65142 ima található a honlapon, összesen 152022 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés Isten eszközei – Szűz Mária látogatásaErzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Isten eszközei
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

Evangélium:
Lk 1,39-56
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” Mária megszólalt: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre.” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

Bevezető ima: Mária, ma téged figyellek, hogy tanuljak példádból. Neked olyan mély kapcsolatod volt Istennel, hogy készségesen odaajándékoztad Neki minden percedet. Természetes volt számodra, hogy nem önmagaddal vagy elfoglalva, mint oly sok ember, hanem egészen nyitott a szíved mások nehézségei és szükségletei felé. Kérlek, járj közben értem, hogy növekedjek az önajándékozó szeretetben!

Kérés: Úr Jézus, teljesen a tiéd akarok lenni, mint Mária! Segíts egyre jobban megszabadulnom önzőségeimtől!

Elmélkedés:
1. „Azokban a napokban Mária útra kelt.” Látjuk Máriát, amint áldott állapotban is vállalja a fárasztó és veszélyekkel teli utat azért, hogy segítségére lehessen rokonának, Erzsébetnek. Pedig bizonyára ő is gyöngének és fáradtnak érzi magát várandóssága első hónapjaiban. De nem kér, hanem ad segítséget. Példát mutat ezzel minden kereszténynek az önmagunkról megfeledkező ajándékozásra. Ez a legegyenesebb út, amely Istenhez vezet!

2. Áldott az asszonyok között. Mária a legáldottabb minden ember között. Isten egy különleges küldetésre hívta, és ő vállalta a feladatot. Ábrahám hasonló volt ebben a tekintetben. Isten azt ígérte neki: „Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és utódaidnak adom ezt a földet mind, és ivadékodban nyer áldást a föld minden népe.” (Ter 26,4) Hitt Istennek, annak ellenére, hogy minden józan érv ellenkezett ezzel az ígérettel. Minket is akkor ér áldás, akkor leszünk kedvesek Isten előtt, amikor teljesen rábízzuk magunkat az Ő akaratára. Ez az áldás mindig kihat a környezetünkre is.

3. Isten hatalmas. Isten az, aki csodákat művel. Mi csupán eszközei vagyunk. Mégis láthatjuk, milyen csodálatos Isten eszközének lenni. Másokat megsegíteni nehéz helyzetükben, a hit igazságában vezetni valakit, hűnek lenni elköteleződéseimhez, Isten kegyelmét árasztani szavaimon keresztül, teljesíteni Istentől kapott küldetésemet: mindez igazi kegyelmi ajándék. Miként Isten Máriát választotta ki arra, hogy világra hozza Fiát, Jézust, ma minket választ kegyelmének és a béke üzenetének közvetítőivé.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, segíts a Te követeddé válnom! Adj kérlek még nagyobb kitatást az imádságban, hogy több lehetőséget adjak Neked kegyelmeid osztogatására.

Elhatározás: Ma beszélek a hitemről egy számomra ismeretlen emberrel.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus, a bűnösök barátjaÉvközi tizenharmadik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

Jézus, a bűnösök barátja

Evangélium:
Mt 9,9-13
Abban az időben: Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: „Kövess engem!” Az felállt és követte. Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: „Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

Bevezető ima: Uram, Istenem! Mélységes hálával jövök Hozzád. Köszönöm neked az élet ajándékát; a hitemet; a kegyelmeket, melyekkel életemben elhalmoztál; az embereket, akiket szerethetek és ezt az időt is, amit ma csak Veled tölthetek. Kérlek, ajándékozzál meg az ima alatt azokkal a kegyelmekkel, amiket ma adni akarsz!

Kérés: Uram, segíts, hogy én is olyan nyitott legyek a rászorulók felé, amilyen Te vagy!

Elmélkedés:
1. „Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” A farizeusok megrökönyödtek azon, hogy Jézus nem határolja el magát a tisztátlan emberektől, hanem együtt étkezik velük. Hiszen a keleti és a zsidó felfogásban a közös étkezésnek társadalmi jelentősége is volt: kifejezte az asztaltársak egymáshoz való közelségét és egyetértését. A farizeusok emiatt nem étkeztek együtt a közönséges néppel, akik nem törekedtek a mesterek hagyományaiban előírt valamennyi ceremónia megtartására. Jézus ezért nagyon határozott üzenetet fejez ki azzal, hogy együtt eszik a bűnös emberekkel. Ezen keresztül megjeleníti evangéliuma forradalmi újdonságát: a keresztény üzenet mindenkihez szól, és a lelkileg legrászorultabbak, a bűnösök igénylik a legnagyobb odafigyelést és gondoskodást.

2. „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.” Jézus ebbe a kijelentésébe egy figyelmeztetést rejtett el számunkra: ha egészségesnek tartjuk magunkat, akkor nem megyünk el az orvoshoz, így nem is tud meggyógyítani. Ezt a megjegyzést kritikaként szánta az őt vádoló farizeusoknak, akik elég jónak gondolták magukat (azaz egészségesnek), hiszen gondosan megtartották a vallási szabályokat. Valójában azonban a lelkük beteg volt, mert elsősorban önmaguk szeretete és a gőg vezette cselekedeteiket. Isten hívására csak akkor lehetünk nyitottak, ha elismerjük: mennyire nagy a lelki szegénységünk, milyen sok bűnt követünk el a szeretet törvénye ellen nap mint nap. „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,3)

3. „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Ez a Jézus által kiemelt ószövetségi idézet fontos kulcs az evangélium egészen újszerű tanításának megértéséhez. A farizeusok külsődleges vallási előírásokkal (áldozatok bemutatásával) fejezték ki Isten iránti hódolatukat, ezzel szemben Jézus az Isten irgalmas, mindenkire kiterjedő szeretetével való azonosulást kívánja meg tanítványaitól. Ebben mutat szüntelenül példát maga is – ami felkelti az értetlen szívű farizeusok felháborodását. Jézus azt kéri tőlünk, hogy ne zárkózzunk be egy szűk elit közösségbe, mint a farizeusok. Lássuk meg a jót a nehéz sorsú és számos jellemhibával rendelkező embertársainkban is. Gyakran éppen ők azok, akiket lelki-testi szenvedéseik nagyon őszinte Isten-keresésre indítanak. Rajtunk múlik, hogy az irántuk való szeretetteli viselkedésünkkel közelebb segítjük-e őket Krisztushoz.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Köszönöm, hogy ma elmélkedhettem egyik legfontosabb tanításodon. Hogy Istenhez nem formális szabályok betartása által közeledhetünk, hanem az Ő ajándékozó kegyelme és a mi irgalmas, szeretetből fakadó, másokat megajándékozó cselekedeteink által. Segíts, hogy ez a tudás eljusson a szívemhez, és kegyelmed segítségével meg tudjam valósítani.

