent, hogy kegyelmével segítsen megváltoznom egy konkrét negatív tulajdonságomban.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Legnagyobb törvény a szeretetÉvközi huszonnyolcadik hét – szerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  13

  Legnagyobb törvény a szeretet

  Evangélium:
  Lk 11,42-46
  Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: „Jaj, nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj, nektek, farizeusok! Szeretitek a fő helyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános tereken.
  Jaj, nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak – anélkül, hogy tudnák.” Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: „Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol.” Ő azonban így folytatta: „Jaj, nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni.”

  Bevezető ima: Jézusom, tudom, hogy Te mindig szeretsz engem, és ha szembesítesz hibáimmal, azt is az én javamért teszed. Kérlek, a mai imában segíts felismernem gyöngeségeimet! Szeretnék jobb lenni, hogy még több örömöt szerezhessek neked.

  Kérés: Bár úgy látnám saját szívemet, ahogyan Te látod, Uram!

  Elmélkedés:
  1. Felszínes vallásosság.  A szelíd Jézust itt mélyen feldúlt állapotban látjuk. Ritkán találkozunk vele ilyen indulatokkal telve. Ebből tudhatjuk, hogy olyan dologról beszél, amely nagyon mélyen megbántja az igaz és szerető Istent. Jézus elkeseredetten küzd a farizeusok felszínes vallásossága ellen, ami megöli Jézus örömhírének lényegét: a szeretetet. Az általa kritizált farizeusok bűne, hogy valójában nem Isten követése a legfontosabb számukra, hanem az emberek véleménye és saját jóhírük. Milyen gyakori kísértés ez napjainkban is! Tekintsek magamba, hogy én mentes vagyok-e ettől a hibától.

  2. Megfeledkezve Isten szeretetéről. „Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni!” Jézus nem ítéli el a vallásgyakorlás megszokott formáit, kereteit. Fontosnak tartja, hiszen Isten azért adta azokat, hogy értelmünket és lelkünket Őhozzá vezessék. De ha a szívünket nem adjuk oda Istennek, akkor csupán üres formákká válnak, amelyek így már nem töltik be a feladatukat. Sőt, mi több, az üres vallásosság a nyitott szívű keresőket is megakadályozza abban, hogy rajtunk keresztül rátaláljanak a Szeretet Istenére. Jézus tehát nyomatékosan felszólít: teljes igyekezetünkkel és imáinkkal törekedjünk rá, hogy minden vallási cselekedetünket az Isten iránti mély szeretet és buzgalom járja át. E nélkül életünk és vallásosságunk, amelynek világító fáklyának kellene lennie a keresők számára, az élettelen sírokhoz lesz hasonlóvá.

  3. Ítélkezés helyett együttérzés. A vallási előírások tehát értékesek, de csak akkor építenek, ha szeretettel gyakoroljuk azokat. „Ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok” - vallja Szent Pál (1Kor 13,1). Szeretet nélkül a Szentírás tanításai elviselhetetlenül nehéz terhet jelentenek, amelyek inkább eltávolítják az embereket Istentől, mintsem közelebb vezetnék őket. Bizonyára én is ismerek olyan katolikusokat, akik a szabályokhoz, vallási előírásokhoz megrögzötten ragaszkodnak, de itt sajnos meg is állnak. A vallási gyakorlatok betartásával, esetleg túlteljesítésével tökéletes hívőknek tartják magukat, akiknek semmilyen változásra, növekedésre nincs már szükségük, hiszen „éppen elég jók” így is. Ezt a gondolkodásmódot ítéli el oly erőteljesen Jézus az írástudókban. Ő arra hív, hogy együttérző szeretettel forduljunk mindenki felé, ahelyett, hogy azt méricskélnénk: mennyire tud megfelelni vallási mércénknek. Így tett Jézus például a szamariai asszonnyal (Jn 4,5-29) vagy a a házasságtörő asszonnyal is (Jn 8,3-11). Szeretettel segítő kezét nyújtotta mindenkinek, aki arra vágyott, hogy jobb emberré váljon. Kövessük példáját!

