49308 ima található a honlapon, összesen 101345 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

  Szent II. János Pál - Minden napra egy ima
  Naponta frissül

  Szent II. János Pált (Karol Józef Wojtylát - 1920-2005), az első lengyel származású pápát, nem véletlenül nevezték a "remény pápájának". Azok is tisztelték, s azokhoz is szólt, akik nem voltak a katolikus egyház tagjai. Karizmatikus egyéniségéből sugárzott a béke, a szeretet, az egyszerűség és a bölcsesség. Az év 365 napjára és az ünnepekre kínál mindennapi imádságot, olvasmányt, elmélkedést.

  Maga a szentatya szólt hozzánk mindenről, ami fontos lehet az emberek válságoktól, háborúktól, viszályoktól gyötört életében. Ezzel a naponta két-három percet igénylő olvasmánnyal, mely útravalót, szellemi töltést és távlatot ad a köznapokhoz és az ünnepekhez, lélekemelő élményként olyan szívből jövő, egyszerű szavakkal szólt hozzánk, mint Jézus. A Mester nem tanítani akart, hanem segíteni. Ez a "pápai kalendárium" naponta néhány perc szellemi együttlétet jelent II. János Pál pápával, Krisztus földi helytartójával, esztendőről esztendőre útitársunk marad.

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA gyermekek a házasság legértékesebb ajándékai

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  21

  Isten tervének megfelelően a házasság egy szélesebb közösség, a család alapja, hiszen a házasság és a házas­társi szerelem arra rendeltetett, hogy gyermekeket nemzzen, felnevelje őket, és ebben találja meg jutalmát.
  A szeretet legmélyebb valósága az odaadás, és míg a házastársi szeretet elvezeti a házastársakat ahhoz a köl­csönös „megismeréshez", melyben „egy testté" válnak, nem áll meg a házasok kapcsolatánál, hanem képessé teszi őket a legnagyobb odaadásra, melynek eredmé­nyeképp Isten alkotótársaivá válnak az élet ajándéká­nak és egy új emberi lénynek a megteremtésében. így, míg a házastársak teljesen átadják magukat egymásnak,önmagukon túl hozzák létre a gyermek valós létét, mint szeretetük élő visszatükröződését, a házasság egységé­nek maradandó jelét és élő, szétszakíthatatlan összegzé­sét az ő anyai és apai létüknek.
  Azzal, hogy szülőkké lesznek, a házastársak Istentől egy új felelősség ajándékát kapják. Szülői szeretetük arra hivatott, hogy a gyermekek számára Isten szere­tetének látható jele legyen, aki mennyben és földön mindenek atyja.
  Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy ha a gyermekek nemzése valamiért nem lehetséges, az nem jelenti azt, hogy a házasélet elvesztené értékét. A fizikai korlátok alkalmat adhatnak a házastársaknak ar­ra, hogy más fontos szolgálatokat tegyenek az emberi életnek, mint például örökbefogadás, különböző oktató- és nevelőmunkák, más családok, szegény vagy fogyaté­kos gyermekek segítése.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA házasságon belüli személyes kapcsolatok