Elhatározás: Ma ellenállok annak, hogy megbíráljak valakit, aki távol van Istentől és az Egyháztól. Imádkozni fogok érte, és keresem annak a lehetőségét, hogy szeretettel forduljak felé.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A megbocsátás csodájaÉvközi tizenharmadik hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

A megbocsátás csodája

Evangélium:
Mt 9,1-8
Jézus egyszer bárkába szállt, átkelt a tavon és városába ment. Ott egy hordágyon fekvő bénát hoztak hozzá. Hitüket látva Jézus e szavakkal fordult a bénához: „Bízzál, fiam, bocsánatot nyernek bűneid!” Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, ezért megkérdezte: „Miért gondoltok magatokban rosszat? Mi könnyebb? Azt mondani, hogy bocsánatot nyernek bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel a bénához fordult: „Kelj föl, fogd ágyadat és menj haza!” Az fölkelt és hazament. Ennek láttán félelem fogta el a népet, és dicsőítette az Istent, hogy az embereknek ekkora hatalmat adott.

Bevezető ima: Uram, Jézus! Egyedül Te vagy az én tanítóm és mesterem. Azért jöttem ma hozzád, hogy tanuljak tőled, megértsem, amit kívánsz tőlem és meg is tegyem. Taníts engem az alázat és az önzetlenség útjára, hogy mindig jól cselekedjek, ahogyan Neked kedves. Csak Neked szeretnék örömet szerezni anélkül, hogy az emberek elismerését keresném.

Kérés: Uram, add, hogy vágyakozzak a Veled való kiengesztelődésre a bűnbocsánat szentségében!

Elmélkedés:
1. Bűneid megbocsáttattak. Ha lehetőségünk lenne rá, kevesen utasítanánk vissza életünk egy-egy szakaszának újrakezdését. Elsősorban azokat az időszakokat, amikor súlyos hibát követtünk el vagy rossz döntést hoztunk. De tudjuk, hogy visszafelé nem mehetünk, csak előre. Azok számára, akik az életnek ezt az általános törvényét elkeserítőnek találják, Jézusnak van egy jó híre: az előrehaladáskor nem kell magunkkal cipelnünk bűneink végeláthatatlan sorát. Van Valaki, aki azért jött, hogy ezt a terhet levegye a vállunkról. Jézus ezért született, ezért ontotta vérét a kereszten. „Bízzál, fiam, bocsánatot nyernek bűneid!” – mondja Jézus gyöngéd szeretettel a hordágyon fekvő béna embernek a mai evangéliumban. Szavai nem azt támasztják alá, hogy a betegség mindig a bűn következménye. Csupán azt sugallják, hogy ezt az embert először a lelki tehertől kell megszabadítani, csak azután gyógyulhat meg a teste is. „Még sohasem láttunk ehhez foghatót” – gondolhatták magukban a megdöbbent szemtanúk, amikor látták a korábban béna férfit, amint felkapja az ágyát és jár. Máté, az evangélium írója szerint az igazi csoda azonban nem a férfi fizikai gyógyulásában rejlik, hanem a lélek gyógyulásában a megbocsátás által.

2. Többé nem emlékszem a bűneidre. Mi olyan csodálatos a megbocsátásban? Nem bocsátunk-e meg egymásnak nap mint nap? Istennek hála, megtesszük. De nagy különbség van a mi megbocsátásunk és Isten bocsánata között. Amikor mi megbocsátunk, mindig megmarad bennünk a sérülés emléke. Hajlamosak vagyunk rá, hogy újra és újra felidézzük magunkban. Isten bocsánata azonban tökéletes! „Én magam vagyok az, aki ezeket mind eltörlöm, és bűneidre nem emlékezem többé.” – mondja nekünk Isten (Iz 43,25). Maga a csoda az, hogy a megbocsátás olyan tökéletes, hogy még a bűn emléke is eltűnik. Jézus ezt a tökéletes bűnbocsánatot hozta el nekünk.

3. A szabadság szentsége. Jézus, aki ezt mondja nekünk: „az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” – az Egyházra ruházza ezt a hatalmat. Arról beszélünk, hogy elmegyünk gyónni, és időnként eszünkbe is jut elmenni, mintha fogorvoshoz mennénk. Valami olyan dolog ez, amit nem igazán szívesen teszünk. Tudjuk, hogy fájdalmas lesz, de tisztában vagyunk azzal, hogy utána jobban fogjuk érezni magunkat. A kiengesztelődés szentsége  azonban ennél jóval több. Ez a szabadság szentsége; találkozás Istennel, aki a képzeletünket felülmúlva szeret minket. Ennek a találkozásnak nem kisebb a jelentősége, mint Jézus és a béna férfi találkozásának. Ebben a szentségben megbánjuk bűneinket a papnak, aki válaszul elmondja a feloldozás szavait. Ekkor valójában magának Jézusnak mondjuk el bűnbánatunk történetét: hogy miként hagytuk cserben Őt és másokat. A pap csak képviseli Krisztust, de nem az ő személye a fontos. Jézus az, aki isteni hatalmával a bűntudat súlyát leemeli a vállunkról és megszabadít minket a bűneinktől. Jézus az, aki meggyógyítja lelki bénaságunkat, és segít, hogy újra egyenesen járjunk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Ne engedd, hogy valaha is csak egy megszokott dolognak tartsam megbocsátásod ajándékát. Tudom, ha ráébredek valódi értelmére, akkor csodáid szemtanúival együtt mondom majd: „még sohasem láttam ehhez foghatót”. Tisztában vagyok azzal, hogy egyáltalán nem érdemlem meg a bocsánatodat, és még kevésbé tudom jóvátenni a bűneimet. Uram, egyedül Te voltál képes megfizetni a bűneim árát, és ezt meg is tetted a Golgotán. A bűnbocsánat, amit nekem felkínálsz, semmiképpen nem olcsó. Életedbe és véredbe került.