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, köszönöm neked ezt a tanításodat. Köszönöm, hogy felhívod a figyelmemet arra, hogy a szeretet nélküli vallásgyakorlás nem az életre, hanem a halálra vezet, nem épít, hanem pusztít. Nagyon kérlek Jézusom, hogy mindenek felett elsősorban a Te szeretetedet növeld a szívemben mindig, amikor imádkozom.

  Elhatározás:  Amikor elítélek valakit, végiggondolom, hogy milyen mentséget hozhatok fel a védelmében. Igyekszem őt Jézus irgalmas szemén keresztül nézni, és elmondok érte egy imát.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A törvény, amely megköt vagy szabaddá teszÉvközi huszonnyolcadik hét – kedd

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  12

  A törvény, amely megköt vagy szabaddá tesz

  Evangélium:
  Lk 11,37-41
  Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett.
  Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: „Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!”

  Bevezető ima: Uram, Jézusom! Köszönöm a tanításokat, melyeket magas mérceként állítasz elém. Segíts, hogy ne megijesszenek elvárásaikkal, hanem a kihívást lássam bennük, amelyek a Te segítségeddel napról-napra közelebb vezetnek  tehozzád.

  Kérés: Uram, Te nem csak a külsőségekben való megtérésre hívsz, hanem a szívem megtérésére, a mind nagyobb szeretetre. Add meg ezt nekem!

  Elmélkedés:
  1. A törvény nem önmagáért van. A farizeusok nagy hangsúlyt fektettek a mózesi törvény megtartására, annak utolsó vesszőjéig. Még ezen felül is sok egyéb előírásuk és hagyományuk volt. A törvények maradéktalan megtartása önelégültséghez vezetett, mert azt hitték, hogy jó úton járnak. Pedig tévedésben voltak. A mózesi törvény valóban arra szolgál, hogy megszabadítson a bűn hatalmától. De mihelyt az előírások megtartása öncélúvá válik, már nem közelebb, hanem távolabb vezet Istentől. A farizeusok hibájába mi magunk is beleeshetünk, hogyha felszínesen gyakoroljuk a hitünket. Óvakodjunk attól, hogy vallásgyakorlásunk előírások betartását jelentse! Akkor járunk a helyes úton, ha a szabályok csak útjelzőként szolgálnak számunkra az Istenhez vezető meredek vándorúton, de szívünkkel és elménkkel nem ragadunk le csupán ezek betartásánál, hanem mindig ennél többet akarunk adni Istennek: egész lényünkkel szüntelenül keressük az Ő Igazságát és Szeretetét.

  2. A második csapda. A másik csapda a másik véglet. Könnyű utat választunk azzal, hogy „ha a szívem a helyén van, nem kell aggódnom az előírások miatt”. Könnyelmű hozzáállásunk oda vezet, hogy felrúgjuk a törvényeket, amelyek végső soron szabadságunkat szolgálják. Pl. szabadság alatt nem megyek templomba, mert Isten tudja, hogy jó ember vagyok. Az igazság az, hogy szükségünk van a vasárnapi mise kegyelmeire ahhoz, hogy jó emberek legyünk. A tízparancsolat, a vasárnap megszentelése és más szokások az Egyházban Istenhez vezetnek minket. Megszabadítanak bennünket a találgatástól, hogy hogyan is kellene imádni Istent és szeretete szerint élni. Megadják a legszükségesebb útmutatásokat a helyes élethez.