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  20

  Szent Pál azt mondja a férjeknek és feleségeknek, hogy „legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből" (Ef 5,21). A házastársi kapcsolat kétolda­lú: kölcsönös és közös. Az egyik megvilágítja és jel­lemzi a másikat. A férj és a feleség kölcsönös kapcso­lata Krisztussal való közös kapcsolatukból fakad. Szent Pál a „Krisztus iránti tiszteletről" beszél, mindenekfe­lett pedig a szentség, a sacrum iránti tiszteletről. Ez mind a pietasból, az áhítatosságból ered, Krisztus misztériumának mély átéléséből, amely a férj és feleség közti kapcsolat alapja kell, hogy legyen.
  Azzal, hogy Szent Pál azt mondja, „az asszony enge­delmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak", nem azt akarja mondani, hogy a férj „ura" a feleségének, és a házastársak közti hallgatólagos megegyezés, amely minden házasságban megvan és helyénvaló, a férj ural­mát szentesítené a felesége felett. A férj és a feleség valójában „egymás alárendeltjei", tehát mindegyik a másiknak. A kölcsönös alávetettség forrása a keresz­tény pietas, és kifejeződése a szeretet.
  A szeretet az, amely egyidejűleg alárendeli a férjet a feleségnek és ezzel az Úrnak magának, ahogy a felesé­get is a férjnek. A közösség vagy egység, melyet a házasságban alkotniuk kell, az én kölcsönös átadásából áll, mely szintén kölcsönös alávetettséget jelent. Krisz­tus a forrása és egyben példája ennek az alávetettség­nek, mely azzal, hogy „Krisztus iránti szeretetből" köl­csönössé lesz, a házastársi közösséget mély és érett kapcsolattá teszi, mely két emberből új és értékes „ve­gyületet" hoz létre.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA házasság megbonthatatlan szö­vetsége

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  19

  A házasságban a férfi és a nő elkötelezik magukat a teljes önátadás megbonthatatlan szövetségében. Ez a szeretet totális egysége. Olyan szereteté, amely nem egy múló, időleges érzelmi megszállottság, hanem fele­lősségteljes és szabad akaratból történő döntés, hogy az ember teljességgel összeköti sorsát a társáéval, „jóban és rosszban". Önmagunk odaajándékozása ez a másik­nak. Olyan szeretet, melyet megvallunk az egész világ színe előtt. Olyan szeretet, amely feltétel nélküli. Hogy ilyen szeretetre képes legyen valaki, az szorgos felké­szülést kíván, mely már kora gyermekkortól az esküvő napjáig tart. Kifejlődéséhez pedig ez a szeretet megkí­vánja az Egyház és a társadalom állandó támogatását.
  A férj és feleség szeretete Isten tervében önmagán túlmutató jelentőséget hordoz. Új élet kezdődik, család születik. A család az élet és a szeretet közössége, olyan otthon, melyben a gyerekek egészen érettségükig, fel­nőttkorukig gyöngéd irányításban részesülnek. A házas­ság egyike a szentségeknek. Azok, akiket Jézus Urunk nevében kereszteltek meg, házasságot is az ő nevében kötnek. Szeretetük részese Isten szeretetének, amelynek Ő a forrása.
  A keresztény házasságok Isten csodájának képei a földön, a szerető, életadó Szentháromság egyesülése Is­tenben és az Ő szerződése az Egyházzal Jézusban. A keresztény házasság megváltó szentség. Ez az út a szentséghez a család minden egyes tagja számára. Épp ezért teljes szívemből buzdítalak titeket arra, hogy otthonaitok az imádság középpontjai legyenek, olyan ott­honok, ahová mások is bebocsátást nyernek, hogy ven­dégszeretetben, imában és Isten dicséretében osztozza­nak.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA keresztény család korunk világában