Elhatározás: Ezen a héten elmegyek gyónni.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Mindannyian lehetünk kősziklákSzent Péter és Szent Pál apostolok főünnep

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

Mindannyian lehetünk kősziklák

Evangélium:
Mt 16,13-19
Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának.” Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”

Bevezető ima: Jézusom! Péterrel együtt én is vallom: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Add, hogy ne csak az értelmemmel valljalak meg téged, hanem egészen a szívem mélyéről! A mai imában ajándékozz meg, kérlek, a kegyelemmel, hogy elmélyüljön a Te isteni hatalmadba és jóságodba vetett hitem.

Kérés: Segíts Uram, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljek Veled, és még jobban odaajándékozzam Neked az életemet!

Elmélkedés:
1. „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?”  A mai evangéliumi részben Jézus egy mindig aktuális problémát vet fel. Felhívja a figyelmünket arra, milyen nagy ellentét van a világ gondolkodása és Isten igazsága között. A világ nem tud helyes választ adni arra a kérdésre, hogy valójában ki is Jézus. Mivel a szívük nem keresi őszintén Istent, ezért nem is lehetnek élő kapcsolatban Vele. Elzárják magunkat a Szentlélek világosságától, és tele vannak téveszmével. Az igazságot mindig a Mennyei Atya tudja kinyilatkoztatni nekünk. Legyünk erősek abban, hogy elhatároljuk magunkat a világ tévtanításaitól!

2. „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Csodálatos kegyelem! A Szentlélek világossága felismerteti Péterrel Isten nagy misztériumát: Ő egy élő emberként valóságosan megjelent a történelemben! Emberi értelemmel felfoghatatlan Istennek ez az alázatos alászállása. Ha mélyebben belegondolunk ebbe a ténybe, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem lehet olyan – emberileg akár szégyellnivaló – helyzet az életemben, amelyben Isten ne akarna a társam lenni. Igen, a megtestesüléssel a Mennyei Atya ezt üzeni nekem: „Jöjj hozzám minden gyengeségedben, mert én így akarlak szeretni, ahogy vagy: törékeny és bűnös emberként. Éppen ebben az állapotodban akarom megfogni a kezedet. Együtt akarom járni veled a küzdelmek és a szenvedések útját itt a földön. Csak én segíthetek neked, hogy nehézségeid örömmé váljanak az örökkévalóság távlatában.”

3. Péter a kőszikla. Pétert kősziklának nevezi Jézus. Erről eszünkbe juthat tanítása a sziklára és a homokra épített házról. „Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.” (Mt 7,24-25) Péter erőssége abból fakad, hogy nyitott a Szentlélekre. Teljes szívével Jézust akarja szolgálni, és odaadottsága miatt képes felismerni a Szentlélek sugallatait. A Szentlélek meghallása nem valamilyen imatechnika eredménye, hanem azon múlik, hogy mennyire törekszünk gyakorolni azt az önmagunkat mások felé megnyitó szeretet, amelyre Jézus egész életével tanított minket.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Válj valóban élő Istenné az életemben! Segíts kegyelmeddel, hogy ne zárkózzam be saját elképzeléseim, vágyaim és gondolataim börtönébe, hanem Péterhez hasonlóan legyen bennem alázatosság és nyitottság arra, hogy meghalljam, amit a Szentlélek mond nekem.

Elhatározás: A nap folyamán rendszeresen imával fordulok Jézushoz, hogy segítsen, vezessen és erőt adjon feladataim elvégzésében.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus úr mindenek felettÉvközi tizenharmadik hét – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

Jézus úr mindenek felett
Szent Iréneusz püspök és vértanú, egyháztanító

Evangélium:
Mt 8,23-27
Jézus egy alkalommal bárkába szállt, s tanítványai követték. Egyszerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt. Odamentek hozzá, fölkeltették és kérték: „Uram, ments meg minket, elveszünk!” Jézus ezt mondta nekik: „Mit féltek, kishitűek?” Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt. Az emberek csodálkozva kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?”

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Köszönöm neked ezt a mai evangéliumi történetet, amelyben hitre és bizalomra tanítasz. Kérlek, miközben tanításodon elmélkedem, növeld bennem a hit és az Isten mindenhatóságába vetett bizalom kegyelmi ajándékait!

Kérés: Uram, ajándékozz nekem élő és erős hitet!

Elmélkedés:
1. „Uram, ments meg minket!” Gyakran, Uram, amikor elhagy az erőm és nehézségekkel küzdök, nem tudom, hogyan oldjam meg a problémáimat. Olyan közel vagy hozzám a csónakomban, és én mégis nyugtalankodok. Nem tudom, hogy minden jól fog-e végződni. Habozok, hogy hittel rád hagyatkozzam, mert nem tudom előre, mi fog történni. Nehezen tudok bízni abban, hogy Te átviszel minden viharon, amikor éppen fenyegető nehézségekkel találom magam szembe. Ilyenkor ahelyett, hogy Hozzád fordulnék az imában, elkezdek aggódni. Pánikba esem, ahelyett, hogy hinnék abban, hogy Neked minden fölött hatalmad van és segíteni fogsz nekem.

2. Bízz Istenben és ő cselekedni fog! Uram, Te tudod, hogy mire van szükségem, már azelőtt, mielőtt kérésemmel hozzád fordulnék. Végtelen szeretetedben minden helyzetben segíteni akarsz nekem. De ehhez feltétlen bíznom kell benned. A remény az isteni áldás és Isten üdvözítő látásának bizakodó várása. Uram, Te azt akarod, hogy reményben éljek. A szükség pillanataiban nem tudom, mi fog történni, és hová sodornak a körülmények. Gyakran nem bízom eléggé Benned. Ilyenkor arra kellene gondolnom, hogy soha nem fogsz egyedül hagyni a viharban. Te nem hagytad el a csónakomat. Mindig számíthatok rád – de a megoldás mikéntjét rád kell bíznom.

3. Ki lehet ez az ember? Ismerlek én Téged valójában? Itt vagy a csónakban, egy paranccsal képes vagy lecsillapítani a szelet és megszelídíteni a tengert. Ki más képes rajtad kívül ilyen nagy dolgokra? Vajon felfogtam-e valaha hatalmadat és nagyságodat? Ha ilyen nagy tetteket tudsz véghezvinni, akkor történhet-e bármi is, ami engem nyugtalanít? Alábecsülöm a Te isteni nagyságodat. Le szeretnélek Téged alacsonyítani az én szintemre, ahelyett, hogy megpróbálnék felnőni hozzád. Uram, Te mindenható vagy! Hiszem-e ezt? Felismertem-e, hogy Te a magad nagyságában csak az alkalomra vársz, hogy cselekedhess az életemben? Türelmes szeretettel vársz, hogy félretegyem büszkeségemet és hívjalak, hogy segíts.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, hiszem, hogy minidig velem vagy. Hiszem, hogy soha nem fogsz elhagyni engem. Bízom benne, hogy segítesz nekem a nehézségekben és akadályokban, de úgy, ahogyan Te azt a legbölcsebbnek találod. Add, hogy ne lázadozzak isteni gondviselésed döntései ellen.

