49308 ima található a honlapon, összesen 101346 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Igenaptár

  Igenaptár
  Naponta frissül

  IGEnaptár olvasmány, evangélium és zsoltár

  Római Katolikus Igenaptár az olvasmányos könyvek alapján.

  Az igenaptar.katolikus.hu oldalon olvasható liturgikus szövegek feltöltsését és ellenőrzését a MKPK Titkársága informatikai osztálya végzi. A munkához szakmai támogatást nyújt a Liturgikus Intézet.

  Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók.

  IGE naptárBoldog IV. Károly király

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  21

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
  A gonosz szellem támadásait lelki fegyverekkel kell visszaverni.
  Testvéreim!
  Erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas ereje által! Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok a sátán támadásaival szemben! Nem emberi gyengeségeink ellen kell ugyanis küzdenünk, hanem a gonosz szellem túlvilági hatalmasságai és erői ellen, amelyek a sötétség hatalmába akarják hajtani a világot.
  Öltsétek tehát magatokra Isten teljes fegyverzetét, hogy a Gonosz támadása idején ellenállhassatok, és minden tekintetben helytálljatok!
  Szüntelenül esedezzetek bensőséges könyörgéssel és imával a Szentlélekben! Legyetek éberek és állhatatosak az összes testvérekért mondott imádságban!
  Ez az Isten igéje.
  Ef 6,10-13.18

  VÁLASZOS ZSOLTÁR  ALLELUJA
   

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  A bölcs ember házát sziklára építi, a balga pedig homokra.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: „Uram! Uram!” Csak az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem: „Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?” Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők!
  Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.
  Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 7,21-27

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  36. A SZENT FÉRFIAKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, gondviselő mennyei Atyánkat, hogy a szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait!
  Lektor: 1. Segítsd kegyelmeddel Egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Adj egyetértést a népeknek, és támassz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára!
  3. Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől!
  4. Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajbajutott embertársaink segítségével rójuk le az irántad való szeretet adóját!
  5. Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket!
  (6. Add, hogy N. testvérünkkel [nővérünkkel] és minden kedves halottunkkal szentjeid társaságában jobbod felől állhassunk az ítélet napján!)
  Pap: Mennyei Atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember! Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár29. évközi hét csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  21
  IGE naptár 29. évközi hét csütörtök

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
  A keresztény szabadság: Isten szolgálata.
  Testvéreim!
  Most olyan egyszerűen akarok hozzátok szólni, hogy mindnyájan könnyen megértsétek. Ahogy egykor a tisztátalanság és gonoszság szolgálatában a bűnre adtátok magatokat, úgy adjátok most magatokat az igazság szolgálatában az életszentségre!
  Amíg ugyanis a bűn szolgái voltatok, Krisztus igazsága szinte semmit sem jelentett számotokra. De mi hasznotok volt abból, ami miatt most szégyenkeztek? Hiszen annak következménye a halál. Most azonban felszabadultatok a bűn hatalmából, és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. A bűn következménye a halál, Isten kegyelmi ajándéka viszont az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
  Ez az Isten igéje.
  Róm 6,19-23

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik. Zsolt 39,5a.
  Előénekes: Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, † nem lép a bűnösök útjára, * a gúnyolódok körében nem foglal helyet,
  hanem az Úr törvényében leli örömét, * az ő parancsairól elmélkedik éjjel és nappal.
  Hívek: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik.
  E: Olyan, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, * mely idejében gyümölcsöt érlel.
  Nem fonnyad el a lombja, * siker koronázza minden tettét.
  H: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik.
  E: Nem így járnak a gonoszok, nem így, * hanem mint a polyva, melyet szétszór a szél.
  Mert az Úr őrzi az igazak útját, * a gonoszok útja pusztulás.
  H: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik.
  Zsolt 1,1-2.3.4.6

  ALLELUJA
  Mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, * csakhogy Krisztust elnyerjem, és őhozzá tartozzam. Fil 3,8-9 – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Krisztus evangéliumának sokan ellene mondanak.
  Innen támad a sok szakadás és békétlenség a világon.