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  17

  A pápai intelmekben, melyek a keresztény családnak korunkban elfoglalt szerepéről szólnak, aláhúztam a mai családi élet pozitív vonásait. Ilyenek például a sze­mélyes szabadság nagyobb tiszteletbentartása, a házasságon belüli, személyek közötti kapcsolatnak szentelt nagyobb figyelem, a nők méltóságának tiszte­letben tartása, a felelősségteljes gyermeknemzésnek szentelt nagyobb figyelem, nagyobb gond fordítása a gyermekek nevelésére. De ugyanakkor kénytelen vol­tam észrevenni a negatív jelenségeket is: a szabadság eszméjének és tapasztalatának eltorzítása az emberi kapcsolatokban eluralkodó önzéssel, komoly félreérté­sek és tévképzetek a szülők és a gyermekek kapcsolatá­ról, a válások növekvő száma, az abortuszok veszélye, a fogamzásgátlás és az életellenes beállítottság tervezé­se.
  Ezek mellett a romboló erők mellett olyan társadalmi és gazdasági feltételek is befolyásolják több millió em­beri lény életét, melyek aláássák a házasság és a családi élet erejét és stabilitását. Mi több, ott vannak azoknak az embereknek a támadásai a család ellen, akik a házas­életet „lényegtelennek" és „idejétmúltnak" bélyegzik. Ez mind komoly kihívás a társadalomnak és az Egy­háznak. Ahogy régebben írtam: „A történelem nem egyszerűen haladás egy megszabott cél felé, afelé, ami jobb, hanem inkább a szabadság aktusa, sőt még in­kább harc az egymással ellentétben álló különböző sza­badságok között."
  Házaspárok, hozzátok szólok most, s azokról a remé­nyekről és eszményképekről szeretnék beszélni, amelyek fenntartják a házasság és a család keresztény látomá­sát. Meg fogjátok találni az erőt ahhoz, hogy megtart­sátok házastársi eskütöket az Isten felé irányuló, meg az egymás iránti és a gyerekeitek iránti szeretetben.
  Hadd legyen ez a szeretet az a szikla, amely szilárdan áll ellent minden viharnak és kísértésnek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaSziléziai Szent Hedvig

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  16

  Több mint hét évszázadon át kell visszatekintenünk Szent Hedvigre, akiben olyan fényt láthatunk, ami megvilágítja az emberi problémákat — szülőföldünk és szomszédaink földjének bajait ugyanazon pillanatban. Életében kifejeződést nyer csaknem a teljes keresztény elhivatottság. Szent Hedvig végigolvasta az Evangéliumot és megértette éltető igazságát. Számára nem volt összeegyeztethetetlen az özvegyi lét — ő volt a trzebnicai kolostor alapítója — és a házastársi kötelesség — a Piast-ház és Henrik anyja egyúttal. Az egyik a másik után történt, és az egyik a másikban gyökerezett. Hedvig kezdettől fogva Istenért élt, mindenekfölött pedig Isten szeretetében, ahogy az Evangélium első parancsolata mondja. így házasságot kötött és anyává lett, mikor pedig megözvegyült, könnyedén átlátta, hogy mostantól fogva Isten iránt érzett szeretete lehet a kizárólagos, és főként pedig isteni Jegyese. Ezt az elhivatottságát követte.
  Az ember lelki fejlődésének legmélyebb forrása a szeretet evangéliumi parancsolata, teljes szívemmel reménykedem és imádkozom, hogy személyes, családi és társadalmi életetek ezen a parancsolaton, a szeretet parancsolatán alapuljon, úgy, mint az övé. Ez az erkölcsi kultúra legmélyebb forrása az embereknél és a nemzeteknél is. Az erkölcsi kultúrájuk az, melytől lényegében a fejlődésük függ. Az embert Isten a saját képére teremtette. Épp ezért lényegi fejlődése és erkölcsi kultúrája ennek a hasonlatosságnak a tudatosításából ered.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaAvilai Szent Teréz