Elhatározás: Ma többször elimádkozom magamban Szent Fausztina nővér fohászát: „Jézusom, bízom benned!”

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Isten szent lovagjaSzent László király

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27

Isten szent lovagja

Evangélium:
Mt 22,34-40
Abban az időben: Amikor a farizeusok értesültek róla, hogy a szadduceusokat is elhallgattatta, köréje gyűltek. Hogy próbára tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult hozzá: „Mester, melyik a főparancs a törvényben?” Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.”

Bevezető ima: Uram, Istenem, itt vagyok jelenlétedben, rád bízom magam, növeld bennem a hitet! Uram, Istenem, remélek benned, hiszen az örök élet ajándékát adtad nekem! Uram, Istenem, hálát adok neked, elsősorban azért, mert szeretsz engem.

Kérés: Segíts, Urunk, hogy életünk neked tetsző, embertársainknak pedig példamutató legyen! Add, hogy Szent Szíved szerint szeressünk, és téged helyezzünk az első helyre az életünkben!

Elmélkedés:
1. „Szeresd Uradat, Istenedet.” Ha szeretjük Istent, ez azt jelenti, hogy törekszünk az életszentségre. Aki ezt a célt tűzte ki önmaga elé, az tudja, hogy emberi erővel nem képes azt megvalósítani, csak buzgó imával. Ezt ismerte fel ma ünnepelt szentünk: Szent László király is, hogy minden jócselekedetünknek, küldetésünkben való helytállásnak alapja az imában meghozott áldozatunk. Amikor tehette, László szeretett félrevonulni és imádkozni. Életrajzírói ezt írták róla: „Folytonosan böjtölt és imádkozott, népe bűneiért zokogott, s szíve oltárán önmagát ajánlotta fel Istennek eleven áldozatként.” „Ha pedig úgy esett, hogy éjszaka virrasztással és hosszas imádkozással kifárasztotta magát, nem kívánt puha párnát, hanem a templomok csarnokában pihent meg egy órácskát.”

2. „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” A keresztény eszmény Szent Lászlóban valóságosan testet öltött. Ő példaképpé vált minden magyar nemzedék számára. Ez a keresztény eszmény nem más, mint a szeretet eszménye, amely hasonlóan szent és feddhetetlen életre hív minket, amint lovagkirályunkat hívta. A szeretet életünk legnagyobb feladata, az életünk egyetlen értelme! Szent László király különösen is hősies fokon élte meg a szeretet erényét. A róla szóló legendában ezt olvashatjuk: „Hűséges és odaadó volt a Teremtőhöz fogadalmakban és felajánlásokban, jóakaratú a népével, bőkezű a külföldiekkel, adakozott az alattvalóknak, irgalmazott a megkínzottaknak, s az elnyomottak hatalmas megszabadítója volt. Jóságos indulatában, megfontolt a tanácskozásban, igazmondó a beszédben, állhatatos az ígéretben, igazságos az ítéletben. Az igazság szigorát az irgalom szelídségével mérsékelve olyannak mutatkozott, hogy alattvalói inkább szerették, mint félték. Mert az ország kormányzása néki nemcsak rangot adott: gondot is. Nem a maga, hanem Jézus Krisztus javát kereste kesergés nélkül. Ezért minden népe kegyes királynak hívta.” (Részlet Szent László király legendájából)

3. „Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.” Erre a két parancsra építette cselekedeteit Szent László is: életét elsősorban Krisztusnak, másodsorban nemzetének ajánlotta. Önfelajánlásának gyümölcsei mind életében, mind halála után megmutatkoztak, melyek hozzájárultak szentté avatásához. A legendák számos csodás eseményt tulajdonítanak neki: az üldöző ellenség előtt a szikla meghasadt; az éhező katonák táplálására szarvascsordák jelentek meg; imájára víz fakad a sziklából. A nép halála után seregestől kereste fel sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan terjedt. A szent király ereklyéibe vetett bizalom egyre növekedett; szokássá vált, hogy sírjánál döntsenek el nagy fontosságú pereket, sőt az 1134. évi nemzeti zsinatot is itt tartották.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Istenem, mindenekfölött szeretlek. Add kegyelmedet, hogy szeretni tudjam felebarátaimat is! Uram, add, hogy megismerhesselek téged! Add, hogy találkozhassak veled az imában, elmélkedésben, de legfőképpen a szentgyónásban és az Oltáriszentségben, hiszen bennük mutatod meg mit is jelent igazán szeretni. Ez nem más, mint folyamatos megbocsátás és önátadás. Taníts engem az evangéliumon, az Oltáriszentségen, a szentgyónáson keresztül igazi követőddé válni!

Elhatározás: A mai napon imádkozom azért, hogy megbocsássak egy haragosomnak, és kérem Istentől a kegyelmet, hogy szeretettel tudjak felé fordulni.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Istent követni mindenekfelettÉvközi tizenharmadik vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26

Istent követni mindenekfelett

Evangélium:
Lk 9,51-62
Amikor már közeledtek szenvedésének és megdicsőülésének napjai, szilárdan elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, s eljutottak a szamáriaiak egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mert meglátszott rajta, hogy Jeruzsálembe megy. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, ha akarod, lehívjuk az égből a tüzet, hadd pusztítsa el őket!” De ő hozzájuk fordult és rájuk pirított. Ezután más faluba mentek. Amint mentek az úton, valaki megszólította: „Követlek, bárhová mész is.” Jézus azonban ezt mondta: „A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.” Egy másikat felszólított: „Kövess engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat – mondta neki –, te meg menj, és hirdesd az Isten országát.” Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára.”

Bevezető ima: Jézus, segíts, hogy teljesen Neked adjam magamat, és mindent elhagyjak, ami elterelné a figyelmemet rólad. Köszönöm, hogy meglátogatsz a mai imában, hogy bátorítasz, megerősítesz, utat mutatsz és megajándékozol a szeretetben való növekedésemhez szükséges kegyelmekkel.