  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!
  Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 12,49-53

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek!
  Lektor: 1. Hogy a keresztényeket megerősítse hitük állhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket] viszontláthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik! Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Vendel, remete

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  20

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Isten azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge.
  Testvéreim!
  Gondoljatok csak meghívástokra! Nem sokan vannak köztetek, akik a világ szerint bölcsek, és nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket; s ami a világ szemében gyönge, azt választotta ki, hogy megszégyenítse az erőseket.
  Ami a világ előtt alacsonyrendű és megvetendő, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik látszanak valaminek. Így senki sem dicsekedhet Isten előtt. Általa van nektek is életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesül az írás szava: „Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!”
  Ez az Isten igéje.
  1kor 1,26-31

  VÁLASZOS ZSOLTÁR  ALLELUJA
   

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Ti, akik elhagytatok mindent és követtetek engem, százannyit kaptok.
  Egy alkalommal Péter megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” Jézus így válaszolt: „Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 19,27-29

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  36. A SZENT FÉRFIAKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, gondviselő mennyei Atyánkat, hogy a szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait!
  Lektor: 1. Segítsd kegyelmeddel Egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Adj egyetértést a népeknek, és támassz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára!
  3. Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől!
  4. Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajbajutott embertársaink segítségével rójuk le az irántad való szeretet adóját!
  5. Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket!
  (6. Add, hogy N. testvérünkkel [nővérünkkel] és minden kedves halottunkkal szentjeid társaságában jobbod felől állhassunk az ítélet napján!)
  Pap: Mennyei Atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember! Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár29. évközi hét szerda

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  20
  IGE naptár 29. évközi hét szerda

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
  A keresztény ember megtagadja a bűn szolgálatát, és egészen Istennek szenteli magát.
  Testvéreim!
  Ne uralkodjék testeteken a bűn, és ne engedelmeskedjetek kívánságainak! Ne adjátok át tagjaitokat a bűn szolgálatára a gonoszság eszközeként, hanem mint akik a halálból életre keltek, adjátok magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat pedig az igazság eszközéül szenteljétek az Istennek. A bűn ugyanis többé nem uralkodik rajtatok, mert nem az ószövetségi törvény alá vetve éltek, hanem a kegyelemben.
  Mi következik ebből? Vétkezzünk tehát, mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelemben élünk? Isten mentsen! Nem tudjátok-e, hogy Isten szolgái vagytok, és neki kell engedelmeskednetek, akinek mint szolgák alárendelitek magatokat?
  Vagy a bűnnek engedelmeskedtek, és ez halálra vezet; vagy az Istennek engedelmeskedtek, és ez a megigazulásra vezet. Hála legyen azonban Istennek, hogy – bár a bűnnek szolgáltatok – most már szívből engedelmeskedtek annak a tanításnak, amelyre oktattak. A bűntől megszabadulva, az igaz élet szolgái lettetek.
  Ez az Isten igéje.
  Róm 6,12-18

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr a mi segítségünk, * aki az eget és a földet alkotta. 8a. vers.
  Előénekes: Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg most Izrael, † ha nem lett volna velünk az Úr, * amikor az emberek ránk támadtak,
  akkor elevenen elnyeltek volna, * úgy fellángolt haragjuk ellenünk.
  Hívek: Az Úr a mi segítségünk, * aki az eget és a földet alkotta.
  E: Elnyelt volna minket akkor a víz, † a zuhatag elsodorta volna életünket, * elragadtak volna a tajtékzó hullámok.
  Legyen áldott az Úr, * mert nem adott minket foguk martalékául.
  H: Az Úr a mi segítségünk, * aki az eget és a földet alkotta.
  E: Megmenekültünk, mint a madár a vadászok hálójából: * a vadászháló szétszakadt, és mi szabadok lettünk.
  Az Úr a mi segítségünk, * aki az eget és a földet alkotta.
  H: Az Úr a mi segítségünk, * aki az eget és a földet alkotta.
  Zsolt 123,1-3.4-6.7-8

  ALLELUJA
  Virrasszatok és álljatok készen, * mert nem tudjátok, hogy az Emberfia mikor érkezik! Mt 24,42a és 44 – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Sokról kell számot adnia annak, aki sokat kapott.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  „Gondoljátok meg: Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”
  Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?” Az Úr így válaszolt: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből?
  Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony, mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza.
  De ha a szolga azt mondja magában: »Uram bizonyára késni fog«, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, és megérkezik ennek a szolgának az ura olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem gondolja, bizony kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja.
  Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap.
  Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 12,39-48

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atyaistent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson!
  Lektor: 1. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszentegyházat, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy Egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Hogy elvezesse az Anyaszentegyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy N. testvérünknek [nővérünknek], akiért a szentmisét bemutatjuk, adja meg az örök világosságot és boldogító istenlátást, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Urunk, Istenünk! Jusson el könyörgésünk felséges trónod elé! Ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárKeresztes Szent Pál, áldozópap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  19

