49308 ima található a honlapon, összesen 101348 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  IMAFAL

  IMAFAL
  Változó frissítés

   

   

  Berecz SKOLASZTIKA emlékmise2021 október

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  21
  Berecz SKOLASZTIKA emlékmise 2021 október

  Istenünk, te Skolasztika nővér életében megmutattad, hogy a hit az embert biztos talajra állítja és védi a kételyek ellen.
  Számára nem volt megoldhatatlan és kilátástalan helyzet. Mindig megtalálta az igaz utat.
  Istenünk, Te Skolasztika nővért fiatal életében is példaképül állítottad elénk. Szerette a szülőföldjét, Celldömölköt, szüleit és édesapja virágkertészetét.

  Mennyei Atyánk!

  Segíts, hogy Skolasztika példájára, mindannyian felismerjük, hogy a holnap csak a mából születik, és az ifjúság az apáktól és az anyáktól kapott örökséget viszi tovább.

  -       Adj nekünk tisztánlátást, hogy az ifjúságnak olyan példát és nevelést nyújtsunk, hogy ne levenni igyekezzünk a vállukról a nehézségeket, hanem eltöltsük őket felelősségtudattal, becsületérzéssel és munkaszeretettel.

  -       Hadd találjanak visszhangra mindannyiunkban, idősebbekben, fiatalokban; „Jöjjetek a drága szívhez!”

  -       Add, hogy Skolasztika ma is példaképe legyen fiataljainknak!

  -       Drága Skolasztika nővér! Légy a mai fiatalok útkeresésének égi pártfogója! Ámen

  Skolasztika gondolatai

  „Jézusom, hallgatlak, alázatos, Érted epedő lelkem egész melegével. Oh kérlek, szólj, beszélj a lelkemhez. Sokszor zártam be szívem ajtaját kegyelmed előtt, nem fogadtalak be, és Te, én irgalmas Jegyesem, most újból kegyelmed özönével árasztasz el engem.” [V. 296/2]

  ”És ez a Szent Szűz, az előkelő Szűz, Isten Anyja, nem fog érte haragudni, hogy ilyen egyszerű munkákban kérem segítségét, hiszen Ő mindezt megtette a názáreti kicsi házban.” [V. 305/16]

  Drága Jézus!

  Skolasztika nővér közbenjárására, add, hogy bizonytalanságomban rád bízzam életemet. Fontos döntésekben adj jó Uram, tisztán látó szemet, a Te hangodat meghalló szívet, a Te tanításodra és bölcs intelmedre figyelő értelmet, hogy Skolasztika nővér példájára, helyes döntést hozhassunk, és igaz gyümölcsöt teremjek a Te nagyobb dicsőségedre. Ámen.

  Papp Anna elmélkedése

  Mindenható örök Isten, aki Berecz Skolasztikát Szent Fiad jegyesévé választottad, és földi hajlékod gondozójává, az elhagyott lelkek áldozatává meghívni és kiválasztani méltóztattál: kérünk Téged, hogy hűségét hatalmad csodájával erősítsd meg, és ha Neked is úgy tetszik, részesítsd őt a boldoggá avatás megtiszteltetésében; hogy közbenjárásáért mindinkább Hozzád forduljunk és példájára mind többen áldozzuk magunkat isteni szolgálatodra. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA Milyen jó itthon!Mária, jó Celli Szűzanya, Perjelnőm lett

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  21
  Berecz SKOLASZTIKA Milyen jó itthon! Mária, jó Celli Szűzanya, Perjelnőm lett