Kérés: Uram, add, hogy soha ne tántorítsanak el Tőled a világ látványos és vonzó lehetőségei!

Elmélkedés:
1.  Jézus nem büntet, hanem szeret. „De ő hozzájuk fordult és rájuk pirított.” Jézust mélyen elkeserítette a Jeruzsálem felé tartó úton, hogy legkedvesebb apostolai sem értenek még mindig semmit Isten szeretetéből, pedig már három éve egyfolytában tanította őket. Bennük pedig még mindig ott van a harag, az indulat és a bosszúállás gondolata. Isten szenved akkor is, amikor a mi szívünkből törnek elő hasonló érzelmek! Küzdjünk ezek ellen az ima fegyverével, mert a gonosz befolyásától egyedül Isten képes megszabadítani minket. Kérjük állhatatosan a Szeretet Lelkét, hogy mindjobban töltsön be minket, és adja meg számunkra is azt a lelkületet, amely Jézus Krisztusban élt. Ő – annak ellenére, hogy Isten – nem az erő és a hatalom eszközével lép fel, hanem türelmes és áldozatos szeretettel akarja az embereket megnyerni. Nem akarja magát erőszakkal rákényszeríteni senkire sem. Csak ezzel a lelkülettel tudjuk mi is Istenhez közelebb vonzani azokat, akik távol vannak Tőle.

2. Jézust követni itt és most. A mai evangéliumi elbeszélés második része arra tanít, hogy vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor egy látszólag jó és fontos dologról kell lemondanunk Jézus követése érdekében. A két követésre felszólított ember kifogásai emberi szemszögből nézve teljesen elfogadhatók: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat”  és „Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól”. De Jézus követésére éppen most van itt a pillanat. Ha ezt nem használják ki, utána már késő lesz. Jézus tudja, hogy többé már nem fognak találkozni. Előfordulnak ilyen helyzetek a mi életünkben is. Adódik egy megismételhetetlen pillanat arra, hogy igent mondjunk Jézusnak. Meg kéne tenni valamit, ami komoly lemondással jár, és nincs kedvünk hozzá. Könnyen megtaláljuk a kibúvót, egy elfogadható indokot, hogy mégse tegyük meg – de ezzel megtagadjuk Krisztus követését! Legyünk figyelmesek, hogy felismerjük az efféle kísértéseket.

3. Jézus követésének feltételei. A mai két különböző történet nem véletlenül szerepel egymás után az evangéliumban. Mindkettő Krisztus-követésünk egy-egy súlyos hibájára hívja fel a figyelmet. Gyakran nagyon emberi módon gondolkodva szeretnénk Jézus apostolai lenni. Legyen bátorságunk ellenállni egy középszerű, langyos, a saját kényelmünkre és érdekünkre lefokozott Krisztus-követés kísértésének! Jézus a mi érdekünkben, azért, hogy rajtunk segíthessen, tökéletes alázatosságban élt. Lemondott isteni tekintélyéről és nem érintette Őt a büszkeség kísértése. Másrészt egész életében kész volt a másokért vállalt áldozathozatalra, és nem hódolt meg a kényelemszeretet kísértésének. Mindezt azért tudta megtenni, mert átjárta Őt Isten mélységes szeretete. Magunk is növekedhetünk ezekben az erényekben a Szentlélek segítségével. Isten a saját képmására akar formálni minket, engedjük ezt, és kérjük Tőle az alázatosság és az erősség kegyelmi ajándékait! Igaz, hogy a világ inkább el akarja kerülni ezeket az erényeket – mint az evangéliumban is láttuk – de mi tudjuk, hogy Isten sokkal nagyobb ajándékokat ad cserébe azért, amiről lemondunk.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, az élet oly sok dolga tereli el a figyelmemet. Szemeimet rajtad kell tartanom akkor is, amikor a világ szórakozási lehetőségeivel találkozom. Mert Te nem elégszel meg azzal, ha csak félig adom oda neked a szívemet, Te a teljes odaadást kéred tőlem. Segíts, hogy Téged tudjalak követni mindazzal amim van és ami vagyok.

Elhatározás: Egész szívemből Istenért szeretnék élni, még akkor is, ha egyes ismerőseim „fanatikusnak” tartanak emiatt vagy úgy gondolják, hogy „elvesztettem az eszem”.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A Szív, amely az alázat mintaképeA Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

A Szív, amely az alázat mintaképe

Evangélium:
Lk 2,41-51
Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm Neked Édesanyádat, akinek Szeplőtelen Szívét példaképül állítottad elénk. Bár én, bűnös ember, az Ő tökéletes  tisztaságát soha nem fogom elérni, de tudom, hogy Te nem is ezt várod tőlem. Hanem a jószándékot, hogy bűnösségem korlátai ellenére is szeresselek Téged, ahogyan tudlak. Áldj meg Jézus, add szívembe a jóra törekvés szüntelen vágyát!

Kérés: Uram! Segíts hűségesen kitartanom a mindennapi imában, add, hogy ne lankadjak vágyni a Veled való találkozásra!

Elmélkedés:
1. „Szavait anyja mind megőrizte szívében.” A mai megindító evangéliumi részlet bepillantást enged a Szent Család mindennapjaiba. Próbáljuk meg elképzelni a Szent Családon belüli tökéletes összhangot, amely a Szentháromság három személye közötti szeretetegység földi tükröződése. Ennek a szeretet-harmóniának a feltétele: a Szent Család tagjainak Istennek való tökéletes odaadottsága. Így ír erről Giustiniani Szent Lőrinc: „A Szűzanya áldott lelke – a benne lakozó Szentlélek valamint a tanítás által – mindig és mindenben Isten Igéjének irányító parancsához tudta magát szabni. Tehát nem a saját érzelmei és meggondolásai vezették, hanem az a belső bölcsesség, amelyet élő hite irányított, és külsőleg is ennek engedelmeskedett testének minden rezdülése.” Minket is hív az Úr, hogy imáink és engedelmes cselekedeteink által magunk is növekedjünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének erényeiben!  