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Úgy tetszett Istennek, hogy oktalanságnak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket.
  Testvéreim!
  A keresztre feszített Krisztusról szóló igehirdetésünk oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen így olvassuk a Szentírásban:
  Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az okosak okosságát meghiúsítom.
  Hol marad a (görög) bölcselő, a (zsidó) írástudó vagy az e világ tudósa? Nemde megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége ostobaság?
  Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket. A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg ostobaság, de a meghívottaknak, legyenek bár zsidó- vagy pogány származásúak, Krisztus az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Hiszen Isten „oktalansága” bölcsebb az emberekénél, Isten „gyöngesége” pedig erősebb az emberekénél.
  Ez az Isten igéje.
  1Kor 1,18-25

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! (Mk 16,15)
  Vagy: Alleluja. 4. szám.
  Előénekes: Dicsérjétek az Urat, minden népek, * magasztaljátok őt, minden nemzetek.
  Hívek: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!
  Vagy: Alleluja.
  E: Mert erős rajtunk az ő irgalma, * és az Úr hűsége örökké megmarad.
  H: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 116,1.2

  ALLELUJA
  Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, * mert vágyakozásuk beteljesedik. Mt 5,6 – 1 D2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Aki elveszíti életét érettem, megtalálja azt.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  „Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?
  Az Emberfia ugyanis el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 16,24-27

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  32. A PÁPÁKRÓL VAGY LELKIPÁSZTOROKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó Pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme: ne hagyd Egyházadat szent és kiváló lelkipásztorok nélkül!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Ferenc pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse!
  3. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt!
  4. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad!
  5. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged!
  (6. Aki életedet adtad juhaidért, öleld szent Szívedre N.-t és többi elhunyt testvérünket!)
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus, hallgasd meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák,áldozópapok és társaik, vértanúk

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  19

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
  Testünkben Jézus szenvedését hordozzuk szüntelen.
  Testvéreim!
  A hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak; bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe; üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk; földre terítenek, de el nem veszünk; állandóan hordozzuk testünkben Jézus halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkben. Mert minket, akik élünk, szüntelenül halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön. Bennünk tehát a halál munkálkodik, bennetek pedig az élet.
  Mivel azonban a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, mint amelyről írva van: „Hittem, azért szóltam”, mi is hiszünk, és ezért beszélünk. Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt majd, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradásáért egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére.
  Ez az Isten igéje.
  2Kor 4,7-15

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak. 5. vers.
  Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
  Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
  Hívek: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt velük.”
  Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
  Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  Zsolt 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! * Én veletek vagyok a világ végéig. Mt 28,19a.20b – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket!
  Az Úr feltámadása után a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 28,16-20EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  31. A VÉRTANÚKRÓL
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát!
  Lektor: 1. Vértanúidért, akik mindhalálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát!
  3. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük!
  4. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait!
  5. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be (N. testvérünket és összes) halottainkat örök országodba!
  Pap: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus! Látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár29. évközi hét kedd

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  19
  IGE naptár 29. évközi hét kedd

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
  Ádám bűne miatt mindenki meghal; Jézus Krisztus érdemei miatt viszont minden emberre kiárad Isten kegyelme.
  Testvéreim!
  Egy ember által lépett a világba a bűn, és a bűn következményeként a halál, így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek.
  A kegyelem azonban nem úgy hat, mint a bűnbeesés. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. Ha ugyanis egynek bűnbeesése következtében, egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább élnek és uralkodnak majd az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és a megigazulás bőséges ajándékát kapják!
  Mert miként egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek igaz volta minden ember életére megigazulást áraszt. Amint ugyanis egynek engedetlensége minden embert bűnössé tett, ugyanúgy egynek engedelmessége igazzá tett sokakat.
  Amikor tehát elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint halált hozóan uralkodott a bűn, úgy uralkodjék az örök életre szóló megigazulás révén a kegyelem is, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
  Ez az Isten igéje.
  Róm 5,12.15b.17-19.20b-21