  Hazajöttünk, mint Pál mondja: Itt vagyok megint. Igen Uram, fáradtan, kopottan, békére, melegre vágyva jöttünk haza. - Micsoda varázsos szó: haza. Hogy megragadott ifjúkoromban is a szép nóta. Csak mégegyszer tudnék hazamenni, nem kell nekem a világon semmi! - Nem, nem is kell semmi! Haza vágyom, ez kell nekem, Te kellesz nekem édes Hazám, én Uram, Istenem! Téged talállak meg Szent Benedek Atyám kis házában, Szent Skolasztika Anyám oltalma alatt. Azért vágyom a kilengések után újra élni szépen a szent Szabály szerint az otthon, boldog szép életét. Nem jó ettől elmenni, messze járni, - mert a szívünk súgja, nemcsak súgja, érzi, veri, dobogja: jobb itthon, leglegjobb itthon. Jöjjünk hát haza sietve, készséges szívvel, lélekkel, örömtől ragyogó arccal. Mint mikor a kicsi házba mentünk, ahol a bölcsőnk ringott, ahol Édesapánk, Édesanyánk szerető ölelése, meleg csókja várt! - Oh milyen jó is volt otthon! - És milyen jó itthon. Isten adta kicsi ház, Isten adta Édesapa, Édesanya. Az Isten Áldotta béke apostola a mi Atyánk, s a galamblelkű szűz a mi jó Anyánk. Jobban, szebben szeretnek, mint szüleink, mert az ő szeretetük már a Krisztus Szent Szívéből merít, ott izzik, lángol értünk, értem! Gyermekük vagyok. Isten adott nekik. Szeretnek, óvnak, könyörögnek értem, kincsekkel várnak, gazdaggá akarnak tenni, csak menjek Hozzájuk úgy, mint mikor hazamentem. Boruljak szívükre, mondjam meg mi fáj, mi hiányzik, mit szeretnék. Ha béke kell, kieszközlik, ha szeretet, adnak sokat, nagyon sokat, ha más? - Mindennel elhalmoznak, megölelnek, megcsókolnak, és szívükön fölmelegedve járhatom körül a kicsi házat, udvart, kertet, olyan jó látni mindent, ami itt van, hisz minden Isten jóságára emlékeztet, Hozzá visz közelebb. Az udvar zártsága, kövei! A kert virágai! Ha fonnyadtak is - bizalom, majd harmatoz az Ég - és újra kivirul. Majd kisüt a Nap és meggyúl a lelkünk, szívünk - és ég az áldozat tüze Isten oltárán, a nagy Atyának áldott szellemében - és énekel a lelkünk békéről, örömről, örök szeretetről. Ámen

  ... legutóbbi jótevőim sok-sok jóságáért! Az Úristen legutóbbi kegyelméért! Hogy szerelmesem lett, jegyesem, Testvérem, Atyám, Anyám, Mindenem lett, és hogy velem lakik az Eucharisztiában, hogy Mária, jó Celli Szűzanya Perjelnőm lett, ...

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Alacoque Szent Margit önfelajánlása Jézus Szentséges Szívének

  Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  16
  Alacoque Szent Margit önfelajánlása Jézus Szentséges Szívének

  Felajánlom és átadom Uram Jézus Krisztus Szentséges Szívének önmagamat és életemet, minden tettemet, nehézségemet és szenvedésemet, minden szeretetemet és munkámat, hogy egész valóm és mindenem csak arra szolgáljon, hogy az Ő Szentséges Szívét dicsőítse és szeresse.

  Szilárd elhatározásom, hogy egészen az Övé legyek, mindent Iránta való szeretetből tegyek, és mindenről lemondjak, ami nem tetszhet, vagy ellenáll Neki.

  Ezért Téged választalak Szentséges Szent Szív egész szeretetemnek, életem Védőjének, üdvösségem Biztonságának, gyengeségem és állhatatlanságom Orvosságának, és engesztelésnek életem minden bűnéért.

  Ó szelíd és jóságos Szív! Légy Menedékem halálom óráján! Légy megigazulásom Isten előtt, és hárítsd el a büntetést, amelyet igazságos Haragja szabna rám.

  Ó szerető Szív, Beléd helyezem minden bizalmamat! Félek az én gyengeségemtől és gonoszságomtól, mert minden kitelik tőlem, de a Te Szeretetedtől mindent remélek. Töröld el bennem mindazt, ami nem tetszik Neked, vagy ellenáll Neked. Hassa át a Te tiszta Szereteted olyan mélyen a szívemet, hogy soha el ne tudjalak felejteni, és soha ne legyek képes Tőled elválni.

  Üdvözítőm, minden Szeretetedre kérlek, írd be nevemet Szentséges Szívedbe! Boldogságom és dicsőségem legyen a Te szolgálatodban élni és halni! Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lisieux-i Szent Teréz A világ számára nyitott fiatal szív

  Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  15
  Lisieux-i Szent Teréz A világ számára nyitott fiatal szív

  1885. október 15-én, csak néhány hónappal 13. születésnapja előtt és Avilai Szent Teréz ünnepén Thérèse Martin hivatalosan beiratkozott az Imaapostolságba. (Ma a pápa Világméretű Imahálózatának nevezik, Pope Worldwide Prayer Network) Minden hónapban egy önkéntes kézbesített egy szórólapot a Martin családnak, hogy a kis Teréz imádkozhasson a pápa havi szándékaiért. Nagyon fiatalon a világ előtt nyitott szíve volt, imáival változtatni akart rajta.