2. Vágyjunk a Szűzanya engedelmes hitére! „Őt utánozd mindenben, hívő lélek! Hogy lelkedben megtisztulj, és hogy a bűn fertőjéből is képes légy kiemelkedni, neked is szíved benső templomába kell belépned. Szívünknek e benső munkájában Isten sokkal inkább értékeli a készséges jószándékot, mint a véghezvitt nagy tetteket.” (Giustiniani Szent Lőrinc) Szűz Máriát minden döntésében és tettében az Isten iránti szeretet vezette. Nem vágyott egy pillanatra sem elszakadni Istentől, mert Istenhez vonzotta őt a Vele való közösség édessége, amelyet csak a Neki engedelmes szív ízlelhet meg. Kérjük mennyei Édesanyánk közbenjárását a tiszta szív kegyelméért, hogy magunk is az isteni szeretet édességét válasszuk a világ által nyújtott élmények helyett.

3. Mária szíve a mi példaképünk. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve a teljes ártatlanság és a Jézus iránti szeretet példaképe. Mária Szeplőtelen Szívének ünnepét Eudes Szent János kérte először kongregációja számára 1646-ban. A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte Szeplőtelen Szíve tiszteletét, és a világ fölajánlását a Szeplőtelen Szívnek. XII. Pius pápa 1942-ben fölajánlotta az emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, majd 1944-ben az egész Egyházban általánossá tette az ünnepet. Mária szívének tisztelete arra hív bennünket, hogy példája nyomán mi is egyre mélyebben nyissuk meg szívünket Isten előtt!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, ma Édesanyád oltalmába és közbenjárásába szeretném helyezni az életemet az alábbi imával: „Szeplőtelen szívű Szűzanyám! Veled egyesülve felajánlom életemet, minden imádságomat, jócselekedetemet, önmegtagadásomat, iparkodásomat, jószándékomat a Mennyei Atyának, engesztelésül a világ bűneiért, és esedezem irgalomért, bocsánatért. Még többet akarok tenni, mint eddig tettem. Égni, feloszlani kívánok embertársaimért, a világ javulásáért, s azért, hogy némileg pótoljam embertársaim mulasztásait. Ami pedig nekem hiányzik, egészítse ki Krisztus érdeme és a tiéd. Ámen.”

Elhatározás: Ma elmélkedem Mária szívének tisztaságán, Istennek való tökéletes engedelmességén.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A mindenkit befogadó SzívJézus Szent Szíve - főünnep

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24

A mindenkit befogadó Szív

Evangélium:
Lk 15,3-7
Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Ha közületek valakinek van száz juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a kilencvenkilencet, hogy keresse az egy elveszettet, amíg meg nem találja? Ha megtalálja, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait: Örüljetek ti is – mondja –, mert megtaláltam elveszett bárányomat! Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen.”

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm hűséges és határtalan szeretetedet, soha meg nem szűnő barátságodat irántam és minden ember iránt. Segíts kegyelmeddel, hogy növekedjek hitemben a mai napon is! Add, hogy egyre növekvő szeretettel válaszoljak neked.

Kérés: Uram! Segíts, hogy fáradhatatlanul munkálkodjak megtérésemen és napról napra hasonlóbbá váljak hozzád!

Elmélkedés:
1. A pásztor áldozata. A pásztor keresésére indul az elveszett báránynak, hogy visszavezesse a nyájhoz. A bárányon múlik, hogy saját útján jár-e, de akkor nagyobb veszélynek teszi ki magát. A farkasnak nagyobb esélye van az egyedülálló báránnyal szemben, mint a nyájban élőkkel, akiket véd a pásztor. Egyszerűbb lenne a pásztornak az eltévedt bárányt magára hagyni, mondván: „Maga ura, nem kényszeríthetem. Ha bármi baja lesz, nem az én hibám”. Így viselkedik a fizetett alkalmazott: „otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket.” (Jn 10,12) A jó pásztor azonban életét adja juhaiért (vö. Jn 10,11). Jézusnak erre a tökéletes szeretetére hívja fel figyelmünket a mai ünnep.  

2. „Ha megtalálja, örömében vállára veszi.” Mindannyian bűnösök vagyunk. A Katolikus Egyház a megtérést egy folyamatnak tekinti. Amíg élünk, megváltásunk nem végleges. Még ha el is határoztuk magunkat, hogy Isten nyájában élünk, nem szabadulunk mindennapos harcainktól a bűnnel szemben. Amíg tudatában vagyunk gyengeségünknek, addig él bennünk az alázat nyitottsága arra, hogy Jézus megszólítson miket, hogy ránk találjon a Jó Pásztor. Gyengeségünk ne bátortalanítson el minket, mert ennek tudata alázatot szít, és ezáltal még erősebben köt bennünket Krisztushoz, akinek „a kegyelem elég… Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg.” (2 Kor12,9).

3. A Szent Szív. Jézus Szíve Isten emberré lett Fiának Szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. Az egyházatyák Jézus Szívét az élő víz forrásaként jelölték meg a Jn 7,37–38-ra hivatkozva: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az Írás mondja: élő víz folyói fakadnak majd belőle.” A Jézus Szíve-tisztelet fokozatosan alakult ki az Egyházban, teljes kibontakozása a 17. században élt Alacoque Szent Margit látomásaihoz kapcsolódik. Ezek során Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést, valamint gyónást és áldozást kért a hónap első péntekjén. IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és június havában.

Beszélgetés Krisztussal: „Jézus Szentséges Szíve! Amikor tiszteljük végtelen szeretetedet, irántunk való jóságodat, akkor mélységes hála tölt el bennünket és viszontszeretetre ösztönöz. Legyen a mi családunk is, mint a názáreti Szent Család, a hit, a szeretet, az ima, a becsületesség, a munka, a rend, az egyetértés és a béke otthona! Neked ajánljuk, Jézusunk, családi életünk minden megpróbáltatását, minden örömét, minden eseményét. Bizalommal kérünk, áraszd áldásodat a család minden tagjára: az ittlévőkre, a távollévőkre és az elhunytakra! Mindnyájukat visszavonhatatlanul a te Szentséges Szíved oltalmába ajánljuk. Te irányítsd cselekedeteinket és légy minden ügyünk állandó védője!” (Részletek a családfelajánlási imából Jézus Szentséges Szívének)

Elhatározás: Ma megpróbálom valakinek tetteimmel és szavaimmal megmutatni Isten irgalmát.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Isten vágyott rá, hogy megszülessünk!Keresztelő Szent János születése – főünnep

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Isten vágyott rá, hogy megszülessünk!