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  15

  Szent Teréz az a folyó, mely visszamutat a forrásra, ő az a ragyogás, amely elvezet a fényhez. És az ő fénye Krisztus, a „Bölcsesség Mestere", az „Élő Könyv", amelyből ő az igazságait tanulta. Krisztus a „menny fényessége", a Bölcsesség Lelke, akiről Teréz azt mondta, talán Ó beszél általa és vezeti a tollát. Jézus Teréze, az egyetemes egyháztörténet első női egyháztanítója Isten élő szavává lett, Krisztus barátságának hívását érezte, a hit és az Anyaszentegyháznak tett szolgálat új ösvényeit nyitotta meg.
  Tudom, hogy Teréz úgy behatolt a püspökök és papok szívébe, hogy megújult vágyakat ébresztett bennük a bölcsesség és a szentség iránt, hogy „az Egyház világosságává" legyenek. Arra intette a hívőket, hogy „tökéletesen kövessék az evangéliumi tanácsokat", hogy „a szeretet szolgálói lehessenek". Felragyogtatta a keresztény laikusok tapasztalatait és életét az imádságnak és a könyörületnek mint a szentség felé vezető útnak a tanításával. Mert ahogy a keresztény élet, úgy az ima sem abból áll, hogy „sokat gondolkodunk, hanem hogy nagyon szeretünk", és „puszta természetüknél fogva mindenek képesek a szeretetre".
  Hangja messzebbre hangzott a Katolikus Egyháznál, ökumenikus szinten is válaszok fakadtak rá, és párbeszéd kezdődött más vallási kultúrákkal a szellem kincseiről. Mindenekfölött pedig boldog vagyok, hogy Szent Teréz szavait oly lelkesen fogadták a fiatalok.
  Az egyháztörténet szent asszonyai között kétségtelenül Jézus Teréze az, aki a legbuzgóbb szívvel válaszolt Krisztusnak. Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója volt az, akit Teréz példaképül választott.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA nagy isteni próbatétel

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  14

  Szeretném veletek legalább röviden megosztani, mely dolgokon elmélkedtem azokban a hónapokban, mikor nagy, isteni próbatételen mentem keresztül. Isteni próbatételről beszélek, mert noha május 13-nak (a megkísérelt merénylet időpontja) megvoltak a maga emberi vonatkozásai is, ez még mélyebb lényeget fedhet el: az Isten által megengedett próbatételt.
  Isten megengedte nekem, hogy megtapasztaljam a szenvedést az elmúlt hónapokban, megengedte nekem, hogy megtapasztaljam, milyen is az, ha valaki életveszélyben van. Ugyanakkor azt is megengedte nekem, hogy teljesen és világosan megértsem, ez különleges kegyelmet jelent nekem mint embernek és ugyanakkor — tekintve a szolgálatot, amelyet pápaként, tehát Szent Péter utódaként teljesítek — az Egyháznak is.
  így hát, drága testvéreim, tudatában vagyok annak, hogy nagy kegyelemben részesültem, és ha felidézem a május 13-i eseményeket és a rá következő időszakot, legelőször is erről kellett szólnom.
  Krisztus, a Világ Világossága, a Jópásztor és mindenekelőtt a Pásztorok Fejedelme abban a kegyelemben részesített engem, hogy tanúságot tehetek igazságáról és szeretetéről szenvedésem és az életemet és egészségemet fenyegető veszély által. Úgy érzem, ez és pontosan ez volt az a különleges kegyelem, amelyet rám ruházott.
  Éppen ezért a Szentlélek felé irányuló nagy hálával gondolok arra a gyengeségre, melyet az Ő akaratából megtapasztalhattam május 13. után, melynek során alázatos hittel bíztam abban, hogy segíthetek megerősíteni az Egyházat, ahogy saját érdemtelen személyemet is. Ez az isteni próbatétel igazi tartalma, melyet nem könnyű felfedni az ember előtt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzenteljük a világot Mária Szeplőtelen Szívének

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  13

  Légy áldott mindenekfölött, szolgálólánya az Úrnak, aki meghallgattad és teljes szívvel engedelmeskedtél az Úr hívásának! Üdvözlégy, aki teljesen eggyé lettél Fiad megváltó áldozatával! Egyházunk Anyja! Világosítsd meg Isten népének szívét a hit, remény és szeretet útján! Segíts minket, hogy a Krisztusnak szenteltség tudatában élve segíthessünk a világ nagy emberi családján. Azzal, hogy az egész világot és benne minden embert a Te gondodra bízunk, ó Anyánk, Reád bízzuk a világ megszentelését és — fogadj minket anyai szívedbe.
  Ó, Szeplőtelen Szív! Segíts nekünk, hogy legyőzhessük a gonosz fenyegetését, amely ma oly könnyen gyökeret ver az emberek szívében, és felmérhetetlen hatással telepszik máris életünkre, s elzárni látszik az utat a jövő felé!