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Vö. 8a. és 9a. vers.
  Előénekes: Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet azonban megnyitottad.
  Nem követeltél égő- és engesztelő áldozatot, * így szóltam akkor: „Íme, eljövök.”
  Hívek: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
  E: A könyvtekercsben rólam írva áll, * hogy akaratodat teljesítsem.
  Erre vágyom, Istenem, * törvényed szívemet örömmel tölti el.
  H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
  E: Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, * ajkam el nem hallgat, Uram, jól tudod.
  H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
  E: Ujjongjanak és örvendjenek a téged keresők, † „Hatalmas az Úr!” kiáltsák szüntelen, * akik várják üdvösségedet.
  H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
  Zsolt 39,7-10.17

  ALLELUJA
  Imádkozva virrasszatok szüntelen, * hogy az Emberfia elé méltón álljatok. Lk 21,36 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Legyünk mindenkor készen az Isten előtti számadásra!
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.
  Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 12,35-38

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot!
  Lektor: 1. Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt Egyházért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Szentatyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Beteg, éhező és bajbajutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. A földi életből eltávozott N. testvérünk [nővérünk] örök boldogságáért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Urunk, hallgasd meg népedet! Érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Lukács, evangélista – Ü

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  18
  IGE naptár Szent Lukács, evangélista – Ü

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből
  Lukács; az orvos, mindvégig kitartott Pál apostol mellett.
  Szeretett Fiam!
  Démász elhagyott a világ kedvéért és Tesszalonikába ment, Kreszcensz Galáciába, Titusz meg Dalmáciába. Csak Lukács van mellettem. Márkot is vedd magad mellé és hozd el, jó szolgálatot tenne nekem. Tichikuszt elküldtem Efezusba. Köpenyemet Troászban hagytam Kárpusznál, ha jössz, hozd magaddal. A könyveket is, főleg a pergamentekercseket.
  Alexander, a bronzműves sokat ártott nekem, az Úr megfizet majd neki tettei szerint. Te is óvakodj tőle, nagyon ellenszegül tanításunknak.
  Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserben hagyott. Ne számítson nekik bűnül! Ám az Úr mellém állt és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését és tudomást szerezzen róla minden pogány.
  Ez az Isten igéje.
  2Tim 4,10-17b

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Szentjeid hirdetik, Uram, * királyságod fölséges dicsőségét. (Vö. 12a. vers. - 5. tónus)
  Előénekes: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak.
  Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék.
  Hívek: Szentjeid hirdetik, Uram, * királyságod fölséges dicsőségét.
  E: Hirdessék az emberek hatalmas tetteid, * királyságod fölséges dicsőségét.
  A te országod örökkévaló ország, * uralmad megmarad nemzedékről nemzedékre.
  H: Szentjeid hirdetik, Uram, * királyságod fölséges dicsőségét.
  E: Igazságos az Úr minden útján, * és szent minden művében.
  Közel az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, * akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
  H: Szentjeid hirdetik, Uram, * királyságod fölséges dicsőségét.
  Zsolt 144,10-11.12-13ab.17-18

  ALLELUJA
  Én választottalak titeket a világból, † hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek, * és gyümölcsötök maradandó legyen, mondja az Úr. Jn 15,16 – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés.
  Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
  Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
  Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek.
  Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: »Békesség e háznak!« Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
  Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: »Elérkezett hozzátok az Isten országa!«”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 10,1-9

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  30. AZ APOSTOLOKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Lukács (és N.) és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Egyházadat, Ferenc pápánkat, N. főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
  3. Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon!
  4. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
  5. Végül engedd, Urunk, hogy (N. testvérünk és összes) elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
  Pap: Hallgasd meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárÉvközi 29. vasárnap – A missziók vasárnapja

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  17
  IGE naptár Évközi 29. vasárnap – A missziók vasárnapja

  Kezdőének:
  Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem, fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam! Óvj engem, Uram, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem! (Zsolt 16,6.8)

  Könyörgés:
  Mindenható, örök Isten, add, hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte szívvel szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
  A próféta ezt mondja az eljövendő Üdvözítőről: Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el. Igaz szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat ő hordozza.
  Ez az Isten igéje.
  Iz 53,10-11

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. 5. tónus.
  Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
  Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
  Hívek: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
  E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
  Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
  H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
  E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk.
  Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
  H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
  Zsolt 32,4-5.18-19.20.22

  SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
  Testvéreim!
  Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten Fia, – ezért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.
  Ez az Isten igéje.
  Zsid 4,14-16

  ALLELUJA
  Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, * és az életét sokakért váltságul adja. Mk 10,45 – 5. tónus.

  Hosszabb forma:
  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.
  * Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
  Ezek az evangélium igéi.

