49308 ima található a honlapon, összesen 101346 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent Benedek Regulája

  Szent Benedek Regulája
  Naponta frissül

  Szent Benedek Regulája. Ford.: Söveges Dávid

  Imádkozzunk együtt, és jelezd egy klikkel a "Kattints és Imádkozz" oldalán.
  Forrás: https://twitter.com/pontifex

  Kattints és Imádkozz!
  Imádkozzunk együtt​​​​​​​, és jelezd egy klikkel a "Kattints és Imádkozz" oldalán! https://kattima.hu/hu/app/prayer-list/Ferenc-papa-twitter
  Evangélium és ima, minden nap, Ferenc pápa imaszándékával

  Szent Benedek Regulája 17. fejezet:Hány zsoltárt kell mondani ezekben az imaórákban?

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  21

  1A vigíliát, és a reggeli dicséretet illetően már megállapítottuk a zsoltározás rendjét. Lássuk most már a következő imaórákat. 2A primában mondjanak három zsoltárt külön-külön és ne közös "Dicsőség"-gel; 3de még mielőtt elkezdik a zsoltárokat, ennek az imaórának himnuszát mondják ez után a vers után: "Istenem, hallgass hívásomra". 4A három zsoltár végeztével mondjanak egy olvasmányt, verset, Kyrie eleisont, és a befejező könyörgést. 5A tercia, a sexta és a nóna imái ugyanilyen sorrendben következzenek. Tehát a vers, az illető imaórának himnusza, három-három zsoltár, olvasmány, vers, Kyrie eleison és a befejező könyörgés. 6Ha nagyobb a testület, antifónákkal, ha kisebb akkor egyvégtében mondják. 7A vesperáson négy zsoltárt mondjanak antifónákkal, a zsoltárok után az olvasmányt, 8majd következzék a responsorium, a szentambrusi himnusz, vers, az evangéliumból vett kantikum (a Magnificat), utána a kislitánia az Úr imádságával és a befejező rész. 9A kompletórium pedig három zsoltár elmondásából álljon; a zsoltárokat egyfolytában, antifóna nélkül mondják. 10Azután ennek az imaórának a himnusza, egy olvasmány, vers, Kyrie eleison, és áldásadással a befejező részek következzenek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Benedek Regulája 11. fejezet:Miként kell végezni vasárnapokon a vigíliát?

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  14

  1Vasárnap, korábban keljenek föl a vigíliára. 2Ennél az imaóránál tartsák ezt a rendet; miután elénekelték, mint föntebb mondtuk, a hat zsoltárt és a verset, üljenek le sorrendben a padokra, és olvassanak a könyvből, mint föntebb mondottuk, négy olvasmányt responsoriumaikkal. 3"Dicsőség"-et csak a negyedik responsorium után mondjon az, aki énekel, s ahogy azt elkezdi, azonnal valamennyien tisztelettel keljenek föl. 4Ezek után az olvasmányok után következzék sorban a másik hat zsoltár antifónákkal, mind az előbbieknél és a verssel. 5Ezek után ismét olvassanak másik négy olvasmányt, responsoriumaikkal, oly módon, mint az előbb. 6Utána mondjanak három kantikumot a próféták könyvéből, melyeket az apát jelöl ki, és ezeket az énekeket allelujával énekeljék. 7Miután a verset elmondták, és az apát áldást adott, olvassanak újabb négy olvasmányt az Újszövetségből a fentebbi rend szerint. 8A negyedik responsorium után pedig kezdje el az apát a "Téged Isten dicsérünk" kezdetű himnuszt. 9Ennek befejeztével olvassa az apát az evangéliumi szakaszt, mialatt mindnyájan tisztelettel és félelemmel eltelve álljanak fel. 10Ezt felolvasva mindnyájan feleljék rá: Amen. És azonnal kezdje el az apát a "Téged illet a dicséret" kezdetű himnuszt, és áldás után kezdődjék a reggeli istendicséret. 11A vigíliának ezt a rendjét vasárnaponként minden időben, nyáron és télen is, egyformán tartsák meg, 12hacsak az olvasmányokból és a responsoriumokból valamit lerövidíteni nem kellene, ha netalán, mitől Isten mentsen, megkésve kelnének föl. 13Attól azonban mindenképpen óvakodjanak, hogy ez meg ne történjen. De ha mégis előfordulna, méltó elégtételt adjon Istennek az imateremben az, akinek hanyagságából ez történt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Benedek Regulája 9. fejezet: Hány zsoltárt kellmondani az éjszakai imaórákban?