  Szabadíts meg minket az éhségtől és a háborútól! Az atomháborútól, a kiszámíthatatlan önpusztítástól, mindenféle háborútól ments meg minket! Szabadíts meg minket a bűntől, amelyet az ember ellen már élete hajnalán elkövetnek! Ments meg minket Isten gyermekeinek lealacsonyításától és gyűlöletétől! Ments meg minket az igazságtalanságtól, kövessék el bár emberek vagy nemzetek! Isten parancsainak elvetésétől mentsmeg minket! A Szentlélek elleni bűnöktől szabadíts meg minket! Ments meg minket! Fogadd magadhoz ezt a kérést, ó, Krisztus szent anyja, amelyet az emberiség minden szenvedése terhel. Fedd fel magad újra, ahogy a világ történetében már megtörtént, légy kegyes! Béklyózza meg könyörgésünk a gonoszt! Formálja át az emberek lelkiismeretét!
  Mutatkozzék meg a remény fényessége mindenkinek Szeplőtelen Szíveden át! Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz Egyház a család szolgálatában

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  12

  Korunkban a család is áldozatul esett a társadalom, a kultúra és egyéb intézmények széles körű, mély és gyors átalakulásának — talán még inkább, mint azok. Sok család mégis úgy él ebben a helyzetben, hogy hű marad azokhoz az értékekhez, amelyek a család intézményének alapját képezik. Más családok bizonytalanná és zavarttá válnak, amikor kötelességeikkel szembesülnek, vagy éppen kételyeik vannak, netán tudatlanok afelől, mi a házasság és a családi élet végső jelentése és igazsága. Megint más családokat különböző igazságtalan helyzetek akadályoznak meg abban, hogy alapvető jogaikat gyakorolják.
  Az Egyház most újra nagy szükségét érzi annak, hogy az Evangéliumot hirdesse, vagyis a „jó hírt", mindenkinek, megkülönböztetés nélkül, különösen pedig azoknak, akik késztetést éreznek a házasságra és készülnek rá, s minden házastársnak és szülőnek a világon. Az Egyház mélyen meg van győződve arról, hogy csak az Evangélium elfogadásán keresztül teljesülhetnek azok a remények, melyeket az ember oly jogosan táplál a házassággal és a családdal kapcsolatban. A házasságot és a családot Isten hozta létre a teremtéskor, belső elrendelésük, hogy Krisztusban nyerjék el beteljesülésüket. Szükségük van az ő kegyelmére, hogy a bűn által ejtett sebek begyógyuljanak és visszatérhessenek saját elvükhöz, vagyis Isten elrendelésének eredeti teljes tudatosságához és a nélkülözhetetlen beteljesítéséhez.
  Ez egy történelmi pillanat, mikor a család ellen számos erő irányul, melyek le akarják rombolni vagy legalábbis eltorzítani. Az Egyház tisztában van azzal, hogy a társadalom és a saját jóléte és egészséges működése is mélyen összefonódik a családok épségével és zavartalan működésével. Éppen ezért az Egyház másoknál élesebben érzékeli, hogy neki küldetése van: Isten tervét kell megismertetnie mindenkivel a családról és a házasságról, hogy újból életre kelthesse ezt a két intézményt, biztosítsa az emberi és a keresztény haladást. így járul hozzá az Egyház a társadalomnak és Isten népének a megújításához.
   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy ima A szent rózsafüzérrelMária értünk és velünk imádkozik

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  11

  Ebben az imában Máriával egyesülünk, ahogy az apostolok összegyűltek az Utolsó Vacsora színhelyén Krisztus mennybemenetele után. „Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt”.