  3. A legfontosabb szabály.  „A szeretet sok bűnt eltakar”. (1 Pét 4,8) A szeretet parancsa a legfontosabb az előírások között. Jézus Márknál így válaszol a farizeusoknak: „Ez az első: Halld, Izrael: Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második így szól: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs.” (Mk. 12.29-31) Soha ne feledkezzünk meg erről, hogy a szeretet parancsa a legerősebb, legfontosabb követelmény, amelyet Jézus is minden más előírás fölé helyezett. A szeretet pedig nem más, mint önmagunk önzetlen odaajándékozása másoknak. „Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!”

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, szeretném, hogy szívem mindig rád irányuljon. Szükségem van irányításodra, egyedül nem megy. Mondd, hogyan szeresselek? Hogyan szolgáljalak és dicsőítselek? Törvényeid hozzád vezetnek és szabaddá tesznek. Segíts belátnom, hogy kezed hozzád vezet!

  Elhatározás: Ha van olyan előírás az Egyházban, amit nem értek vagy nem gyakorlok, megpróbálom megérteni és utánaolvasni, hogy miképpen segíti szabadságomat és Krisztussal való kapcsolatomat.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A királynő, Ninive lakói és énSzent XXIII. János pápa

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  11

  A királynő, Ninive lakói és én
  Evangélium:
  Lk 11,29-32
  Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”

  Bevezető ima: Jézusom, köszönöm, hogy most is meghallgatsz engem; köszönöm, hogy mindig számíthatok rád! Bízom benned, és biztos vagyok benne, hogy megkapom tőled a szükséges kegyelmeket a mai napra. Köszönöm szeretetedet és határtalan nagylelkűségedet! Neked adom az életemet és a szeretetemet hálából.

  Kérés: Atyám, add, hogy jelenléted jeleit felismerjem!

  Elmélkedés:
  1. Három nap a halban. Amikor Jónást lenyeli a hal, a Jónásról szóló könyv szerzője nem úgy képzeli, hogy Jónás úszkál a bálnában és várja három napos bebörtönözésének a végét. Jónás halott, és amikor a bálna kiköpi a partra, életre kel. Ez az egyetlen, amit Jézus azoknak ígér, akik jelet követelnek. Valóban látni fogják Őt meghalni, három napig sírban lesz, majd feltámad. Jónás halálából visszatérve a megtérésről prédikál a niniveieknek, Jézus azonban, aki nagyobb Jónásnál, kereszthalála által valóságosan elhozza számunkra a megtérés kegyelmét.  Ha felismerjük gonoszságunkat, Krisztus visszavezet minket az Atya barátságába. 

  2. Még a királynő is eljött. Krisztus arra emlékezteti hitetlen hallgatóságát, hogy Sába Királynője hosszú utazást vállalt azért, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ez az utazás Arábia déli részéből Jeruzsálembe több hétig tartott, drága és kimerítő volt mind neki magának, mind a kíséretének. De a királynő érdemesnek tartotta vállani ezt a jelentős áldozatot, mert Salamonban felismerte Isten ajándékát. Bizalma jutalmául az isteni bölcsesség gyöngyeit kapta tőle. De amit Jézus ad nekünk, az még ennél is sokkal nagyobb kincs: önmagát adja az Eucharisztiában, és Isten szeretet-üzenetét a Szentírásban.

  3. E nemzedék bűne. Vajon miért szól Jézus olyan szigorúan az ő nemzedékéhez? Mi az ő bűnük? A felszínes csodavárás, amely csak e világ dolgaival törődik. Bűnük az, hogy nem ismerik fel a csodák mögött Isten végtelen alázatát és szeretetét. Azt, hogy Fia képében egészen lehajol az emberiséghez, bármennyire is konok, önző, és a saját útját járja. Nem kérnek bocsánatot önzőségükért még Isten e végtelen irgalmának és jóságának megtapasztalása ellenére sem. Óvakodjak attól, hogy én is hasonló hibába essek!

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Szereted jele, hogy kész voltál meghalni értünk a kereszten. Nekem adtad Igédet az Evangéliumban. Testedet és Véredet az Eucharisztiában. Bocsánatodat a bűnbánat szentségében. Bár megfelelően értékelném nagy ajándékaidat, és a lehető legtöbbször élnék e lehetőségekkel, hogy hálás követeddé formáljanak!