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  12

  1A fentemlített, téli időben először is ezt a verset mondják: "Nyisd meg, Uram, ajkamat, és szám hirdeti dicséretedet" (Zsolt 50,7). 2Ehhez csatolják a harmadik zsoltárt és egy "Dicsőséget"-et. 3Ezután a kilencvennegyedik zsoltárt antifónával, vagy pedig egyszerűen énekelve. 4Erre következzék a szentambrusi himnusz, majd hat zsoltár antifónákkal. 5Ezeknek és egy versnek elmondása után adjon áldást az apát, s míg mindnyájan a padokon ülnek, a könyvállványon levő könyvből olvassanak a testvérek felváltva három olvasmányt, amelyek között egy-egy responsoriumot is énekeljenek. 6Két responsoriumot "Dicsőség" nélkül mondjanak, a harmadik olvasmány utániban azonban az, aki énekli, mondjon "Dicsőséget" is. 7Mihelyt az énekes ezt elkezdi, valamennyien azonnal keljenek föl ülőhelyükről a Szentháromság iránti tisztelet és hódolat kifejezésére. 8Olvassák pedig a vigílián mind az Ó-, mind az Újszövetség isteni tekintéllyel bíró könyveit és ezek magyarázatait is, melyeket a neves és igazhitű katolikus szentatyák készítettek. 9A három olvasmány és responsoriumaik után következzék a többi hat zsoltár, melyeket allelujával énekeljenek; 10ezeket kövesse az Apostoltól egy olvasmány, melyet könyv nélkül kell mondani, majd a vers, a kislitánia vagyis a Kyrie eleison. 11És így végződjék az éjszakai vigília.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Benedek Regulája 7. fejezet:Az alázatosság

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  10

  62Az alázatosság tizenkettedik foka abban áll, ha a szerzetes nemcsak szívében alázatos, hanem testtartása is kifejezi alázatosságát mindenki előtt, aki csak látja. 63Vagyis: az istenszolgálatban, az imateremben, a monostorban, a kertben, az úton, a mezőn, szóval: bárhol ül, jár vagy áll, mindig lehajtott fővel a földre szegezze szemét. 64Bűneiért mindenkor tartsa magát vádlottnak és vélje azt, mintha máris jelen lenne azon a rettenetes ítéleten; 65szüntelenül ismételje szívében, amit az evangéliumi vámos földre sütött szemmel mondott: "Uram, nem vagyok méltó, én bűnös, hogy szememet az égre emeljem" (Lk 18,13). 66És mondja együtt a prófétával: "Egészen meggörnyedtem és megaláztattam" (Zsolt 37,9). 67Ha tehát az alázatosságnak ezeken a fokain fölemelkedett a szerzetes, akkor azonnal eljut az Istennek arra a szeretetére, amely mivel tökéletes, kizárja a félelmet. 68Ezzel a szeretettel mindazt, amit eddig nem egészen félelem nélkül tartott meg, most minden fáradság nélkül, szinte természetesen és szokásból kezdi teljesíteni; 69már nem a pokol félelméből, hanem Krisztus szeretetéből, csupa jószokásból és az erényben való gyönyörködésből. 70Mindezt az Úr kegyesen meg fogja mutatni szent Lelke által hibáktól és vétkektől megtisztult munkásában.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."