  Vagy rövidebb forma: Mk 10,42-45 a *-tól
  Mk 10,35-45

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy ugyanaz a lelkület éljen bennünk, amely szent Fiát, Jézus Krisztust eltöltötte!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai az alázatosság szellemében híveiknek szenteljék életüket!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, hogy a szerzetesek életéből felismerjük az evangéliumi tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség értékét!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Add, Urunk, hogy a világ vezetői tisztségüket ne uralomnak, hanem szolgálatnak tekintsék!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Add, hogy szenvedő testvéreink elfogadják kezedből a keserűség kelyhét a maguk és mások üdvösségéért!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Add, hogy a kísértés nehéz óráiban is hűségesek maradjunk szent akaratodhoz!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  6. Add, hogy a halál küszöbét átlépve, Fiadhoz hasonlóan mi is eljussunk az örök dicsőségbe!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  Pap: Mennyei Atyánk, aki Fiadat azért küldted a világba, hogy Mesterünk és példaképünk legyen, engedd, hogy az ő nyomdokain járva eljuthassunk hozzád! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Kérünk, Istenünk, add, hogy ajándékaidat készséges szolgálattal hozzuk eléd. Kegyelmed segítségével tisztítson meg minket ez az áldozat, amelyet bemutatunk neked. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Áldozási ének:
  Az Úr szeme óvja az istenfélő embert, aki az ő irgalmában bízik, hogy megmentse lelkét a haláltól és táplálja ínség idején. (Zsolt 32,18-19)
  vagy
  Az Emberfia azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. (Mk 10,45)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Kérünk, Istenünk, gazdagíts bennünket mennyei ajándékod gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, az örök javak pedig tökéletesítsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által


  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárAlacoque Szent Margit Mária, szűz

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  16

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
  Adja meg az Atyaisten, hogy megismerhessétek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét.
  Testvéreim!
  Meghajtom térdemet az Atya előtt: tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység; megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.
  Ez az Isten igéje.
  Ef 3,14-19

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem keli látnom. 1. vers.
  Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
  Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
  A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy velem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
  H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
  Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
  H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján.
  Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké, szünet nélkül
  H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  Zsolt 22,1-3a.3b-4.5.6

  ALLELUJA
  Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Vö. Mt 11,25 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Országa titkait a mennyei Atya elrejtette a bölcsek és okosak elől, de feltárta a kicsinyeknek.
  Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
  Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
  Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 11,25-30

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  35. A SZÜZEKRŐL
  Pap: Kedves testvéreim! Terjesszük kéréseinket a mi Urunk, Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet!
  Lektor: 1. Aki Egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2 Aki Szűzanyától születtél, és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét!
  3. Aki nekünk Alacoque Szent Margit Mária szüzet a lángoló szeretet példaképéül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben!
  4. Aki gondját viseled hívő népednek, támassz közöttünk sok nagylelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javáért!
  5. Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára virrasszunk, és lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged!
  (6. Aki megadtad híveidnek a megszentelő kegyelem menyegzős köntösét, ne zárd ki N. testvérünket [nővérünket] és többi halottunkat mennyei lakomádról!)
  Pap: Urunk, te kedveled a szüzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljesítsd kéréseinket, és adj Egyházadnak hívásodat követő szüzeket és törvényed szerint élő házastársakat! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Hedvig, szerzetesnő

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  16

  OLVASMÁNY Sirák fiának könyvéből

  A jó asszonynak boldog a férje, s kétszer annyi lesz éveinek száma. A derék asszony jóltartja férjét, és az békességben töltheti be éveit.
  A jó feleség nagy ajándék: aki féli Istent – jótettei jutalmául – az részesül benne. Akár gazdag, akár szegény, a szíve jókedvű, és mindig vidámság tükröződik arcán.
  A szorgos asszony kedvessége elbájolja férjét, okossága erőt önt tagjaiba. Az értelmes és hallgatag asszony Isten ajándéka, a derék asszonyt nem lehet megfizetni.
  A szent és szemérmes asszony igen nagy kegyelem, és a mértékletes asszonynak nincs ellenértéke.
  Ami a felkelő nap Isten magas egén a világnak, olyan a jó asszony szépsége, házának ékességére.
  Ez az Isten igéje.
  Sir 26,1-4.16-21