  Körülbelül két évvel a tagsági regisztráció után Teréz egyre nagyobb vágyat érzett a lelkek megmentésére. Önéletrajzában, a Lélek története című cikkében így írt: „Az egyetlen vágyam az volt, hogy lelkeket adjak Kedvesemnek; Úgy éreztem, hogy a lelkem szomja elemészt engem.

  Ez a Terézi-példa tökéletes modell minden fiatal számára.

  Teréz egész életében megőrizte ilyennek a szívét, amely különösen nyitott volt az emberiség előtt álló kihívásokra és a pápa havi szándékaira. Önéletrajzának megírásakor így írt: „Az Egyház lánya akarok lenni, mint Szent Teréz anyánk volt, és imádkozni a Szentatya szándékaiért, amelyekről tudom, hogy az egész Univerzumot átfogják. Ez az életem általános célja... így vagyok lelkileg egyesülve az apostolokkal, akiket Jézus testvérként adott nekem.”

  Annak ellenére, hogy soha nem érte el a vágyát, hogy misszionárius legyen, ezt a vágyát azzal teljesítette be, hogy szívében misszionárius volt, imádkozva a pápa javasolt az emberiség előtt álló sok kihívásért.

  Ez a mai feladatunk, hogy kövessük Szent Terézt (a pápa világméretű imahálózatának (Pope Worldwide Prayer Network) védnöke), és megnyissuk szívünket a világ előtt, imádkozva és hitünket cselekedve megvalósítva, azon munkálkodva, hogy az emberek szenvedését enyhítsük, különösen azokét, akik a társadalom peremére szorultak.

  -> Kattintson ide, hogy csatlakozzon a pápa világméretű imahálózatának magyar fordításához

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Hogyan volt Szent Teréz lélekben misszionárius?

  Reggeli ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  13
  Hogyan volt Szent Teréz lélekben misszionárius?

  Lisieux-i Szent Teréz önéletrajzában, az Egy lélek története című könyvében kifejti, hogy már fiatal korában vágyott a lelkek megmentésére.

  Jézus kiáltása, amikor meghalt: Szomjazom , minden pillanatban visszhangzott a lelkemben, és lángoló szeretettel gyújtotta fel a szívemet. Vágytam arra, hogy kielégítsem az Ő szomjúságát a lelkek iránt; engem magamat is ugyanez a szomjúság emésztett, és vágytam arra, hogy megmentsem őket az örök tűzből. 

  Ez a vágy késztette arra, hogy 1885. október 15-én, alig néhány hónappal 13. születésnapja előtt, hivatalosan is az Imádság Apostolságának tagja legyen. Élete hátralévő részét azzal töltötte, hogy mindennapjait Istennek ajánlotta fel, különösen a misszionáriusokért.

  Még misszionárius akart lenni, miután belépett a karmelitákhoz, hajlandó és kész volt Vietnamba utazni, hogy segítsen egy új kolostor létrehozásában.

  Mégsem ez volt Isten akarata, és örömmel fogadta el a feladatot, hogy missziós szellemben ajánlja fel életét.

  Minden lépésemet felajánlom egy-egy misszionáriusért, aki messze távol kimerült a lelkekért végzett munkájában; kimerültségemet felajánlom, hogy enyhítsem az övét.

  Az egész világot missziós mezőnek tekintette, és arra vágyott, hogy imáival körülfogja a világot.

  Vágyom arra, hogy világosságot vigyek a lelkeknek, mint a próféták és orvosok; hogy elmenjek a világ végére, hogy hirdessem a Te nevedet, hogy elültessem dicsőséges Keresztedet, Kedvesem, a pogány partokon. Egyetlen missziós terület önmagában sohasem lenne elég; az egész világnak, még a legtávolabbi szigeteinek is, az én missziós területemnek kell lennie. Küldetésem nem is csak néhány rövid évig tartana, hanem a világ kezdetétől az idők végezetéig.

  Mivel az ima apostola volt, a pápa szándékaiért való imádkozás segített kielégíteni ezt a missziós vágyat.

  Az Egyház 'leánya' akarok lenni, és Krisztus helytartójának minden szándékáért imádkozni. Ez az egyetlen nagy célom.

  Kövessük Lisieux-i Szent Teréz példáját, és legyünk misszionáriusok, függetlenül attól, hogy fiatalok vagy idősek, házasok vagy egyedülállók, dolgozók vagy nyugdíjasok vagyunk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."