Evangélium:
Lk 1,57-66.80
Elérkezett Erzsébet szülésének ideje, és fiút szült. Amikor a szomszédok és rokonok meghallották, hogy milyen nagyra méltatta az Úr irgalmában, vele örültek. A nyolcadik napon elmentek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Az apja nevéről Zakariásnak akarták elnevezni. De az anyja tiltakozott: „Nem, hanem Jánosnak kell hívni.” Így válaszoltak neki: „Nincs rokonságodban senki, akit így hívnának.” Aztán intettek az apának, minek akarja, hogy elnevezzék. Az írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: „János az ő neve.” Mindnyájan csodálkoztak. Neki pedig nyomban megnyílt az ajka és megoldódott a nyelve, megszólalt és magasztalta az Istent. A szomszédokat mind elfogta a félelem, és Júdea egész hegyvidékén elterjedt ezeknek a dolgoknak a híre. Akik csak hallották, szívükbe vésték s mondták: „Vajon mi lesz ebből a gyerekből?” Mert az Úr keze volt vele. A gyermek nőtt, erősödött lélekben, és mindaddig a pusztában élt, míg Izrael előtt föl nem lépett.

Bevezető ima: Jézusom, felajánlom ezt az imádságot a lelkemért és azok lelkéért, akiket szeretek. Hiszem, hogy nagy irgalmadban megsegítesz minket, és a mennyben örökké Veled leszünk.

Kérés: Uram, segíts még jobban tisztelnem a szüleimet és őseimet, akik hitének és szeretetének köszönhetem saját hitemet.

Elmélkedés:
1. Örömük forrása. Az evangéliumban azt olvassuk, hogy Keresztelő Szent János születésekor mindenki örült, mert a váratlan gyermekáldásban megtapasztalták Isten szeretetteli hatalmának megnyilvánulását. Ez egyben üzenet is volt Istentől, hogy e csodálatosan fogant gyermekkel nagy tervei vannak. De ugyanilyen nagy vágyakozással akarta Isten a mi születésünket is! Töltsön el bennünket is az öröm emiatt! Mi is Istentől kaptuk küldetésünket. Legyen ez a tudat egy kimeríthetetlen erőforrás számunkra! De vajon tényleg igyekszünk teljesíteni küldetésünket, hogy utat készítsünk Jézusnak az emberek szívéhez? Egész életünkben ez a legfontosabb feladatunk, hogy Istennek ezt az akaratát a saját képességeink és lehetőségeink felhasználásával mindennap megvalósítsuk! 

2. Akit Isten kiválasztott. A név az ősi zsidó kultúrában nagyon meghatározó volt, magába foglalta és kifejezte a személy hovatartozását. Erzsébet számára fontos volt, hogy fiát Jánosnak nevezze el. Ez mutatta, hogy felismerte: fia Istené, és Ő fontos küldetést szán neki. János születésétől fogva a Mindenható különleges oltalma alatt állt. Ez a mai napig változatlan: Isten minden gyermeket nagyon szeret, és mindegyiküknek küldetése van a Mennyei Atya tervében. Mindegyikünknek hivatásunk van; egy hívás az Egyházban. Elismerem és megbecsülöm saját magam és mások hivatását Krisztus Örömhírének terjesztésében?

3. Az engedetlenség ára. Zakariás kételkedett Istenben és ezért megnémult. Csak azután kapta vissza hangját, amikor nyilvánosan kifejezte Isten iránti alázatát és engedelmességét. Gyakran magunk is úgy viselkedünk, mint Zakariás. Ellenállunk Istennek, s inkább a vesztünkbe rohanunk a vélt szabadságunkhoz való ragaszkodásunk miatt. Éppen ezzel a gőgös önfejűséggel vette fel a harcot Keresztelő Szent János. Az ő feladata a Megváltóval való találkozás előkészítése volt, ezért hirdette ennek előfeltételét: a bűnbánatot. Ünnepe arra emlékeztet minket, hogy tartsuk ezt ma is nagyon fontos lépésnek az Isten felé vezető utunkon. Ne a mások hibáira legyen kihegyezve a figyelmünk, mert a megtérést mindenekelőtt saját magunkon kell kezdeni! Először nekünk kell változtatnunk helytelen szokásainkon, mégpedig azonnal. Nem érünk rá holnap megtérni!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, köszönöm, hogy családot és szeretett személyeket helyeztél körém. Azon fáradozom, hogy az örök üdvösségre vezessem őket, és ők is engem. Mégis gyakran megfeledkezem erről. Elfelejtem, hogy minden napnak célja van: egy lehetőség, hogy az erényekben növekedjünk. Kérlek, gyakran emlékeztess erre az igazságra, és add meg hozzá a szükséges erőt!

Elhatározás: Ma elimádkozom egy tized rózsafüzért azért, hogy minden családtagom üdvözüljön.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Ismerjem fel a hamis prófétákat!Évközi tizenkettedik hét – szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22

Ismerjem fel a hamis prófétákat!
Fischer Szent János püspök és Morus Szent Tamás vértanúk

Evangélium:
Mt 7,15-20
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisek közül szőlőt vagy bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket.”

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Ahhoz, hogy valamit tegyek az életemben, szükségem van rá, hogy találkozzam Veled az imádságban. Bár tele vagyok gyengeséggel és mindennap küzdök bűnre hajló természetemmel, tudom, hogy Te ezzel együtt is szüntelenül szeretsz. Kész vagy megbocsátani, és megsegítesz kegyelmeiddel. Végtelen isteni jóságodért kérlek, hogy segíts, áldj meg és vezess engem a mai napomon is! 

Kérés: Uram, segíts, hogy jobban észrevegyem a körülöttem lévő emberek szükségeit, és meginduljon rajtuk a szívem!

Elmélkedés:
1. Farkasok báránybőrben. A világ tele van hamis prófétákkal. Azt ígérik, hogy boldogok leszünk, ha megvásároljuk termékeiket; kattintsunk a web-lapjaikra és vegyük semmibe az Egyház tanításait. Napjainkban a világ tele van információkkal, és nehéz eligazodnunk ezek között. A média például azt hangoztatja, hogy az abortusz teljesen normális dolog, hogy az őssejt kutatás emberi magzatokon semmi morális problémát nem vet fel, és teljes mértékben tolerálnunk kell az azonos nemű emberek házasságát. „Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják." (2Tim 4,3-4) Tudatában vagyok annak, hogy a média észrevétlenül a befolyása alá vonhatja egészséges ítélőképességemet? Törekedjek mindjobban megismerni az Egyház tanításait, és ezek alapján ítéljem meg a médiában hallottakat!