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Boldogok mindazok, * akik az Urat félik. Vö. 1a. vers.
  Előénekes: Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
  Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
  Hívek: Boldogok mindazok, * akik az Urat félik.
  E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
  Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
  H: Boldogok mindazok, * akik az Urat félik.
  E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
  Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
  H: Boldogok mindazok, * akik az Urat félik.
  Zsolt 127,1-2.3.4-5

  ALLELUJA
  Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, * és megismeritek az Igazságot – mondja a mi Urunk. Jn 8, 31b-32 – 10. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

  Egy alkalommal Jézust fölkeresték anyja és rokonai. De nem mentek be a házba, ahol Jézus tanított, hanem hívatták őt.
  Akik körülötte ültek, odaszóltak Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint vannak, és keresnek téged.”
  Jézus azonban így válaszolt: „Ki az én anyám? Kik az én rokonaim?” Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és csak ennyit mondott: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 3,31-35

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  37. A SZENT ASSZONYOKRÓL
  Pap: Forduljunk bizalommal, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, és kérjük segítségét a szent asszonyok lelki nagyságának követésére!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés férfiak és nők, fehérek és színes bőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem-hívők között!
  3. Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát!
  4. Adj kegyelmet a hitvestársaknak a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekeik gondos keresztény nevelésére!
  5. Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását egykor majd a boldog örök élet nyugalmával!
  (6. Engedd, hogy N. híved és minden kedves halottunk mielőbb élvezhesse a mennyei otthon boldogságát!)
  Pap: Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár28. évközi hét szombat

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  16
  IGE naptár 28. évközi hét szombat

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
  Ábrahám példájára reméljünk és higgyünk teljes bizalommal Istenben akkor is, ha emberi reményeink nem teljesülnek!
  Testvéreim!
  Az az ígéret, hogy Ábrahám és utódai öröklik a világot, nem a mózesi törvénnyel, hanem a hitbeli megigazulással kapcsolatban hangzott el.
  Azért hangzott el a hittel kapcsolatban, hogy a kegyelemből tett ígéret minden utód számára biztos legyen. Nemcsak azok számára, akik Mózes törvénye alatt élnek, hanem azok számára is, akik Ábrahám példájára hisznek.
  A Szentírás ezen szavai szerint: „Sok nép atyjává rendeltelek” – Ábrahám mindnyájunknak atyja Isten előtt, mert hitt abban, aki életre kelti a holtakat, és létrehívja a nemlétezőket. A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz Isten ígérete szerint, aki megígérte neki: „Nagy lesz a te nemzetséged!”
  Ez az Isten igéje.
  Róm 4,13.16-18

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét. Vö. 8a. vers.
  Vagy: Alleluja. 8. szám.
  Előénekes: Ti vagytok Ábrahámnak, az ő szolgájának ivadékai, * választottjának, Jákobnak fiai.
  Ő a mi Urunk és Istenünk, * ő ítélkezik az egész földön.
  Hívek: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét.
  Vagy: Alleluja.
  E: Örökké emlékezik szövetségére, * ezernyi nemzedéknek adott igéjére,
  melyet Ábrahámnak adott, * és az esküre, melyet Izsáknak esküdött,
  H: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét.
  Vagy: Alleluja.
  E: mert emlékezett az ő szent szavára * amelyet szolgájának, Ábrahámnak adott.
  Örvendezés között vezette ki népét * és választottait ujjongás között.
  H: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 104,6-9.42-43

  ALLELUJA
  Az igazság Lelke majd tanúságot tesz rólam –, mondja az Úr, * – és ti is tanúságot tesztek rólam. Jn 15,26b és 27a – 10. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Jézus megígéri, hogy aki bátran megvallja őt a földön, azt ő is megvallja majd a mennyben.
  Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz:
  Mondom nektek, hogy mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt.
  Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot.
  Amikor a zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok, hogy miképpen és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok! A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 12,8-12

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek!
  Lektor: 1. Irgalmasság Atyja, köszönjük, hogy a Boldogságos Szűz Máriában égi édesanyát adtál nekünk; add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára; add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk szent Fiad igéit!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére; az ő közbenjárására adj erőt nekünk is a kereszt hordozására!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Szent Fiad feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét; tölts el minket is a feltámadás reménységével!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Szűz Máriát testével-lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe; földi életünk után add meg nekünk is az örök életet!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. A Boldogságos Szűz Mária a mennyország királynője; az ő közbenjárására fogadd be elhunyt testvéreinket is az örök élet boldogságába!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, a te híveid, akik a Boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."