  Ezzel az imádsággal készültek föl, hogy Pünkösd napján fogadják a Szentlelket. Mária, aki az angyali üdvözlet napján malaszttal telten fogadta a Szentlelket, velük imádkozott. Ez a Szentlélekkel való elteltség különös magasztossággal töltötte meg imáját. Ezzel a csodálatos telítettséggel imádkozik Mária értünk — és velünk.

  Anyai módon áll ő imáink mellett. Az Egyház így folyamatosan arra készül, hogy befogadhassa a Szentlelket ugyanúgy, mint Pünkösd napján.

  XIII. Leó pápa enciklikájának, a Supremi apostolatusnak ebben az évben (1983) van az első centenáriuma. Ebben az enciklikában mondta ki e nagyérdemű pápa, hogy október hónapját a Rózsafüzér Királynőjének kell szentelni. A dokumentumban azt is hangsúlyozta, hogy ez az ima rendkívüli hatással bír, ha tiszta és buzgó szívvel mondják el. Mennyei Atyánktól jövő védelmet nyújt Krisztusban, Isten Anyjának közbenjárására a legsúlyosabb gonosz szándékok ellen is, melyek a kereszténységet és magát az emberiséget fenyegetik, s ezzel hozzájárul a legnagyobb jó, az igazság és a béke terjesztéséhez az emberek között.

  Ezzel a történelmi gesztussal XIII. Leó azoknak a nagy pápáknak a sorába került, akik megelőzték őt a rózsafüzér mondásában — köztük Szent V. Piusszal —, és követendő példát hagyott azokra, akik majd őutána mondják el a rózsafüzért. Ezért is mondom én nektek azt, hogy tegyétek a rózsafüzért   „gyöngéd   lánccá,   amely  összeköt  titeket  a mennyel” Mária által.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy ima A szent rózsafüzérbevezet minket Krisztus isteni misztériumaiba

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  10

  A hírnök által kimondott szavakon át Mária akkor, Názáretben, meglátta Istenben saját életének egészét a földön és az örökkévalóságban.

  Miért volt az, hogy mikor először meghallotta, hogy őbelőle lesz majd Isten Fiának anyja, nem elragadtatással vagy lelki felindulással válaszol, hanem először alázatosan azt mondja, hogy „fiat" — „legyen", „Az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid"?

  Vajon nem azért történt így, mert már akkor érezte annak az ígéretnek átható fájdalmát, hogy Jézus majd „Dávid trónján" fog uralkodni, mely neki készült?

  Az arkangyal ugyanakkor azt is bejelentette, hogy „országának nem lesz vége".

  Az angyali üdvözlet szavaival mindazok a misztériumok kezdik lehullatni lepleiket, melyekkel majd megtörténik a világ megváltása: az örömteli, bánatteli és dicsőséges misztériumok. így hát Máriát, aki megkérdezte, mit jelent ez a köszöntés, bevezetik a misztériumokba, és ahogy a rózsafüzérben, minket is bevezetnek vele együtt. 0 megmutatja nekünk Krisztus misztériumát és vele a sajátját is. Elmélkedése az angyali üdvözlet pillanatában feltárja az utat a mi elmélkedésünk előtt a rózsafüzér elmondása közben — hála a rózsafüzérnek, hogy ezt megtehetjük.

  A rózsafüzér olyan imádság, melynek során azzal, hogy elismételjük az angyal szavait Máriához, megpróbálunk gondolatokat meríteni az Áldott Szűz meditációjából a megváltás misztériumáról. Az ő elmélkedése az angyali üdvözlet pillanatában megkezdődött, s folytatódik a mennybemenetel dicsőségéig.

  Az örökkévalóságban Mária teljesen elmerül az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában. Mint Anyánk, csatlakozik azoknak az imáihoz, akik becsben tartják az angyali üdvözletet és ezt kifejezik a rózsafüzér elmondásával.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."