  Elhatározás: A mai napon felajánlok egy hálaimát az elmúlt napok áldásaiért.   

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Egy lelki falÉvközi huszonnyolcadik vasárnap

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  10

  Evangélium:
  Mk 10,17-30
  Abban az időben amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!”
  Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
  Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”
  Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.”

  Bevezető ima: Hozzád jövök, Jézusom, barátom és tanítóm, hogy rád hallgassak, és így egyre jobban megértselek; egyre többet tanuljak tőled, és teljesen elfogadjam mindazt, amit a Te követésed érdekében tennem kell.

  Kérés: Segíts nekem, Uram, hogy nagylelkűen tudjam fogadni mindazt az áldozatot, amelyet a mai napon a Te követésed érdekében kell meghoznom.

  Elmélkedés:
  1. Egy őszinte kérdés. Jézus egy olyan emberrel találkozik, aki őszintén törekszik arra, hogy megtartsa Isten parancsait. Ez nagyon kedves Isten előtt. „Jézus rátekintett és megkedvelte őt.” De bármennyire is kedves volt előtte ez a férfi, nem hagyhatta őt kétségben az igazság felől: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Jézus ezt az újdonságot hozza el nekünk az Újszövetségben: Nem elég a tízparancsolatnak megfelelni. Ő kereszthalálával minden okot megadott nekünk arra, hogy egész életünket le merjük tenni Isten kezébe, és minden felesleges földi dologról lemondva kövessük Őt.

  2. Egy őszinte élet. Ez a férfi mindent megtesz, amit zsidó vallása megkövetel tőle, és még ennél is többet akar tenni Istenért. Soha nem tagadott meg semmit Istentől. Jézus látja, hogy kész megtenni a következő lépést. Apostolnak hívja őt. Felszólítja, hogy minden mást hagyjon ott az életéből, és kövesse Őt. Mivel ez a férfi eddig soha semmit sem tagadott meg Istentől, azt hihetnénk, hogy „igen”-t fog mondani. De nem tud. Ez túl sok neki. Bár nincs tudatában, de vannak olyan dolgok a tulajdonában, melyeket jobban szeret Istennél. Nem bízik eléggé Istenben. Példájából láthatjuk, hogy Isten kéréseinek teljesítéséhez nem elegendő a saját jószándékunk. A tanítványokkal együtt mi is feltehetjük a kérdést: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus nekünk is ezt a választ adja: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.” Szükségünk van a szentségekben és az imádságban kapott kegyelmekre ahhoz, hogy Isten valóra tudja váltani bennünk az Ő álmát.

  3. Az örök életre vezető út.  Amikor fejlődünk lelki életünkben, mindent odaadunk, amit Isten kér tőlünk, egészen addig a napig, amíg valami olyat nem kér, amelyet nem vagyunk készek megadni neki. Lelki életünk megreked - néha évekre - míg hajlandóak nem leszünk odaadni neki azt, amit kér tőlünk. Jézus arra hív minket, hogy Istent minden más elé helyezzük. Megígéri, hogy ha odaadjuk önmagunkat, hogy kövessük Őt, akkor Ő betölti életünket önmagával. És ezen az úton elvezet  minket az örök életre.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, igyekszem, hogy hűségesen kövesselek téged. Segíts túllépni önmagamon! Segíts, hogy mindenről le tudjak mondani, amit előrébb helyezek nálad! Segíts, hogy ma olyan nagylelkű tudjak lenni, amennyire Te azt kéred tőlem!

  Elhatározás: Szívem mélyéről imádkozom a szentmisén azért a kegyelemért, hogy meg tudjak változni abban a hibámban, ami a legjobban távol tart Istentől.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

  Misszionárius tanítványokért

  Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."