2. Nézzétek a gyümölcsöket! Szent Pál Galatákhoz írt levelében egészen egyértelmű útmutatást ad a jó gyümölcsök felismerésére: „A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22-23) Ezek a csodálatos erények mind a Krisztussal való kapcsolatunk, a Vele való együttműködésünk gyümölcsei. Az igazi prófétákat a magatartásuk és a tetteik különböztetik meg a hamistól, ezek igazolják őket. A valódi keresztényt nem a szép szavakról és nem a sikeres életről ismerjük fel, hanem arról, hogy tetteivel önzetlenül a másik ember javát akarja szolgálni. Én is törekszem hiteles próféta lenni mások számára? 

3. Melyek a keresztény élet ismertetőjegyei? Ennek  rövid és lényegretörő meghatározását szintén Pál apostol fogalmazta meg: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20) Az evangéliumban pedig Jézusnak a búzaszem hasonlata írja le a jó gyümölcsöket termő életet: „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad; de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12, 24).  Isten országát csak önzetlenségben és szeretetben lehet hirdetni. Minden őszinte vallásosság főleg a tevékeny szeretet gyakorlásában mutatkozik meg. Jézus a szőlőtő és szőlővessző hasonlatában leszögezi, hogy csak az hozhat jó gyümölcsöt, aki a szőlőtőn marad, vagyis imádságos és a Léleknek engedelmes életet él. Vizsgáljam meg saját életemet mindennap, hogy valóban az evangéliumi tanítások és a Szentlélek sugallatai szerint cselekedtem-e!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Számtalan meggyőződés és világnézet vesz körül engem. Rengeteg különböző vélemény, tengernyi információ. Néha ezeket túlságosan is erőszakosan akarják rám erőltetni. Segíts, hogy ellene tudjak mondani a világ kísértéseinek, és kövessem a pápa és az Egyház tanításait. Add, hogy higgyem: a biztonságos és biztos utat csak így találom meg a zűrzavar és a bizonytalanság közepette.

Elhatározás: Ma megköszönöm egy  olyan embernek a munkáját, aki észrevétlenül dolgozik Isten országának az építéséért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A szűk kapu, ami az Életre és az örömre vezetÉvközi tizenkettedik hét – kedd

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
21

A szűk kapu, ami az Életre és az örömre vezet
Gonzága Szent Alajos szerzetes

Evangélium:
Mt 7,6.12-14
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé, különben még eltapossák lábukkal, és megfordulva széttépnek benneteket! Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták. A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz – sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet – kevesen vannak, akik megtalálják.”

Bevezető ima: Köszönöm, Jézusom, gondos tanításodat, amellyel boldogságomat akarod szolgálni. Bár nehéznek tűnik, hogy tanításodat betartsam, de tudom, hogy Te mindig velem vagy, hogy segíts. Kérlek, a mai imában add meg számomra azokat a kegyelmeket, amelyeket éppen most szeretnél nekem ajándékozni, hogy bátrabb, erősebb és szeretettelibb követed legyek ezen a földön. Köszönöm, hogy eltöltöd szívemet a Te örömöddel minden alkalommal, amikor önzetlenül szeretek másokat. Vágyom erre az örömre!

Kérés: Uram, segíts, hogy jobban megbecsüljem a keresztény hit szépségét és a szentség végtelen értékeit!

Elmélkedés:
1. Az evangélium bölcs hirdetése. A mai szentírási szöveg első részében Jézus a bölcs belátást hangsúlyozza az evangélium hirdetésében. Az általa használt képek arra utalnak, hogy vannak olyan emberek, akik lelkileg még nem érettek rá, hogy befogadják az evangélium tanításait. Velük csak fokozatosan, kicsi adagokban érdemes megismertetni az evangélium üzenetét. Mert másként nem képesek megérteni, és befogadás helyett gúnyolódni fognak rajta: „különben még eltapossák lábukkal”. Levonhatjuk e tanításból azt a tanulságot, hogy az evangéliumot soha nem szabad erőszakosan hirdetni azoknak, akik nem nyitottak a befogadására. Ezzel nem segítjük elő Isten Országának terjedését, inkább ellenkező hatást válthatunk ki. Ilyenkor ne szavakkal, hanem a feléjük forduló türelemmel és szeretettel, a viselkedésünkön keresztül közvetítsük számukra Jézus üzenetét.

2. Egyenlőnek tartani a másik embert önmagammal. „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!” Jézus azt tanítja, hogy az Istennel való új szövetség akkor teljesedik be, ha a felebarát iránt tökéletes szeretettel tudunk lenni. Amikor a szenvedő emberrel olyan szinten képesek vagyunk együttérezni, hogy megsegítése érdelében félre tudjuk tenni az önmagunkra irányuló vágyainkat: élvezeteinket, kényelemszeretetünket, birtoklási és elismerés utáni vágyunkat. Ahelyett, hogy ezek kielégítésével foglalkoznánk, inkább a szükséget szenvedő felebarátot segítjük, hogy csökkentsük szenvedését. Ez a szeretet alaptörvénye; ezért teszi hozzá nyomatékul Jézus, hogy: „Ez a törvény és a próféták.” Jézus azért halt meg a kereszten, hogy mi képesek legyünk így szeretni!

3. A szűk kapu. Jézus a szeretet törvényének szűk kapuját és keskeny ösvényét mutatta meg számunkra egész életével. Azt kéri, hogy mi is az Ő útján járjunk. Mennyivel jobb lenne a világ, ha komolyan vennénk Megváltónk kérését! Ha valóban elkezdenénk a szeretet szabálya szerint élni, és a tőlünk telhető legjobbat adni a másik embernek! Függetlenül attól, hogy kivel állunk szemben, és hogyan viselkedik velünk. Szeressünk mi elsőként – és megváltoztatjuk a világot! Ha így élnénk, idővel szinte minden probléma megoldódna körülöttünk! Jézus felajánlja ehhez az Ő értünk adott Testét és értünk ontott Vérét. Éljünk e csodálatos ajándékkal, és máris erőre kapunk, hogy megvalósítsuk a szeretet forradalmát!

Beszélgetés Krisztussal: Add, Uram, szívembe a mély vágyat, hogy úgy szeressem az embereket, ahogyan Te szereted őket! Bízom Benned, Jézus, hogy a Te tanításodat megtartva válhatok csak boldog emberré. Hiszem, hogy a Te keskeny utad az, ami az életre vezet!

Elhatározás: Lemondok egy számomra kellemes időtöltésről, hogy helyette segítsek vagy örömöt szerezzek valakinek.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."